Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

26 aprile 2014

Domenica di S.Tommaso Apostolo (da Arch.Dionisios Papavasileiou)

Carissimi Parrocchiani ed amici,
Domani, domenica 27 aprile dell'anno 2014, la Chiesa Ortodossa la dedica all'Apostolo Tommaso e alla sua incredulità piena di fede. 
Tommaso, come tanti di noi, chiede fatti, miracoli, realtà visibili per credere a Lui che supera ogni fatto, ogni realtà visibile ed è Miracolo celebrato. Ma, Cristo, non nega la sua ricerca, anzi lo invita a metterla in atto, come non nega a nessuno di noi la possibilità di cercarLo, di dubitare su di Lui, ancora anche di negarLo.
Cristo sta lì, con le mani aperte e il costato trafitto ed aspetta chi dubita di esaminarLo.
Domani mattina i sacri Offici saranno celebrarti secondo il seguente programma.
Ore 9:00 il Matuttino.
Ore10:15 la Divina Liturgia
XPICTOC ANECTH
P. Dionisios
 

Κυριακή του Θωμά - Domenica di Tommaso

Αύριο Κυριακή (27/04/2014) του Θωμά, ο Όρθρος θα ξεκινήσει στις 9.00 και η Θ.Λειτουργία στις 10.15.

Domani Domenica (27/04/2014) di Tommaso, il Mattutino inizierà alle 9.00 seguito dalla Divina Liturgia che comincia alle 10.15.

Ἅψαι Θωμᾶ τῆς πλευρᾶς τῇ χειρί, λέγει Χριστός, καὶ τοὺς τύπους τῶν ἥλων δεῦρο ψηλάφησον, πίστει ἐρεύνησον, καὶ γίνου μοι πιστός, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ὁ δὲ Θωμᾶς, τῷ δακτύλῳ ὡς ἥψατο τοῦ Δεσπότου, μέγα ἀνεβόησε· Σύ μου Θεὸς καὶ Κύριος, εὔσπλαγχνε, δόξα σοι.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής: Ιωάν. κ’ 19-31
19 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν  Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ  Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. 20 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. 21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ  Ἰησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. 22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα  ¨Αγιον· 23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. 24 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ  Ἰησοῦς. 25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. 26 Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ  Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑμῖν. 27 εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. 28 καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. 29 λέγει αὐτῷ ὁ  Ἰησοῦς· ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.
30 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ  Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· 31 ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι  Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

 Vangelo di Domenica di Tommaso secondo Giovanni 20.19-31

[19]La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». [20]Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. [21]Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». [22]Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; [23]a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi».
[24]Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. [25]Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò».
[26]Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». [27]Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!». [28]Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». [29]Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!».
[30]Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. [31]Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

25 aprile 2014

Fonte Vivificante - Ζωοδόχος Πηγή


XRICTOC ANECTH

Venerdì dopo Pasqua del Rinnovamento (25 aprile 2014) si festeggia, insieme con la gloriosa Risurrezione del Nostro Signore la Fonte Vivificante - Ζωοδόχος Πηγή della Santissima Sempre-vergine Maria e la memoria di San Marco Apostolo ed Evangelista
Perciò Venerdì mattina alle 8:30 si celebra l'Officio del Matuttino e alle 9:30 la Divina Liturgia.
XRICTOC ANECTH
P. Dionisios

21 aprile 2014

Η άποψη της Ιατρικής επιστήμης για τους αμφισβητίες της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού- L'opinione della scienza medica per la crocifissione e la Resurrezione di Cristo

Η επιστήμη μπροστά στη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού
ΥΠΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Γ. ΜΑΚΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

Διάλεξη που δόθηκε εντός τού Πανεπιστημιακού χώρου
(Απρίλιος 1978).
Επεξεργασία κειμένου : Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας
Γνωρίζουμε, ότι σε έναν ανόητο, όσα στοιχεία και αποδείξεις και αν δώσει κάποιος, αυτός θα συνεχίσει να πιστεύει αυτό που θέλει να πιστεύει, όσο παράλογο κι αν είναι. Όμως μεταξύ των αθεϊστών, υπάρχουν και μερικοί λογικοί άνθρωποι, που απλώς είναι παραπληροφορημένοι, ή αγνοούν κάποια πράγματα. Για τους ανθρώπους αυτούς, αναδημοσιεύουμε το παρακάτω επιστημονικό κείμενο του κου Σπύρου Μακρή, ελπίζοντας ότι και αυτοί θα εισέλθουν στην Οδό της Σωτηρίας του Χριστού μας.


Τοποθέτηση του ζητήματος
Αγαπητοί μου φίλοι,
Είναι πραγματικά ένα μεγάλο προνόμιο το ότι δίνεται η ευκαιρία να συναντηθούμε σ’ ένα αμφιθέατρο Πανεπιστημιακό, όχι μ’ εκείνο το στεγνό και στενό, αν και απαραίτητο περιεχόμενο τής μεταδόσεως ορισμένων επιστημονικών γνώσεων, αλλά σ’ εκείνη την ατμόσφαιρα και το επίπεδο τής στενής και χωρίς περιορισμούς, ως προς το βάθος και το πλάτος τής γνωριμίας, σε επίπεδο που έχει σχέση με την ψυχική ζωή τόσον των ταγμένων για να σας διδάσκουν μερικές γνώσεις όσον και των φοιτητών που έρχονται εδώ για να αποκτήσουν, για να οικοδομήσουν τον ψυχικό τους κόσμο και γι’ αυτό πρέπει να δώσω και στην ανώνυμη αυτή ομάδα των συναδέλφων σας, που σκέφθηκαν να πάρουν αυτήν την πρωτοβουλία, όσο και σ’ όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να έλθετε απόψε, να δώσω την έκφραση τής μεγάλης μου ευχαριστίας που σκέφθηκαν και μένα και με κάλεσαν εδώ για να σας μιλήσω.


Θα πρέπει να σας πω ότι, ό,τι θα ακούσετε από εδώ και εμπρός δεν είναι τίποτε άλλο από προσωπικά μου βιώματα. δεν είναι τίποτε άλλο από εκείνα που σε ώρες, είτε που απέχουν πολύ από το σήμερα, είτε και πρόσφατες παίδεψαν την ψυχή μου, πράγματα που αποτελούν το τέρμα πορείας πνευματικής, πράγματα που μπορώ να βεβαιώσω γι’ αυτά με την σφραγίδα τής απολύτου εσωτερικής πληροφορίας, με την σφραγίδα ότι επιβεβαιώνονται από την βίωση και απ’ την παρατήρηση αρκετών δεκαετιών από τον καιρό που επέστρεψα στον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Και νομίζω ότι είναι επίκαιρη η εκλογή τού θέματος που έχει σχέση με την Σταύρωση και την Ανάσταση τού Χριστού μας, όχι μονάχα γιατί ευρισκόμαστε στην εποχή εκείνη που έχει τάξει η Εκκλησία μας για τις ψυχές όλων των Χριστιανών να στρέφονται και να προετοιμάζονται και να συμμετέχουν στα Πάθη τού Χριστού μας, αλλά και γιατί ακριβώς η Σταύρωση και η Ανάσταση είναι το επίκεντρο, είναι ο πυρήνας τής καταφάσεως τού Χριστιανισμού και τού αντιλόγου εις τον Χριστιανισμό.

 Γιατί αν η Σταύρωση και η Ανάσταση τού Χριστού μας είναι αλήθεια, τότε όλα εκείνα τα οποία πιστεύαμε, όλα εκείνα στα οποία έχουμε προσκολληθεί, όλα εκείνα τα οποία ακολουθούμε και που είναι ξένα ή αντίθετα προς τον Χριστό και προς το Ευαγγέλιό Του είναι είδωλα που πρέπει να γκρεμισθούν. Γι’ αυτό και με τόση μανία και με τέτοιο πείσμα έχουν εγερθεί τόσες πολλές αντιρρήσεις, έχουν παρουσιασθεί τόσο πολλά επιχειρήματα για να πείσουν τον καθένα ότι η Ανάσταση τού Χριστού δεν έγινε. Γιατί αν η Ανάσταση τού Χριστού, έγινε, τότε ο Χριστός είναι: «ο Θεός», τότε όλα όσα λέει ο Χριστός, όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια και θα πρέπει να πεθάνουμε για όλα όσα έχουμε ζήσει, που είναι αντίθετα και ξένα προς τον Χριστό και να ξαναζήσουμε μια νέα ζωή σύμφωνη με όλα όσα είπε ο Χριστός και εξακολουθεί να πρεσβεύει και να βιώνει η Εκκλησία.

Τα επιχειρήματα τα οποία υψώνονται για να αμφισβητήσουν την Ανάσταση τού Χριστού μπορούμε να τα κατατάξουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

– Η μια είναι ότι ο Κύριος δεν απέθανε επάνω στον Σταυρό και συνεπώς αφού δεν απέθανε και δεν ανεστήθη.

– Η δεύτερη κατηγορία επιχειρημάτων κατά τής Αναστάσεως, είναι η αμφισβήτηση για τις εμφανίσεις που ρητά περιγράφουν τα Ευαγγέλια ότι συνέβησαν μετά την ανάσταση τού Χριστού.

– Και η τρίτη, περιστρέφεται γύρω από το γεγονός ότι ευρέθηκε κενός ο Τάφος Του.

Το εάν ο Χριστός απέθανε πάνω στον Σταυρό ασφαλώς είναι θέμα που έχει απόλυτη συνάφεια με την επιστήμη τής Ιατρικής γιατί αυτή είναι εκείνη η οποία μελετάει τη φύση και τις συνέπειες όλων των σωματικών κακώσεων και η οποία μελετάει όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες σχετίζονται με την βαθμιαία κατάρρευση των ζωτικών λειτουργιών τού σώματος και με την διαπίστωση ότι οι συνθήκες πλέον για την επιβίωση τού οργανισμού είναι εξαντλημένες και ότι ο θάνατος έχει επέλθει. Αξίζει λοιπόν την προσοχή μας ότι αυτή η αμφισβήτηση – ότι ο Χριστός δεν απέθανε πάνω στον Σταυρό – δεν παρουσιάσθηκε ποτέ κατά το διάστημα τής γενεάς των ανθρώπων που έζησαν όταν συνέβη η Σταύρωσις τού Χριστού, δεν παρουσιάσθηκε ούτε και κατά την εποχή των διωγμών, δεν παρουσιάσθηκε κατά την εποχή των μεγάλων αιρέσεων, οι οποίες αμφισβήτησαν και την θεότητα τού Χριστού και την Ανάστασή Του, δεν παρουσιάσθηκε παρά μόνον στον 17ον αιώνα.

Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό γιατί απλούστατα τότε μονάχα είχαν τελείως εκλείψει οι άνθρωποι που είτε οι ίδιοι είχαν παρακολουθήσει, είτε είχε φθάσει μέχρις αυτούς μια ζωντανή περιγραφή τού μαρτυρίου τής Σταυρώσεως. Εάν και σήμερα είχαμε ανθρώπους, και ευτυχώς που δεν έχουμε, που είχαν παρακολουθήσει την Σταύρωση δεν θα είχε – όπως θα δούμε σε λίγο – παρουσιασθεί μια τέτοια αμφισβήτηση με αξιώσεις λογικής ισορροπίας.

Υπήρξε νεκροφάνεια του Χριστού στον Σταυρό;

Είναι βέβαιο το ερώτημα αυτό, εάν ο Χριστός απέθανε επάνω στον Σταυρό, συνυφασμένο με τον τρόπο με τον οποίο πεθαίνει ο άνθρωπος όταν σταυρώνεται. Μια κοινή διαδεδομένη αντίληψη είναι ότι ο θάνατος επάνω στον Σταυρό παρουσιάζεται από τον πόνο και την αιμορραγία που δημιουργούν τα καρφιά που έχουν τρυπήσει τα χέρια και τα πόδια τού εσταυρωμένου.
Όπως θα δούμε, αυτά δεν είναι παρά απλώς ένα μικρό συμπλήρωμα πολύ βασανιστικό, όπως θα αναπτύξουμε, αλλά όχι με πρωτεύοντα ρόλο στην πρόκληση τού θανάτου.

Ο θάνατος τού Σταυρού, ο θάνατος τού Χριστού επάνω στον Σταυρό, βεβαίως είχε και αυτό και πολλά άλλα προδιαθετικά αίτια. Ανάμεσα σ’ αυτά θα αναφέρουμε τα κτυπήματα που δέχθηκε ο Κύριός μας, τον οποίον «εράπιζον, εκολάφιζον, έτυπτον, έδερον», λέει το Ευαγγέλιο οι βάρβαροι στρατιώται τής Ρωμ. Αυτοκρατορίας, με όλη την δύναμη η οποία τους χαρακτήριζε και την τραχύτητα με την οποία ήταν συνηθισμένοι να κάνουν τα μαρτύριά τους την εποχή εκείνη. Αλλά βεβαίως, ενώ γνωρίζουμε ότι ένα ισχυρό κτύπημα στο πρόσωπο ενός απροστάτευτου ανθρώπου από έναν τραχύ στρατιώτη μπορεί πραγματικά να τον φέρει σε κατάσταση αφασίας ή λιποθυμίας, αυτό θα το αντιπαρέλθουμε.

Θα το αντιπαρέλθουμε για να φθάσουμε σε μία φράση που ίσως χωρίς πολλή προσοχή την ακούμε διότι σαν μετοχή απλώς τού αορίστου αναφέρεται μέσα στο Ευαγγέλιο, όταν μάς λέει το Ευαγγέλιο ότι «φραγγελώσας παρέδωσεν αυτόν...» (Μάρκ. ιε΄ 15).

Διαβάστε όλη την διάλεξη του κ. καθηγητού εδώ:


Διαβάστε το κείμενο στα αγγλικά-Leggere  la conferenza in Inglese:
Science analyzes the Crucifixion and the Resurrection of Christ
by Spyridon G. Makris, Professor of Anaesthesiology – Aristotelian University of Thessaloniki

(A lecture that was delivered in the University, in April 1978)

       An overview of the subject
·         Was it an illusion?
·         Was it deception?
·         Doubts about the vacant tomb
·         BibliographyDear friends,
It is truly a great privilege, to be given the opportunity for us to meet in a University amphitheater, not in that dry and confined –albeit necessary- context of conveying certain scientific knowledge, but in an atmosphere and a level of close and unlimited (with regard to the depth and the breadth of our acquaintance) communication; at a level that touches on the spiritual life of both those who are bound to relay knowledge to you, as well as of the students who come here to acquire it – to edify their spiritual world - and that is why I must give to this anonymous group of  your colleagues, who had come up with the idea of this initiative, as well as to all of you who had the generosity to come here tonight, my sincerest thanks for giving me this consideration and inviting me here to speak to you.
I must tell you that whatever you hear from this moment on, is nothing more than my own personal experience; it is nothing more than those things which, during moments that are either a long way away from today or are more recent, have tortured my soul. They are things that comprise the end of a spiritual search; things that I can confirm, with the seal of an absolute, inner reassurance, with the seal that they have been confirmed through experience and through decades of observation after my return to our Lord Jesus Christ. And, it is my belief that the choice of subject, regarding the Crucifixion and the Resurrection of our Christ, is opportune, not only because we are presently in that time of the year whereby our Church has allocated –for the souls of all Christians- to turn towards and to prepare themselves for their participation in the Passions of our Christ, but also because the Crucifixion and the Resurrection are precisely the epicenter, the core of both Christianity’s affirmation as well as of the arguments opposing Christianity.
Because, if the Crucifixion and the Resurrection of Christ are true facts, then everything that we used to believe in, everything that we had become attached to, everything that we had pursued – which stood foreign and opposite to Christ and His Gospel - are all idols which we must tear down.  That is why so many objections have been raised, so vehemently and so stubbornly, and why so many arguments have been presented:  in the hope that they can convince people that the Resurrection of Christ did not occur. 

Tutta la conferenza qui:

20 aprile 2014

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!! - CRISTO E' RISORTO!!!                              ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!

                             CRISTO E' RISORTO !!! 19 aprile 2014

Η Ζωηφόρος Ανάστασις του Κυριου ημών Ιησού Χριστού- Domenica di Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo

Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ, καὶ τὰ καταχθόνια· ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις, τὴν Ἔγερσιν Χριστοῦ, ἐν ᾗ ἐστερέωται. 

Aπόψε, Σάββατο βράδυ:

Η Ακολουθία της Πανιχίδος στις 23.00

Έξοδος και Λιτανεία της Αναστάσεως στις 23.55

Η Ακολουθία της Αναστάσεως στις 00.00 

Ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θ. Λειτουργία της Αναστάσεως (Ιερού Χρυσοστόμου) στις 00.15Sabato sera:

Panichida e Ufficio della Mezzanotte 23.00

Litania della Resurrezione 23.55

Ufficio della Resurrezione 00:00

Ritorno alla chiesa e Divina Liturgia Pasquale di San Giovanni Crisostomo 00.15
Ευαγγέλιον του Πασχα, κατά Ιωάννην Α΄. 1-17 
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.
5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
6 Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης· 7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ. 8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 9 Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. 11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. 12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς, ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.
14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 15 Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων· Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.
16 Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· 17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.
Vangelo di Domenica di Pasqua secondo Giovanni 1.1-17 
[1]In principio era il Verbo,il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.

[2]Egli era in principio presso Dio:
[3]tutto è stato fatto per mezzo di lui,
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che
esiste.
[4]In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
[5]la luce splende nelle tenebre,
ma le tenebre non l'hanno accolta.

[6]Venne un uomo mandato da Dio
e il suo nome era Giovanni.
[7]Egli venne come testimone
per rendere testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
[8]Egli non era la luce,
ma doveva render testimonianza alla luce.
[9]Veniva nel mondo
la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
[10]Egli era nel mondo,
e il mondo fu fatto per mezzo di lui,
eppure il mondo non lo riconobbe.
[11]Venne fra la sua gente,
ma i suoi non l'hanno accolto.

[12]A quanti però l'hanno accolto,
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
[13]i quali non da sangue,
né da volere di carne,
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
[14]E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
[15]Giovanni gli rende testimonianza
e grida: «Ecco l'uomo di cui io dissi:
Colui che viene dopo di me

mi è passato avanti,
perché era prima di me».
[16]Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto
e grazia su grazia.
[17]Perché la legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.


ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΣ ΤΟΥ BLOG MAΣ!!!
 

18 aprile 2014

Sabato Santo (da Arch. Dionisios Papavasileiou)


Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

 PATRIARCATO ECUMENICO
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA
PARROCCHIA GRECO-ORTODOSSA DI SAN DEMETRIO MEGALOMARTIRE
Via dé Griffoni, 3 40123 – Bologna. http: sandemetriobo.blogospot.com


No Prot.: -/2014 Bologna li, 16.04.2014

Carissimi parrocchiani e amici della Parrocchia,

La mia fede in Cristo non deriva dall’opportunità che mi è stata data di partecipare
sin dalla prima infanzia alla celebrazione pasquale. Piuttosto la mia fede è nata dalla stessa
esperienza del Cristo vivente, perché Pasqua, quella notte unica che riempie di luce, di gioia
e di una tale forza vittoriosa, è resa possibile nel saluto: “Cristo è risorto! Veramente è
risorto!”. Come e quando è nata? Non lo so, non ricordo. So soltanto che ogni volta che
apro l’Evangelo e leggo di Cristo, leggo le sue parole, leggo il suo insegnamento,
consapevolmente mi ripeto, con tutto il mio cuore ed il mio essere, ciò che è stato detto da
coloro che erano stati inviati per arrestare Cristo, ma che ritornarono dai farisei senza di
Lui: “Nessun uomo mai ha parlato come quest’uomo” (Giovanni 7, 46). Pertanto, quello
che so è prima di tutto che l’insegnamento di Cristo è vivo, e che niente sulla terra può
essere paragonato ad esso. E questo insegnamento è su di Lui, sulla vita eterna, sulla vittoria
sulla morte, su un amore che vince e vince la morte. So bene che in una vita dove tutto
sembra così difficile e faticoso, una costante che non cambia mai e mai mi lascia è questa
interiore consapevolezza che Cristo è con me. “Non vi lascerò orfani, verrò a
voi” (Giovanni 14, 18). E viene a dare il segno sensibile della sua presenza attraverso la
preghiera, con un fremito dell’anima, con una gioia così incomprensibile, e tuttavia molto
viva, con la sua misteriosa, ma così certa presenza in chiesa durante le ufficiature e nei
sacramenti. Questa esperienza di vita è in continua crescita, questa conoscenza, questa
consapevolezza che diventa così evidente, che Cristo è qui e che la sua parola è stata
compiuta: chi mi ama, “io lo amo e mi manifesterò a lui” (Giovanni 14, 21). E sia che mi
trovi in mezzo alla folla, o da solo, questa certezza della sua presenza, questa potenza della
sua parola, questa gioia della fede in Lui resta con me. Questa è l’unica risposta e l’unica
prova.
“Perché cercate il Vivente fra i morti? Perché piangete in mezzo alla corruzione
Colui che non ha conosciuto la corruzione?”. Tutto il Cristianesimo, dunque, è l’esperienza
di fede ripetuta ancora e ancora, come se fosse la prima volta, attraverso la sua incarnazione
in riti, parole, musica e colori. Al non credente, può effettivamente sembrare come un
miraggio; sente solo parole, vede solo incomprensibili cerimonie, e comprende solo
esteriormente. Ma per i credenti, tutto questo si irradia dall’interno, e non come prova della
propria fede, ma come il suo risultato, così come la sua vita nel mondo, nell’umanità, nella
storia. Pertanto, le tenebre e la tristezza del Santo Venerdì sono per noi qualcosa di reale,
vivo, contemporaneo; possiamo piangere sotto la croce ed esperire tutto ciò che ha avuto
luogo in questo trionfo del male, della slealtà, della codardia e del tradimento; possiamo
contemplare il vivificante sepolcro nel Santo Sabato, con entusiasmo e speranza. E quindi,
ogni anno possiamo celebrare il periodo pasquale, la Pasqua, la Risurrezione. Perché la
Pasqua non è il ricordo di un evento del passato. È l’incontro reale nella felicità e nella
gioia, con Colui che i nostri cuori molto tempo fa hanno conosciuto e incontrato come la
Vita e la Luce di tutta la luce. La notte di Pasqua testimonia che Cristo è vivo ed è con noi, e
che noi siamo vivi con Lui. L’intera celebrazione è un invito a guardare il mondo e la vita,
ed ecco il sorgere del mistico giorno del Regno della Luce. “Oggi comincia il profumo della
Primavera”, canta la Chiesa,“e la nuova creazione esulta...”. Si esulta nella fede,
nell’amore e nella speranza.

Questo è il giorno della Risurrezione,
cerchiamo di essere illuminati dalla festa,
abbracciamoci l’un l’altro,
chiamiamo “fratelli” anche quelli che ci odiano,
e perdoniamo tutti a motivo della Risurrezione,
e così gridiamo: Cristo è risorto dai morti,
ha calpestato la morte con la morte,
e a chi giace nei sepolcri ha donato la vita.
Cristo è risorto!


Padre Alexander Schmemann
Tradotto per © Tradizione Cristiana da E. M. Aprile 2009

NELLA NOSTRA PARROCCHIA:
Sabato Santo mattina (Cristo agli Inferi) alle 9:00 Vespro e Divina
liturgia di San Basilio Magno (finirà verso le 11:00).
Sabato Santo note alle 23:00 Mezzanote.
Alle ore 00:00: l’Anastasis ossia l’Officio della Rissurezione del
nostro Signore Gesù Cristo
Alle ore 00:15: il Matuttino e la Divina Liturgia pasquale di San
Giovanni Crisostomo.

Χριστός Ανέστη αδελφοί
p. Dionisios

Programma degli uffici di Sabato Santo Mattina.-Πρόγραμμα ακολουθιών Μ.Σαββάτου το πρωί.

Σήμερον ὁ ᾍδης στένων βοᾷ· Συνέφερέ μοι, εἰ τὸν ἐκ Μαρίας γεννηθέντα, μὴ ὑπεδεξάμην· ἐλθὼν γὰρ ἐπ' ἐμέ, τὸ κράτος μου ἔλυσε, πύλας χαλκᾶς συνέτριψε, ψυχάς ἃς κατεῖχον τὸ πρίν, Θεὸς ὢν ἀνέστησε. Δόξα Κύριε τῷ Σταυρῷ σου, καὶ τῇ Ἀναστάσει σου.
Μ.Σάββατο ( 19/04/2014) Πρωί:
 Ο Εσπερινός του Μ. Σαββάτου μετά Θ. Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου 09.00.

Sabato Santo (19-04-2014) Mattina:
Il Vespro di Sabato Santo con la Divina Liturgia di San Basilio 09.00.

17 aprile 2014

Venerdì Santo (da Arch. Dionisios Papavasileiou)

Ἐσταυρώθης δι' ἐμέ, ἵνα ἐμοὶ πηγάσῃς τὴν ἄφεσιν, ἐκεντήθης τὴν πλευράν, ἵνα κρουνοὺς ζωῆς ἀναβλύσῃς μοι, τοῖς ἥλοις προσήλωσαι, ἵνα ἐγὼ τῷ βάθει τῶν παθημάτων σου, τὸ ὕψος τοῦ κράτους σου, πιστούμενος κράζω σοι ζωοδότα Χριστέ. Δόξα καὶ τῷ Σταυρῷ Σῶτερ, καὶ τῷ Πάθει σου.

PATRIARCATO ECUMENICO
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA
PARROCCHIA GRECO-ORTODOSSA DI SAN DEMETRIO MEGALOMARTIRE
Via dé Griffoni, 3 40123 – Bologna. http://sandemetriobo.blogospot.com

No Prot.: -/2014 Bologna li, 16.04.2014

Carissimi parrochiani e amici della Parrocchia,

Vuoi conoscere la forza del sangue di Cristo? Richiamiamone la figura, scorrendo le
pagine dell’Antico Testamento.
“Immolate, dice Mosè, un agnello di un anno e col suo sangue segnate le porte” (1).
Cosa dici, Mosè? Quando mai il sangue di un agnello ha salvato l’uomo ragionevole?
Certamente, sembra rispondere, non perché è sangue, ma perché è immagine del sangue del
Signore. Molto più di allora il nemico passerà senza nuocere se vedrà sui battenti non il
sangue dell’antico simbolo, ma quello della nuova realtà, vivo e splendente sulle labbra dei
fedeli, sulla porta del tempio di Cristo.
Se vuoi comprendere ancor più profondamente la forza di questo sangue, considera
da dove cominciò a scorrere e da quale sorgente scaturì. Fu versato sulla croce e sgorgò dal
costato del Signore. A Gesù morto e ancora appeso alla croce, racconta l’Evangelo,
s’avvicinò un soldato che gli aprì con un colpo di lancia il costato: ne uscì acqua e sangue.
L’una simbolo del Battesimo, l’altro dell’Eucaristia. Il soldato aprì il costato: dischiuse il
tempio sacro, dove ho scoperto un tesoro e dove ho la gioia di trovare splendide ricchezze.
La stessa cosa accade per l’Agnello: i Giudei sgozzarono la vittima ed io godo la salvezza,
frutto di quel sacrificio.
E uscì dal fianco sangue ed acqua (2). Carissimo, non passare troppo facilmente sopra a
questo mistero. Ho ancora un altro significato mistico da spiegarti. Ho detto che quell’acqua
e quel sangue sono simbolo del battesimo e dell’Eucaristia. Ora la Chiesa è nata da questi
due sacramenti, da questo bagno di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo per
mezzo del Battesimo e dell’Eucaristia. E i simboli del Battesimo e dell’Eucaristia sono
usciti dal costato. Quindi è dal suo costato che Cristo ha formato la Chiesa, come dal costato
di Adamo fu formava Eva.
Per questo Mosè, parlando del primo uomo, usa l’espressione: “Osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne” (3) per indicarci il costato del Signore.
Similmente come Dio formò la donna dal fianco di Adamo, così Cristo ci ha donato
l’acqua e il sangue dal suo costato per formare la Chiesa. E come il fianco di Adamo fu
toccato da Dio durante il sonno, così Cristo ci ha dato il sangue e l’acqua durante il sonnodella sua morte.
Vedete in che modo Cristo unì a sé la sua Sposa, vedete con qualche cibo ci nutre. Per
il suo sangue nasciamo, con il suo sangue alimentiamo la nostra vita.
Come la donna nutre il figlio col proprio latte, così il Cristo nutre costantemente col
suo sangue coloro che ha rigenerato.

1 Esodo 12, 1-14.
2 cfr. Giovanni 19, 34.
3 Genesi 2, 23

NELLA NOSTRA PARROCCHIA:
Venerdì Santo mattina celebrazione delle Grandi e Reali Ore
Canoniche della Morte di Cristo alle ore 11:00
Venerdì Santo sera alle 19:00 l’Officio dell’Epitafios, cioè il
Compianto e la Discesa agli Inferi del nostro Signore Gesù Cristo.
(Matuttino del Sabato Santo).

Καλή Ανάσταση
p. Dionisios

Programma degli uffici di Venerdi Santo- Προγραμμα ακολουθιών Μ.Παρασκευής.


Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο.


Αύριο Μ. Παρασκευή (18-04-2014) θα τελεστούν οι κάτωθι ακολουθίες :
Domani Venerdi Santo (18-04-2014) si celebrerano i seguenti uffici:


Πρωί

Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και ο Μέγας Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως 11.00

Mattina

Gli SS Uffici delle Ore Grandi e il Grande Vespro della Deposizione 11.00
Πανάγιος Τάφος-Sepolcro Santo di Cristo
Απόγευμα
Ο Όρθρος του Μ. Σαββάτου και ο Επιτάφιος Θρήνος 19.00
Sera
Il Mattutino di Sabato Santo e la Preghiera davanti al Sepolcro di Cristo (Epitafio) 19.00
 

16 aprile 2014

Giovedi Santo (da Arch. Dionisio Papavasileiou)PATRIARCATO ECUMENICO
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA
PARROCCHIA GRECO-ORTODOSSA DI SAN DEMETRIO MEGALOMARTIRE
Via dé Griffoni, 3 40123 – Bologna. http: sandemetriobo.blogospot.com
No Prot.: -/2014 Bologna li, 16.04.2014

Carissimi parrochiani e amici della Parrocchia,

Oggi, fratelli carissimi, il Signore Gesù Cristo fu consegnato ai nemici, in questa sera che
s’approssima i Giudei lo catturarono e se ne andarono con lui. Ma non lasciatevi prendere dalla
tristezza udendo che Gesù fu tradito. O meglio, lasciatevi prendere dalla tristezza e piangete
amaramente non per Gesù tradito, ma per il traditore Giuda, poiché il tradito salvò l’universo,
mentre colui che lo tradì dannò la sua anima. Il tradito siede ora in cielo alla destra del Padre,
mentre il traditore è ora nell’Ade aspettando l’inevitabile castigo. Su di lui piangete e sospirate, per
lui affannatevi così come il Signore pianse per lui. Vedendolo, si legge nella Scrittura, Gesù “si
turbò e disse: Uno di voi mi tradirà” (Giovanni 13, 21). Quant’è grande la misericordia del
Signore: il tradito soffre per il traditore; vedendolo, scrive l’Evangelista, “si turbò e disse: Uno di
voi mi tradirà”. Perché egli si afflisse? Per mostrare il suo amore e nello stesso tempo per insegnarci
che il male non è di colui che lo sopporta, ma di colui che lo causa. Sopportare il male ci apre il
Regno dei Cieli, causarlo ci precipita nella Geenna e nel castigo.
Perché, tu domanderai, colui che fece cambiare vita alle peccatrici, non ebbe la forza di
attrarre a sé il discepolo? Egli aveva la forza di attirare a sé il discepolo, ma non volle renderlo
buono piegando la sua volontà e portandolo a sé con la forza…
“Allora, recatosi uno dei dodici, di nome Giuda Iscariota dai sommi sacerdoti, disse: Che
cosa mi volete dare ed io ve lo consegnerò?” (Matteo 25, 14-15).
“Allora recatosi”. Un motivo non inutile di meditazione è contenuto in questo “recatosi”.
Senza essere invitato dai sommi sacerdoti, senza essere costretto dalla necessità o dalla forza, ma di
propria spontanea volontà Giuda compì l’atto infame e prese tale decisione senza avere alcun
collaboratore in questo perfido gesto. “Allora recatosi uno dei dodici”: che cosa significa “uno dei
dodici”? in queste parole “uno dei dodici” è espressa la più grave condanna al suo conto. Il Cristo
aveva anche altri discepoli, 70 di numero, ma questi erano in una posizione inferiore, non avevano
un così grande onore, non avevano tanta fiducia, non partecipavano a tanti misteri come i dodici
apostoli. Essi di solito erano separati, costituivano il coro attorno al Re e formavano il gruppo più
vicino al Maestro e da questo si staccò Giuda. E così, affinché tu sappia che non un semplice
discepolo lo tradì, ma uno che apparteneva ad un grado superiore, l’Evangelista scrive: “uno dei
dodici”. E non ebbe ritegno di scriverlo san Matteo. Perché non si vergognò? Lo scrisse perché tu
sappia che gli Evangelisti scrivono la verità e nulla ci nascondono, neppure ciò che sembra
avvilente, poiché anche questi particolari, evidentemente, dimostrano l’amore per il prossimo del
Signore. Questi stimò degno di così grandi beni un ladro, un traditore, un brigante e sino all’ultimo
lo sopportò, cercò di farlo ragionare ed in ogni modo dimostrò cura per lui…
“Che cosa volete dare ed io ve lo consegnerò?”. Questo, dimmelo, ti insegnò Cristo? Non
per questo egli diceva: “Non procuratevi monete d’oro o d’argento o di rame da portare con voi”
(Matteo 10, 9), frenando da principio la tua tendenza al denaro? Non per questo egli cercava
continuamente di convincere e diceva: “Se qualcuno ti colpirà sulla guancia destra, rivolgigli anche
la sinistra” (Matteo 5, 39). “Che cosa mi volete dare e io ve lo consegnerò?” O pazzia! Che cosa è
questo, dimmelo, accusandolo di quale piccola o grave infrazione vuoi tradire il Maestro? Perché ti
ha dato il potere sui demoni? Perché ti ha dato la facoltà di guarire le malattie e di purificare i
lebbrosi? Perché ti ha reso capace di risuscitare i morti, perché ti ha reso capace di dominare la
morte? Per questi benefici tu dai un siffatto compenso? “Che cosa mi volete dare, e io ve lo
consegnerò?”. O pazzia, o meglio, avidità di denaro! Essa causò tutto questo male, travolto da essa,
egli tradì il Maestro…
“Allora i discepoli si avvicinarono” (Matteo 26, 17). “Allora”; quando? Quando ciò era
avvenuto, quando era stato compiuto il tradimento, quando Giuda s’era dannato, “allora i discepoli
si avvicinarono a Gesù dicendogli: dove dobbiamo prepararti la cena di Pasqua?”. Vedi il
discepolo? Vedi gli altri discepoli? Quello tradisce il Maestro, questi si preoccupano della Pasqua;
quello stringe accordi, questi offrono un servizio. Quello e questi avevano visto gli stessi miracoli,
avevano ascoltato gli stessi insegnamenti, avevano eguale autorità; donde proveniva questo
cambiamento? Dalla volontà, essa sempre è la causa di tutti i beni e di tutti i mali. “Dove dobbiamo
prepararti la cena di Pasqua?”. Ciò accadeva in questa stessa sera. Il Signore non aveva una casa e
perciò essi gli chiedono: “Dove dobbiamo prepararti la cena di Pasqua?”…
Allorché i discepoli ebbero mangiato e bevuto (si legge nell’Evangelo) Gesù “preso il pane
lo spezzò e disse: Questo è il mio Corpo, spezzato per voi in remissione dei peccati (Matteo 26, 21-
27)… Così pure, preso il calice, disse: Questo è il mio Sangue, che per molti è versato in remissione
dei peccati (v 28)”. Anche Giuda era presente quando il Cristo pronunciò queste parole. “Questo è il
mio Corpo”, che tu Giuda hai venduto per 30 denari d’argento, “questo è il mio Sangue”, sul quale
poco fa hai concluso patti vergognosi con gli ingrati Farisei. O amore per gli uomini del Cristo! O
pazzia e furia di Giuda! Questi lo vendette per 30 denari d’argento, ma il Cristo anche dopo tutto
ciò, non si sarebbe rifiutato di dare il suo Sangue venduto a colui che lo aveva tradito, “in
remissione dei peccati”, se egli lo avesse voluto. Infatti anche Giuda era presente e partecipava alla
Santa Cena. Come il Cristo lavò i suoi piedi assieme a quelli degli altri discepoli, così Giuda era
presente alla Santa Cena per non aver alcun pretesto per giustificarsi se fosse rimasto nel suo
disonore. Il Cristo disse ed adoperò tutto da parte sua, ma Giuda rimase fermo nel suo empio
proposito.
Del resto ormai è venuto il momento per partecipare a questa tremenda mensa. Accostiamoci
tutti con l’umiltà e l’attenzione convenienti. E nessuno sia Giuda, nessuno sia malvagio, nessuno
nasconda in sé il veleno, avendo una parola sulle labbra, un pensiero diverso nella mente. Anche ora
il Cristo è presente. Colui stesso che istituì quel banchetto, ha istituito ora anche questo. Non
l’uomo trasforma ciò che è presente nel Corpo e nel Sangue del Cristo, ma Colui che fu crocifisso
per noi. C’è il sacerdote che rappresenta la sua figura e pronunzia quelle parole, ma opera la
potenza e la grazia di Dio…
Così, comprendendo ciò, allontaniamo da noi ogni specie d’ira e, purificata la propria
coscienza, con tutta l’attenzione e prudenza accostiamoci alla mensa del Signore, al quale, assieme
al Padre e al Santo Spirito, è ogni gloria, onore e potenza ora e sempre. Amìn.
Trad. A. S. in “Messaggero Ortodosso”, Roma, gennaio-aprile 1987, 18-22.

NELLA NOSTRA PARROCCHIA:

Giovedì Santo mattina (celebrazione dell’Ultima e Mistica Cena del
nostro Signore) alle 9:00 Vespro e Divina liturgia di San Basilio Magno
(finirà verso le 11:00).
Giovedì Santo sera alle 19:00 l’Officio della Salvifica Passione del
nostro Signore Gesù Cristo. (Matuttino del Venerdì Santo).


Καλή Ανάσταση
p. Dionisios

15 aprile 2014

Mercoledi santo (da Arch.Dionisio Papavasileiou)

Ἀλλ' ὁ τῷ, νοητῷ μύρῳ χρισθείς, Χριστὲ ὁ Θεός, τῶν ἐπιρρύτων παθῶν ἐλευθέρωσον, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος ἅγιος, καὶ φιλάνθρωπος


PATRIARCATO ECUMENICO
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA
PARROCCHIA GRECO-ORTODOSSA DI SAN DEMETRIO MEGALOMARTIRE
Via dé Griffoni, 3 40123 – Bologna. http: sandemetriobo.blogospot.com
No Prot.: -/2014 Bologna li, 15.04.2014

Carissimi parrochiani e amici della Parrocchia,

Il mercoledì sera, il Signore passò per Betania (Mt 26, 6-17). Mentre si trovava nella
casa di Simone il lebbroso, e i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani avevano già deciso in
assemblea di prendere Gesù Cristo con il tradimento e di ucciderLo, una certa
“peccatrice” versò della mirra preziosa sulla testa del Salvatore, e in questo modo, Lo
preparò per la sepoltura, come egli stesso considerò la sua azione. Qui, allo stesso tempo,
all’opposto dell’atto disinteressato della peccatrice, l’intenzione criminale di tradire il suo
Maestro e Signore presso l’empia assemblea nacque nell’anima ingrata di Giuda, uno dei 12
discepoli del Salvatore.
Pertanto, negli Uffici del santo mercoledì, la peccatrice è glorificata, e l’amore del
denaro ed il tradimento di Giuda sono disprezzati e maledetti. La santa Chiesa
canta: “Quando la peccatrice Ti aveva portato la mirra – allora il discepolo s’intese con gli
iniqui – L’una si rallegrava di versare il prezioso profumo – l’altro se ne andava a vendere
Colui che non ha prezzo – Lei riconobbe il Maestro, quello dal Maestro si
separava – Quella fu liberata. Ma Giuda fu asservito al nemico” – “O, l’empietà di Giuda –
Dio, da ciò libera le nostre anime”.

NELLA NOSTRA PARROCCHIA:

Mercoledì Santo mattina alle 8:30 le Grandi Ore Canoniche,
Mercoledi Santo sera alle 19:00 l’Officio dello Sposo (Matuttino del
Martedi Santo) poi segue la celebrazione del Sacramento dell’Olio Santo.
Vi ricordo che il Sacramento dell’Olio Santo è uno dei Sacramanti
obbligatorio per noi Cristiani Ortodossi,


Καλή Ανάσταση
p. Dionisios

Programma degli uffici di Mercoledi e Giovedi Santo.- Πρόγραμμα ακολουθιών Μ. Τετάρτης και Πέμπτης.
Διπλοῦς ὁ Δεῖπνος· Πάσχα γὰρ νόμου φέρει,
Καὶ Πάσχα καινόν, Αἷμα. Σῶμα Δεσπότου.
Πρόγραμμα Μ.Τετάρτης, Πέμπτης.

1. Το πρωί της Μ.Τετάρτης(16-4-14) θα τελεστούν οι ώρες στις 8.30
    Το απόγευμα θα τελεστεί ο όρθρος της Μ. Πέμπτης στις 19.00 και θα ακολουθήσει το Ιερό
    Ευχέλαιο .
2. Το πρωί της Μ.Πέμπτης(17-4-14) θα τελεστεί ο εσπερινός και η Θ.Λειτουργία του Μ. Βασιλείου        στις 9.00.  
    Το απόγευμα της Πέμπτης ο όρθρος της Μ.Παρασκευής (τα 12 ευαγγέλια ) θα αρχίσει στις 7.00.

Προσεύχῃ· καὶ φόβητρα, θρόμβοι αἱμάτων,
Χριστέ, προσώπου, παραιτούμενος δῆθεν
Θάνατον, ἐχθρὸν ἐν τούτοις φενακίζων.

 Programma degli uffici di Mercoledi e Giovedi Santo;    

1. La mattina di Mercoledi S.(16-4-14) si terrano le ore canoniche alle 8.30
    La sera ci sarà il Mattutino di Giovedi  seguito dalla Benedizione di Olio e tutto comincia alle 19.00.
2. La mattina di Giovedi S. (17-4-14) si terrà  il vespro e la divina Liturgia di San Basilio e le funzioni iniziano alle ore 9.00.
La sera di Giovedi si terrà il mattutino di Venerdi Santo.(l'ufficio della crocifissione) alle 19.00.


Τί δεῖ μαχαιρῶν, τί ξύλων λαοπλάνοι,
Πρὸς τὸ θανεῖν πρόθυμον εἰς Κόσμου λύτρον.
Cosa si festeggia a questi 2 giorni ?

Ζῶν εἶ Θεὸς σύ, καὶ νεκρωθεὶς ἐν ξύλῳ,
Ὦ νεκρὲ γυμνέ, καὶ Θεοῦ ζῶντος Λόγε.
Κεκλεισμένας ἤνοιξε τῆς Ἐδὲμ πύλας,
Βαλὼν ὁ Λῃστὴς κλεῖδα τό, Μνήσθητί μου.

Giovedi santo vengono ricordati  l'ultima cena, (come il Nostro Signore ci  ha consegnato il Grande Mistero dell'Eucaristia), l'altissimo valore della preghiera (la preghiera di Gesù poco prima della sua consegna agli soldati), e il tradimento di Giuda.
Venerdi S. si ricorda  il sacrificio del Cristo e si percorre tutto il cammino della sua passione nel mattutino.
Il  Mattutino di Venerdi Santo è uno delle funzioni più antiche che esistono in chiesa.
Non segue il "classico percorso" di  un mattutino ordinario, ma è molto ma molto particolare:
Prima cosa  come "testimonianza" si leggono i 12 vangeli. Si prendono tutte le testimonianze di passione di Cristo dai quattro evangelisti.
Dopo il 6o vangelo come si dice in Grecia "esce il crocifisso", cioè si fa una "rappresentazione" (processione) della Via Crucis.
Ma non si ricorda solo la grande passione di Dio. La nostra chiesa ricorda  il ladro. E si.!!! Lui costituisce l'esempio più perfetto di rendenzione, ma e anche il primo uomo che guadagna il Paradiso.
Ancora come ultima nota di rilievo,- ma questo esclusivamente dal punto di vista innologico,- si cantano i 15 "antifona" in tutte le  otto tonalità della musica. Sono dei inni brevi bellissimi da ascoltare ma sono anche di altissimo valore teologico.
I canti delle Laudi sono qualcosa di straordinario. Sono "diamanti" musicali e teologici.
Dice il primo "tutta la natura è sconvolta e inpaurita perchè ti guarda appeso sulla Croce Cristo...".
Un altro racconta il dolore profondo e lancinante  della madre "O figlio mio dove è finita la tua bellezza? Non cè la faccio più,  non ci riesco a guardarti appeso sulla croce...".
Tutto questo percorso della passione di nostro signore si ripercorrerà il Venerdi mattina con la esatta cronologia temporale della crocifissione,durante le funzioni delle Grandi Ore fino al vespro di Venerdi dove il  corpo di Cristo viene consegnato dal Pilato a Giusepe di Arimatea e viene messo nel sepolcro. Ma è la fine?
No,  Dio è diventato uomo, per salvare l'uomo caduto, e cacciato via dal Paradiso. Ma aveva promesso Adamo che lo salverà. E questa promessa adesso è mantenuta. Cristo "scende" nell' Ade e salva l'umanità. La resurrezione è molto ma molto vicina...

14 aprile 2014

Martedi Santo (da Arch. Dionisio Papavasileiou)PATRIARCATO ECUMENICO
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA
PARROCCHIA GRECO-ORTODOSSA DI SAN DEMETRIO MEGALOMARTIRE
Via dé Griffoni, 3 40123 – Bologna. http: sandemetriobo.blogospot.com
No Prot.: -/2014 Bologna li, 14.04.2014

Carissimi parrocchiani ed amici della Parrocchia.

Nel corso del Mattutino di questo giorno, vengono ricordati gli eventi riportati
dall’Evangelista Matteo (Mt 22, 15-23, 1). Ma in realtà, la composizione dell’Ufficio di
questo martedì prende in prestito le parabole delle “dieci vergini” e dei “talenti” e la
prosecuzione della narrazione prevista il santo lunedì a proposito della Seconda Venuta di
Cristo. Con questa commemorazione, la santa Chiesa guiderà particolarmente il fedele verso
la vigilanza spirituale, in modo adeguato, in considerazione delle sofferenze che il Signore
accetta per noi, per l’utilizzo vantaggioso dei doni e del potere concessoci, specialmente
nelle opere di misericordia, che il Signore accetta, come merito personale per se stesso
quando dice a loro riguardo: “tutto ciò che avrete fatto al più piccolo tra i miei fratelli,
l’avrete fatto a me” (Mt 25, 40). Nei suoi inni per questo giorno, la santa Chiesa, con una
perseveranza speciale, ci ispira anche a proposito dell’obbligo provvidenziale specialmente
alla vigilanza spirituale ed alla perfezione religiosa e morale, dicendoci: “Fratelli, amiamo
lo Sposo, prepariamo le nostre lampade – che splendono con la virtù e la retta fede – per
essere pronti come Vergini sagge del Signore – e per andare con Lui alle Nozze”; “Venite,
fedeli, lavoriamo con tutto il nostro cuore all’opera del Maestro – Egli dà ai servi la sua
ricchezza – E moltiplichi ciascuno di noi il talento della grazia – Uno porti la saggezza
facendo il bene – L’altro celebri la liturgia dello splendore – Un’altro annunzi fedelmente la
parola a quello che l’ignora – Un’altro distribuisca la sua ricchezza ai poveri –
Moltiplicheremo così ciò che ci fu prestato – Come tesorieri fedeli della grazia, saremo
degni della gioia del Maestro”
.
NELLA NOSTRA PARROCCHIA:
Martedì Santo mattina alle 8:30 le Grandi Ore Canoniche,
Martedì Santo sera alle 19:00 l’Officio dello Sposo (Matuttino del
Mercoledì Santo)


Καλή Ανάσταση
p. Dionisios

13 aprile 2014

Lunedi Santo (Da Arch. Dionisio Papavasileiou)PATRIARCATO ECUMENICO
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA
PARROCCHIA GRECO-ORTODOSSA DI SAN DEMETRIO MEGALOMARTIRE
Via dé Griffoni, 3 40123 – Bologna. http: sandemetriobo.blogospot.com
No Prot.: -/2014 Bologna li, 13.04.2014

Carissimi parrochiani e amici della Parrocchia,

Nell’Ufficio Divino di questo giorno, la santa Chiesa invita il fedele a camminare con
Cristo, per essere crocifisso con Lui, a morire ai piaceri di questa vita per amore di Lui al
fine di vivere con Lui. Attraverso la contemplazione mistica che collega gli eventi del
Vecchio e del Nuovo Testamento, essa ci annuncia le future sofferenze dell’innocente che è
il Salvatore nel prototipo del Vecchio Testamento che è il casto Giuseppe, che per la gelosia
dei suoi fratelli fu venduto ed umiliato, ma che più tardi fu ristabilito da Dio. “Giuseppe”
dice il Sinassario, “è il prototipo di Cristo, poiché anche Cristo diventa oggetto della
gelosia da parte delle persone della stessa razza, gli ebrei, ed è venduto da uno dei
discepoli per 30 denari, è confinato in un fosso oscuro e stretto – una tomba – ed essendosi
risollevato con la Sua stessa potenza, domina sull’Egitto, cioè sopra ogni peccato, ed alla
fine lo conquista, e regna sull’intero mondo, mentre con il Suo amore per l’uomo, ci libera
concedendoci la manna misteriosa, per mangiare il pane celeste, la sua carne Vivificante”.
La santa Chiesa ricorda dagli eventi dell’Evangelo l’essiccazione del fico sterile.
Secondo il parere della santa Chiesa, il fico sterile rappresenta l’assemblea giudaica, nella
quale Gesù Cristo non trovò vero frutto, ma soltanto l’ombra ipocrita della legge che
accusava e condannava. Ma questo fico rappresenta anche ogni anima che non porta frutti
degni di pentimento, ed è per questo che la santa Chiesa ci dice anche: “Il fico fu essiccato
perché non portava dei frutti. Dovremmo temere la stessa punizione, o fratelli, portiamo
frutti degni di pentimento a Cristo, che ci concede grande misericordia”. Oltre a questo
racconto dell’essiccazione del fico, l’Evangelo del Mattutino ci edificherà in questo giorno
con la parabola detta dal Salvatore sui vignaiuoli ingiusti, che avevano dapprima maltrattato
e poi ucciso i servi del loro signore, che questi aveva inviato per la raccolta, e
successivamente, anche il figlio del padrone. In questa parabola, che rappresenta il più
vicino paradigma della durezza degli giudei, che avevano prima ucciso i profeti, e con
l’arrivo sulla terra del Figlio di Dio, crocifissero anche Lui, è impossibile non vedere anche
la terribile condanna per i cristiani che infrangono i comandmenti degli Apostoli e dei santi
Padri, e così facendo continuano a crociffigere il Figlio di Dio attraverso i loro peccati.
Nella lettura dell’Evangelo alla Liturgia, la santa Chiesa ricorda la sorte di giudei apostati,
fino ai confini della terra, come sono stati descritti da Gesù Cristo. I fedeli sono
motivati dalla descrizione delle grandi e varie catastrofi e dai segni della distruzione di
Gerusalemme e la fine dei tempi in mezzo al male, guidati dalla magnanimità,
l’imparzialità, la pazienza, la preghiera spirituale e la veglia, e sono confortati nella
promessa del Salvatoreper la diffusione dell’Evangelo in tutto il mondo, “ma per il bene
degli eletti, questi giorni saranno abbreviati” (Mt 24: 14, 22).

NELLA NOSTRA PARROCCHIA:
Lunedì Santo mattina alle 8:30 le Grandi Ore Canoniche,
Lunedi Santo sera alle 19:00 l’Officio dello Sposo (Matuttino del
Martedi Santo)

Καλή Ανάσταση
p. Dionisios

Programma degli uffici(e un piccolo pot- pourri innologico) - Πρόγραμμα ακολουθιών (και ένα μικρό ανθολόγιο ύμνων)Πρόγραμμα Ακολουθιών Κυριακής, Μ.Δευτέρας, Μ.Τρίτης:


  • Κυριακή 13-4-14 ακολουθία του Νυμφίου(όρθρος Μ.Δευτέρας)  στις 19.00
  • Μ. Δευτέρα 14-4-14 ακολουθία του Νυμφίου (όρθρος Μ.Τρίτης) στις 19.00
  • Μ. Τρίτη 15-4-14 ακολουθία του Νυμφίου (όρθρος Μ.Τετάρτης) στις 19.00

Programma degli uffici di Domenica sera, Lunedi Santo, Martedi Santo:
  • Domenica 13-4-14 ufficio dello Sposo (Mattutino di Lunedi Santo) alle 19.00
  • Lunedi Santo  14-4-14 ufficio dello Sposo (Mattutino di Martedi S.) alle 19.00
  • Martedi Santo 15-4-14 ufficio dello Sposo (Mattutino di Mercoledi S.) alle 19.00

 Seguono 3 "tesori innologici" dai mattutini dei primi 3 giorni della Settimana Santa.Aκολουθούν 3 υμνολογικοί θησαυροί από τους όρθρους των πρώτων ημερών της Μ.Εβδομάδος εκφρασμένοι από τα στόματα 2 μεγάλων δασκάλων του Θ.Στανίτσα και του Α. Καραμάνη.

 Κάθισμα από τον όρθρο της Μ.Δευτέρας, Inno (kathisma) dal mattutino di Lunedi Santo.
Τὰ Πάθη τὰ σεπτά, ἡ παροῦσα ἡμέρα, ὡς φῶτα σωστικά, ἀνατέλλει τῷ Κόσμῳ· Χριστὸς γὰρ ἐπείγεται, τοῦ παθεῖν ἀγαθότητι, ὁ τὰ σύμπαντα, ἐν τῇ δρακὶ περιέχων, καταδέχεται, ἀναρτηθῆναι ἐν ξύλῳ, τοῦ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον.
Ακούστε εδώ/ascolate qui: 

 Από τους αίνους του όρθρου της Μ. Τρίτης, Dalle laudi dι mattutino di Martedi Santo
Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου, πῶς εἰσελεύσομαι ὁ ἀνάξιος; ἐὰν γὰρ τολμήσω συνεισελθεῖν εἰς τὸν νυμφῶνα, ὁ χιτών με ἐλέγχει, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ γάμου, καὶ δέσμιος ἐκβαλοῦμαι ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων, καθάρισον Κύριε, τὸν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου, καὶ σῶσόν με ὡς φιλάνθρωπος.
Ακούστε εδώ/ascolate qui: 


Δοξαστικόν αίνων της Μ.Τετάρτης , Doxastikon delle laudi di Mercoledi Santo
Ἡ ἁμαρτωλὸς ἔδραμε πρὸς τὸ μύρον πριάσασθαι, πολύτιμον μύρον, τοῦ μυρίσαι τὸν εὐεργέτην, καὶ τῷ μυρεψῷ ἐβόα· Δός μοι τὸ μύρον, ἵνα ἀλείψω κᾀγὼ τὸν ἐξαλείψαντά μου πάσας τὰς ἁμαρτίας.
 Ακούστε εδώ/ascolate qui: 

12 aprile 2014

«Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, συστήσασθε ἑορτήν, καὶ ἀγαλλόμενοι, δεῦτε μεγαλύνωμεν Χριστόν, μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, ὕμνοις κραυγάζοντες(Domenica delle Palme) 
Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον...


Τήν Κυριακή το πρωί (13-04-14) Εορτή των Βαίων η ακολουθία του όρθρου θα ξεκινήσει στις 9.00,και η θεία λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου άρχεται στις 10.15.
Το απογευμα της Κυριακής θα τελεστεί ο όρθρος της Μ.Δευτέρας (ακολουθία του Νυμφίου) και θα ξεκινήσει στις 19.15.
Domenica delle Palme (13-04-14) il mattutino comincia alle 9.00 ,seguito dalla divina Messa dei San Crisostomo che inizierà alle 10.15
Domenica pomeriggio si terrà il Mattutino di Lunedi Santo (Ufficio dello Sposo) e si comincia alle 19.15.


Ευαγγέλιον της Κυριακής των Βαίων κατά Ιωάννην Ιβ΄ 1-18

 Ο ουν Ιησούς προ εξ ημερών του πάσχα ήλθεν εις Βηθανίαν, όπου ην Λάζαρος ο τεθνηκώς, ον ήγειρεν εκ νεκρών. εποίησαν ουν αυτώ δείπνον εκεί, και η Μάρθα διηκόνει· ο δε Λάζαρος εις ην των ανακειμένων συν αυτώ. η ουν Μαρία, λαβούσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικής πολυτίμου, ήλειψε τους πόδας του Ιησού και εξέμαξε ταις θριξίν αυτής τους πόδας αυτού· η δε οικία επληρώθη εκ της οσμής του μύρου. λέγει ουν εις εκ των μαθητών αυτού, Ιούδας Σίμωνος Ισκαριώτης, ο μέλλων αυτόν παραδιδόναι· διατί τούτο το μύρον ουκ επράθη τριακοσίων δηναρίων και εδόθη πτωχοίς; είπε δε τούτο ουχ ότι περί των πτωχών έμελεν αυτώ, αλλ΄ ότι κλέπτης ην, και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλλόμενα εβάσταζε. είπεν ουν ο Ιησούς· άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε μεθ΄ εαυτών, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Έγνω ουν όχλος πολύς εκ των Ιουδαίων ότι εκεί εστι, και ήλθον ου δια τον Ιησούν μόνον, αλλ΄ ίνα και τον Λάζαρον ίδωσιν ον ήγειρεν εκ νεκρών. εβουλεύσαντο δε οι αρχιερείς ίνα και τον Λάζαρον αποκτείνωσιν, ότι πολλοί δι΄ αυτόν υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν. Τη επαύριον όχλος πολύς ο ελθών εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των φοινίκων και εξήλθον εις απάντησιν αυτώ, και έκραζον· ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, βασιλεύς του Ισραήλ. ευρών δε ο Ιησούς ονάριον εκάθισεν επ΄ αυτό, καθώς εστί γεγραμμένον· μη φοβού, θύγατερ Σιών· ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πώλον όνου. Ταύτα δε ουκ έγνωσαν οι μαθηταί αυτού το πρώτον, αλλ΄ ότε εδοξάσθη ο Ιησούς, τότε εμνήσθησαν ότι ταύτα ην επ΄ αυτώ γεγραμμένα, και ταύτα εποίησαν αυτώ. Εμαρτύρει ουν ο όχλος ο ων μετ΄ αυτού ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγειρεν αυτόν εκ νεκρών. δια τούτο και υπήντησεν αυτώ όχλος, ότι ήκουσαν τούτο αυτόν πεποιηκέναι το σημείον.

Vangelo di Domenica delle Palme secondo Giovanni 12.1-18 

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Equi gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali.Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento.Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: «Perché quest'olio profumato non si è venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?». Questo egli disse non perché gl'importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro.Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura.I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me».
Intanto la gran folla di Giudei venne a sapere che Gesù si trovava là, e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti.I sommi sacerdoti allora deliberarono di uccidere anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.
Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando:
Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore,
il re d'Israele!
Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto:
Non temere, figlia di Sion!
Ecco, il tuo re viene,
seduto sopra un puledro d'asina.
Sul momento i suoi discepoli non compresero queste cose; ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che questo era stato scritto di lui e questo gli avevano fatto. Intanto la gente che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai morti, gli rendeva testimonianza.
Anche per questo la folla gli andò incontro, perché aveva udito che aveva compiuto quel segno.

Ecco, lo Sposo viene nel mezzo della notte. Beato il servo che Egli troverà desto; indegno, invece, colui che troverà ozioso. Bada, anima mia, di non lasciarti prendere dal sonno, per non essere consegnata alla morte ed esclusa dal Regno. Rientra in te stessa ed esclama: Santo, santo, santo sei, o Dio, per l'intercessione della Madre di Dio, abbi pietà di noi.


Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθής, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς