Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

30 aprile 2013

Πρόγραμμα Ακολουθιών της Μ. Τετάρτης / Programma dei SS Uffici di Mercoledì Santo 01/05/2013

Πρωί
Εσπερινός Μετά Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας 08.00-09.30
Mattina
Vespro con Messa dei Doni Presantificati 08.00-09.30
Απόγευμα
1. Ο Όρθρος της Αγίας και Μ. Πέμπτης (Ανάμνηση του Μυστικού Δείπνου/της Υπερφυούς Προσευχής/της Προδοσίας του Ιούδα)
 2. Ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου
(Οι ακολουθίες ξεκινούν στις 19.00)
Sera
1. Il mattutino di Giovedì Santo (Ricordo dell'Ultima Cena/Preghiera di Gesù/Tradimento di Giuda)
2. Sacramento d'Olio Santo
(gli Uffici cominciano alle 19.00)

29 aprile 2013

Ἡ ἁμαρτωλὸς ἔδραμε πρὸς τὸ μύρον...


".......καὶ τῷ μυρεψῷ ἐβόα· Δός μοι τὸ μύρον, ἵνα ἀλείψω κᾀγὼ τὸν ἐξαλείψαντά μου πάσας τὰς ἁμαρτίας.

(Δοξαστικό των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης)

Πρόγραμμα Ακολουθιών της Μ. Τρίτης / Programma dei SS Uffici di Martedì Santo 30/04/2013

Πρωί
Εσπερινός Μετά Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας 08.00-09.30
Mattina
Vespro con Messa dei Doni Presantificati 08.00-09.30

Απόγευμα
Ο Όρθρος της Μ.Τετάρτης (ανάμνηση της αλειψάσης με μύρο τον Κύριο πόρνης γυναικός/Ακολουθία του Νυμφίου) 19.30
Sera
Il mattutino di Mercoledì Santo (Ufficio dello Sposo/Ricordo della donna peccatrice che ha unto il Signore con essenze) 19.30

28 aprile 2013

Πρόγραμμα Ακολουθιών της Μ. Δευτέρας / Programma dei SS Uffici di Lunedi Santo 29/04/2013


Πρωί
Εσπερινός Μετά Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας 08.00-09.30
Mattina
Vespro con Messa dei Doni Presantificati 08.00-09.30


Απόγευμα
Ο Όρθρος της Μ. Τρίτης (Ακολουθία του Νυμφίου/Παραβολή των Δέκα Παρθένων) 19.30
Sera
Il mattutino di Martedi Santi (SS Ufficio dello Sposo/Parabola delle Dieci Vergini (ore 19.3027 aprile 2013

Πρόγραμμα Ακολουθιών της Κυριακής των Βαΐων / Programma delle SS Uffici della Domenica delle Palme 28/04/2013


Πρωί
Όρθρος στις 9.00
Θεία Λειτουργία στις 10.30

Mattina
Mattutino alle 9.00
Divina Liturgia alle 10.30
Εσπέρας
Ο Όρθρος της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας (Ακολουθία του Νυμφίου) στις 19.30

Sera
Il mattutino di Lunedi Santo (Ufficio dello Sposo) alle 19.30

Αναμένοντας την Κυριακή των Βαΐων / Aspettando la Domenica delle Palme

Από την προετοιμασία του Ιερού Ναού για την Κυριακή των Βαΐων.
Foto della Chiesa in preparazione per la Domenica delle Palme.

19 aprile 2013

Ritiro Spirituale 25 aprile 2013Patriarcato Ecumenico
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta
Parrocchia Greco Ortodossa di San Demetrio Magalomartire
Via de Giffoni 3, 40123 Bologna Italia – Tel & Fax: 0039.051.271094


Bologna li 18.04.2010

Carissimi parrocchiani,
Siamo quasi alle porte della Settimana Santa. Insieme con Cristo entreremo
nella Città Santa per patire, crocifiggerci, seppellire ciò che è vecchio
per risorgerci a vita nuova. Per poter partecipare a tutti questi eventiè necessaria un’adeguata preparazione, che sfugge dall’uomo di ora. 
Gli eventi, così importanti si riducono in una semplice partecipazione
esteriore in alcuni momenti liturgici, che culminano nel pranzo pasquale. Mi chiedo però: chi ha potuto capire un libro leggendo soltanto l’ultima pagina? Perché la Settimana Santa è l’ultima tappa di un lungo cammino. 
Perciò la Parrocchia il 25 aprile 2013 organizza un Ritiro Spirituale, dalle
10:00 alle 17:00 in Eremo di Ronzano che si trova in via di Gaidola 18, 40136 – Bologna (tel. 051581443).
In esso avremo occasione di stare insieme e poter approfondire gli eventi della Settimana Santa. Nella prima parte vediamo il quadro storico dall’entrata di Cristo nella Città Santa fino alla Risurrezione al terzo giorno. Nella seconda parte approfondiamo l’aspetto spirituale e le sue conseguenze per la vostra vita interiore. 
Per il pranzo: ogni uno prepara qualcosa da casa sua che alla fine sarà condiviso con gli altri in un unico banchetto. Si prega di preparare cibi adatti al digiuno secondo la tradizione della nostra Chiesa.
Partecipazione: 10 £ a ciascuno.
Inoltre i genitori si pregano di tener i bambini in modo consono durante i lezioni. 
Vi aspettiamo numerosi. 
Per la Parrocchia
Il parroco
Archimandrita Dionisios Papavasileiou


Per le partecipazioni: 0039.349.5793915 via sms
ooppure: dionisios@alice.it
Sito del Eremo di Ronzano per informazioni: http://www.eremodironzano.it