Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

30 giugno 2013

Κυριακή των Αγίων Πάντων & των Αγίων Αποστόλων/Domenica Di Tutti i Santi e dei Santi Discepoli

 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ / DOMENICA 30/06/2013
 
ΟΡΘΡΟΣ ΣΤΙΣ 09.00 ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 10.15
MATTUTINO ALLE 09.00 E DIVINA LITURGIA ALLE 10.15
 
 
Τῶν σῶν Ἁγίων ἀνυμνῶν τὰ τάγματα, τῷ σῷ φωτὶ τὴν ψυχήν, ταῖς προσευχαῖς τούτων, αὐγασθῆναι δέομαι· σὺ γὰρ εἶ φῶς ἀπρόσιτον, τῆς ἀγνοίας τὸν ζόφον, διώκων τοῖς σοῖς πυρσεύμασι, Λόγε τοῦ Θεοῦ φωτοδότα Χριστέ.
 
Τιμθεπτας δδεκα Χριστοφλους,
ρωας νδρας καθεος τολμλγειν.
Δδεκα εκλεας τριακοστῇ ἀγερει μστας. 

20 giugno 2013

Πρόγραμμα Ακολουθιών της Κυριακης της Πεντηκοστής/ Programma degli uffici della Domenica di Pentecoste (23-06-2013)


                                        Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει μὲ ἐν γῇ εὐθείᾳ.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής:
 Ο Όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 και 30
Η Θεία Λειτουργία στις 9 και 45 
Ο Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος (Εσπερινός της Γονυκλησιίας) θα ξεκινήσει στις 11.00

Il programma degli Santi Uffici:
 Ιl Mattutino cominica alle 8.30
La Santa Messa alle 9.45
Il vespro dello Spirito Santo alle 11.00


                                     Πνοῇ βιαίᾳ γλωσσοπυρσεύτως νέμει,
                                    Χριστὸς τὸ θεῖον Πνεῦμα τοῖς Ἀποστόλοις.
                                    Ἐκκέχυται μεγάλῳ ἑνὶ ἤματι Πνεῦμ' ἁλιεῦσι...........
15 giugno 2013

Κυριακη των Αγίων Πατέρων -Domenica di Santi 318 pandri di Nicea

 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ / DOMENICA 16/06/2013
 
ΟΡΘΡΟΣ ΣΤΙΣ 09.00 ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 10.15
MATTUTINO ALLE 09.00 E DIVINA LITURGIA ALLE 10.15
 
Ἀποστολικῶν παραδόσεων, ἀκριβεῖς φύλακες γεγόνατε, ἅγιοι Πατέρες· τῆς γὰρ ἁγίας Τριάδος τὸ ὁμοούσιον, ὀρθοδόξως δογματίσαντες, Ἀρείου τὸ βλάσφημον, συνοδικῶς κατεβάλετε, μεθ΄ὃν καὶ Μακεδόνιον, πνευματομάχον ἀπελέγξαντες, κατεκρίνατε Νεστόριον, Εὐτυχέα καὶ Διόσκορον, Σαβέλλιόν τε καὶ Σεβῆρον τὸν ἀκέφαλον, ὧν τῆς πλάνης αἰτήσασθε ῥυσθέντας ἡμᾶς, ἀκηλίδωτον ἡμῶν τὸν βίον, ἐν τῇ πίστει φυλάττεσθαι δεόμεθα.
 

10 giugno 2013

Ανάληψη του Σωτήρος / Ascensione del Signore (Πρόγραμμα Τετάρτης / Programma Mercoledi 12/05/2013)


Σύντομη αγρυπνία για την Ανάληψη του Σωτήρος
Στις 18.00 θα τελεστεί η εννάτη όρα
Στις 18.10 ο Μέγας Εσπερινός της Αναλήψεως
Στις 19.15 ο Όρθρος της Αναλήψεως
Στις 20.00 η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου

Programma di Veglia per l'Ascensione di Gesù
Alle 18.00 si celebra la nona ora
Alle 18.10 il Grande Vespro della Ascensione
Alle 19.15 il Mattutino dell'Ascensione
Alle 20.00 la Divina Liturgia

01 giugno 2013

Κυριακή της Σαμαρείτιδος / Domenica della Donna Samaritana

 
ΚΥΡΙΑΚΗ / DOMENICA 02/06/2013
 
ΟΡΘΡΟΣ ΣΤΙΣ 09.00 ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 10.15
MATTUTINO ALLE 09.00 E DIVINA LITURGIA ALLE 10.15
 
 ...ὁ τοῖς Χερουβὶμ ἐποχούμενος, πόρνῃ γυναικὶ διελέγετο, ὕδωρ αἰτῶν, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας, ὕδωρ ζητῶν, ὁ πηγὰς καὶ λίμνας ὑδάτων ἐκχέων...