Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

14 aprile 2014

Martedi Santo (da Arch. Dionisio Papavasileiou)PATRIARCATO ECUMENICO
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA
PARROCCHIA GRECO-ORTODOSSA DI SAN DEMETRIO MEGALOMARTIRE
Via dé Griffoni, 3 40123 – Bologna. http: sandemetriobo.blogospot.com
No Prot.: -/2014 Bologna li, 14.04.2014

Carissimi parrocchiani ed amici della Parrocchia.

Nel corso del Mattutino di questo giorno, vengono ricordati gli eventi riportati
dall’Evangelista Matteo (Mt 22, 15-23, 1). Ma in realtà, la composizione dell’Ufficio di
questo martedì prende in prestito le parabole delle “dieci vergini” e dei “talenti” e la
prosecuzione della narrazione prevista il santo lunedì a proposito della Seconda Venuta di
Cristo. Con questa commemorazione, la santa Chiesa guiderà particolarmente il fedele verso
la vigilanza spirituale, in modo adeguato, in considerazione delle sofferenze che il Signore
accetta per noi, per l’utilizzo vantaggioso dei doni e del potere concessoci, specialmente
nelle opere di misericordia, che il Signore accetta, come merito personale per se stesso
quando dice a loro riguardo: “tutto ciò che avrete fatto al più piccolo tra i miei fratelli,
l’avrete fatto a me” (Mt 25, 40). Nei suoi inni per questo giorno, la santa Chiesa, con una
perseveranza speciale, ci ispira anche a proposito dell’obbligo provvidenziale specialmente
alla vigilanza spirituale ed alla perfezione religiosa e morale, dicendoci: “Fratelli, amiamo
lo Sposo, prepariamo le nostre lampade – che splendono con la virtù e la retta fede – per
essere pronti come Vergini sagge del Signore – e per andare con Lui alle Nozze”; “Venite,
fedeli, lavoriamo con tutto il nostro cuore all’opera del Maestro – Egli dà ai servi la sua
ricchezza – E moltiplichi ciascuno di noi il talento della grazia – Uno porti la saggezza
facendo il bene – L’altro celebri la liturgia dello splendore – Un’altro annunzi fedelmente la
parola a quello che l’ignora – Un’altro distribuisca la sua ricchezza ai poveri –
Moltiplicheremo così ciò che ci fu prestato – Come tesorieri fedeli della grazia, saremo
degni della gioia del Maestro”
.
NELLA NOSTRA PARROCCHIA:
Martedì Santo mattina alle 8:30 le Grandi Ore Canoniche,
Martedì Santo sera alle 19:00 l’Officio dello Sposo (Matuttino del
Mercoledì Santo)


Καλή Ανάσταση
p. Dionisios

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !