Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

21 dicembre 2012

Comunicazione / ΑνακοίνωσηPatriarcato Ecumenico
Sacra Arcidiocesi Ortodossa dItalia e Malta
Parrocchia Greco-Ortodossa di San Demetrio Megalomartire
Via de’  Griffoni, 3 – 40123 Bologna
Tel e fax: (0039). 051. 271094 - www.samdemetriobo.it

 
Carissimi parrocchiani,
Per motivi che superano la nostra volontà come Parroco, le celebrazioni per le feste della Natività, della  Circoncisione e  dell’Epifania del nostro Signore Gesù Cristo insieme con quella di San Basilio il Grande, saranno celebrati secondo il seguente programma:

DOMENICA  23 DICEMBRE 2012
Non sarà celebrata la Divina Liturgia.

MARTEDI 25 DICEMBRE 2012 – Natività di Cristo
Mattutino ore 9:00
Divina Liturgia ore 10:30

DOMENICA 30 DICEMBRE 2012
Non sarà celebrata la Divina Liturgia.

MARTEDI  1  GENNAIO 2013- Circoncisione di Cristo e San Basilio il Grande
Mattutino ore 9:00
Divina Liturgia ore 10:30

DOMENICA 6 GENNAIO 2013
Mattutino ore 9:00
Divina Liturgia ore 10:30
Grande Santificazione delle acque ore 11:30


Ogni eventuale cambiamento sarà comunicato per tempo.
Augurando a tutti Buon Natale e felice Anno Nuovo porgo i miei migliori saluti.
Per la Parrocchia
 Il Parroco
Archimandrita
Dionisios Papavasileiou