Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

13 settembre 2014

AVVISO IMPORTANTE PER SETTEMBRE 13 & 14 & RICHIESTA AI NOSTRI LETTORI


Le celebrazioni per la festa della Santa Croce, prossima domenica avrà le seguenti variazioni:

SABATO 13 SETTEMBRE 2014
Santa Veglia per l’Esaltazione della Santa Croce
Alle ore 18:30 Vespro – Mattutino con il rito dell’Esaltazione della Santa Croce – Divina Liturgia (Congedo verse le 21:30).

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2014
Non sarà celebrato nessun Officio (il Parroco sarà a Rimini per l’annuale Suffragio dei caduti militari ivi sepolti.
La Chiesa rimanerà aperta dalle ore 10:00 alle ore 11:30

  

Dalla Parrocchia
Il Parroco.

RICHIESTA AI NOSTRI LETTORI:

PER CONTINUARE A RICEVERE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LE CELEBRAZIONI IN CHIESA, SIETE PREGATI A SCRIVERE A sandemetriobo@gmail.it. IL BLOG NON GARANTISCE LA PUBBLICAZIONE COSTANTE 
CHE RIGUARDA LE CELEBRAZIONI, GIORNI, ORARI E ALTRO.

06 settembre 2014

Comunicazioni via email / Ενημέρωση μέσω email

Per ricevere le comunicazioni che riguardano gli uffici presso la chiesa di San Demetrio Megalomartire di Bologna, si prega di scrivere a sandemetriobo@gmail.com.

Buon proseguimento a tutti i nostri amici!
 

Για να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις που αφορούν τις ιερές ακολουθίες της εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος Μπολώνιας, παρακαλείστε να γράψετε στο sandemetriobo@gmail.com.

Καλή συνέχεια φίλοι μας!

Sabato 6 e Domenica 7 settembre 2014 in chiesa

Sabato 6 settembre 2014  sarà celebrato il Vespro alle 17:30
Alle ore 19:30 la Compieta con l'Ufficio della Preparazione alla Comunione.
Domenica 7 settebre 2014 alle ore 9:00 sarà celebrato l'Officio del Mattutino.
Alle ore 10:15 la Divina Liturgia (finiremo verso le 11.30).