Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

30 novembre 2013

Υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. Figlio di Davide, abbi pietà di me!

Αύριο Κυριακή (01-12-2013) ο Όρθρος ξεκινάει στις 9.00 και η -Θ.Λειτουργία στις 10.20. 

Domani Domenica (01-12-2013) il Mattutino inizia alle ore 9.00 e la Divina Liturgia alle 10.20.


Ευαγγέλιον Κυριακής Λουκάς ΙΗ΄35-43 (Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχώ)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τὸν ᾿Ιησοῦν εἰς ῾Ιεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. ᾿Απήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. Καὶ ἐβόησε λέγων· ᾿Ιησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· Υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. Σταθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ᾿Εγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων· Τί σοι θέλεις ποιήσω; ῾Ο δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. Καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ᾿Ανάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.

Vangelo di Domenica secondo Luca 18,35-43 (Il cieco di Gerico)
Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. 36Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. 37Gli annunciarono: «Passa Gesù, il Nazareno!». 38Allora gridò dicendo: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!». 39Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse; ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 40Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò: 41«Che cosa vuoi che io faccia per te?». Egli rispose: «Signore, che io veda di nuovo!». 42E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato». 43Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio.

23 novembre 2013

Tὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν./ «Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio»

Αύριο Κυριακή (24-11-2013) ο Όρθρος ξεκινάει στις 9.00 και η Θ.Λειτουργία στις 10.20.

Domani Domenica (24-11-2013) il Mattutino inizia alle ore 9.00 e la Divina Liturgia alle 10.20.
Ευαγγέλιον της Κυριακής κατά Λουκά ΙΗ΄18-27
Τῷ καιρῷ εκείνω, ἄρχων τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. Τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. Ὁ δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου.
Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.
Εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· καὶ τίς δύναται σωθῆναι; Ὁ δὲ εἶπε· τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν

San Luca Evangelista
Vangelo di Domenica secondo Luca 18,18'27

Un notabile lo interrogò: «Maestro buono, che devo fare per ottenere la vita eterna?». Gesù gli rispose: «Perché mi dici buono? Nessuno è buono, se non uno solo, Dio.Tu conosci i comandamenti: Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre». Costui disse: «Tutto questo l'ho osservato fin dalla mia giovinezza». Udito ciò, Gesù gli disse: «Una cosa ancora ti manca: vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli; poi vieni e seguimi». Ma quegli, udite queste parole, divenne assai triste, perché era molto ricco. Quando Gesù lo vide, disse: «Quant'è difficile, per coloro che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. E' più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio!». Quelli che ascoltavano dissero: «Allora chi potrà essere salvato?».Rispose: «Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio».

18 novembre 2013

Ἡ τῶν Ἁγίων Ἁγία, ἐν τοῖς Ἁγίοις οἰκεῖν...

Τα Εισόδια της Θεοτόκου
Την Τετάρτη 20-11-2013 θα τελεστεί ο Μέγας εσπερινός μετά θείας Λειτουργίας για την Εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στις 18.30
Την Πέμπτη 21-11-2013 θα τελεστεί ο Όρθρος της Εορτής στις 8.30 πρωινή.
Μercoledi (20-11-2013) alle 18.30 si terrà il Grande Vespro e la Divina Liturgia per la festa dell'entrata della  Madonna nel tempio 
Giovedi 21-11-2013 alle ore 8.30 si terrà il mattutino della Festa.

Ἀγαλλιάσθω σήμερον ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν, καὶ αἱ νεφέλαι εὐφροσύνην ῥανάτωσαν, ἐπὶ τὰ λίαν παράδοξα, μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἰδοὺ γὰρ ἡ πύλη, ἡ κατὰ Ἀνατολάς βλέπουσα, ἀποκυηθεῖσα ἐκ στείρας ἀκάρπου, ἐξ ἐπαγγελίας, καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθεῖσα εἰς κατοίκησιν, σήμερον ἐν τῷ Ναῷ, ὡς ἄμωμος προσφορὰ προσάγεται. Ἀγαλλιάσθω ὁ Δαυΐδ, κρούων τὴν κινύραν. Ἀπενεχθήσονταί φησι, τῷ Βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονται, ἔσω ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Θεοῦ, ἔνδον τοῦ ἱλαστηρίου αὐτοῦ, ἀνατραφῆναι εἰς κατοίκησιν, τοῦ πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς ἀρρεύστως γεννηθέντος, εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.(Ιδιόμελον της Λιτής παρά Γεωργίου Νικομηδείας)

16 novembre 2013

Ὁ Γεννάδιος εὗρε τὴν Ἐδὲμ στέφος, Φανεὶς νοητὴν πρὸς παλαίστραν γεννάδας.Ευχόμαστε το εις Πολλά έτη Δέσποτα στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Γεννάδιο επί τη ευκαιρία των ονομαστηρίων αυτού.
Al nostro Mitropolita Gennadios vogliamo estendere i nostri più sinceri auguri con l'occasione del Suo onomastico.
 Σύντομη βιογραφία του Αγίου Γενναδίου

Οὗτος ἢν διαλαμπῶν κατὰ τὸν πέμπτον αἰῶνα, βίῳ σεμνῷ καὶ ὡς εἰπεῖν ἀγγελικῷ ἐμπρέπων, καὶ λόγῳ καὶ ἀράξει καὶ βαθεία ταπεινοφροσύνῃ κοσμούμενος. Πρεσβύτερος ὧν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλῃ ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας. Διεδέξατο τὸν ἱερὸν Ἀνατόλιον, ἐκδημήσαντα τῶν τῄδε ἐν ἔτει υνη΄, καὶ μέγας καὶ θαυμαστὸς ὤφθη Πατριάρχης. Εὐαγγελικῶς ποιμάνας τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἐν Ἀποστολικῷ ζήλῳ, καὶ πάσῃ ἀρετῇ. Πλήρης ὢν θείου Πνεύματος, θαυμάτων πεπλούτηκεν ἐνέργειαν, διὸ καὶ ἐξήρανε τὴν χεῖρα καὶ αὔθις ἰάσατο, τοῦ τολμήσαντος γράψαι ἐν εἰκόνι τήν του Κυρίου ἰδέαν ἐν σχήματι Διός· τὸν ἀτάκτως πορευόμενον, καὶ μὴ θέλοντα ἐπαναστρέψαι εἰς ἑαυτόν, ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου ἱερέα, δεηθεὶς τοῦ Ἱερομάρτυρος, θανάτῳ παρέδωκεν· ἐν νυκτί τινι προσευχόμενος ἔνδον τοῦ θυσιαστηρίου, ἑώρακε δαιμόνιον φάσμα, ταραχὰς ἐπαπειλοῦν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὅ καὶ γέγονε, τελευτήσαντος τοῦ μακαρίου. Οὗτος τὰς αἱρέσεις, καὶ δὴ τῶν τὴν μίαν φύσιν καὶ ἐνέργειαν ἐν Χριστῷ φληναφούντων ἤλεγξε καὶ κατῄσχυνε· τὴν ἐπάρατον σιμωνίαν Συνοδικῶς καταδίκασε, κανονικῇ ἐπιστολῇ ἀπελέγξας τοὺς τὰ τοιαῦτα τολμῶντας. 
Καὶ τούτου ᾠκοδόμηται καὶ συγκεκρότηται ἡ περιώνυμος τοῦ Στουδίου μόνη, καὶ ὁ πάνσεπτος τῆς Θεοτόκου ναός, ἐπὶ τῆς ζωηφόρου αὐτῆς Πηγῆς, ὑπὸ Λέοντος τοῦ α΄ τοῦ καὶ Μακέλλη ἐπιλεγομένου, μετήνεκται δὲ ἐξ Ἱεροσολύμων ἡ Ἱερὰ τῆς Θεομήτορος ἐσθής· ὑπὸ τῶν πατρικίων Γαλβίου καὶ Κανδίδου. Καὶ λύχνος τῆς Ἐκκλησίας γεγονὼς καὶ ὁρώμενος, καὶ ἐπὶ δέκα καὶ τρισὶν ποιμάνας ἐνιαυτούς καὶ κυβερνήσας τὴν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, προεχειρίσατο διάδοχον τὸν πρεσβύτερον Ἀκάκιον. Αὐτὸς δὲ λάθρᾳ φυγὼν μετά τινος μοναχοῦ, ᾧ ἡ κλῆσις Νεῖλος, παρεγένετο ἐν σχήματι ἀγνώστῳ καὶ ταπεινῷ τῇ Ἁγίᾳ Σιών. Καὶ ἐκεῖθεν ἀπάρας ἔφθασεν εἰς Πάφον τῆς νήσου Κύπρου, σκοπῶν ἀπελθεῖν ἐν τῷ ὄρει μόνος, ἔνθα ὁ μέγας Ἱλαρίων τὴν ἀσκητικὴν πολιτείαν ἤνυσεν· ὅπῃ πορευόμενος καὶ ἀποπλανηθείς, ἐκοιμήθη καθ’ ὁδόν, ψύχει πολλῷ συσχεθείς, ἄτε χειμερίου ὥρας καὶ χιόνος ἐνσκηψιάσης τῷ τόπῳ. Πρωΐας δὲ γενόμενης, εὕρηται τὸ τίμιον λείψανον, ὅπερ ἔγνωσται τίνος ἥν, πλείστοις θαύμασι καὶ θεοσημείοις ἰαμάτων δοξασθέν, εἰς ἔκπληξιν τῶν ὁρώντων καὶ ἀκουόντων, θαυμαζόντων πάντων τὴν ἄκραν ταπείνωσιν, καὶ τὴν μεγάλην ἁγιότητα τοῦ μεγάλου πατρὸς Γενναδίου. Καὶ ἀνακομισθὲν ἐκεῖθεν, ἐνεταφιάσθη ἐν ᾧ τόπῳ ηὐδόκησεν ὁ Ἅγιος, ἔνθα καὶ ναὸς ᾠκοδόμηται τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ὀνόματι. Κέκτηται δὲ θεόθεν ὁ Ἅγιος χάριν τοῦ ἰᾶσθαι τοὺς ὑπὸ ψύχους καὶ κατάῤῥου πάσχοντος, ὡς καὶ αὐτὸς ἀπὸ πολλῆς ψυχρότητος τέθνηκε.

(Πηγή http://voutsinasilias.blogspot.it/2009/11/17.html)

Ψυχή μου ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου/ Anima mia ; riposati, mangia, bevi e godi".

Αύριο Κυριακή (17-11-2013) ο Όρθρος ξεκινάει στις 9.00 και η Θ.Λειτουργία στις 10.20.

Domani Domenica (17-11-2013) il Mattutino inizia alle ore 9.00 e la Divina Liturgia alle 10.20.


Ευαγγέλιον της Κυριακής κατά Λουκάν Ιβ' 16-21
Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· 17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; 18 καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, 19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 20 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; 21 οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.Il vangelo di Domenica secondo Luca 12,16-21 
Ed egli disse loro una parabola: «La tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto; ed egli ragionava fra sé dicendo: "Che farò, perché non ho posto dove riporre i miei raccolti?". E disse: "Questo farò, demolirò i miei granai e ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni, poi dirò all'anima mia: Anima, tu hai molti beni riposti per molti anni; riposati, mangia, bevi e godi". Ma Dio gli disse: "Stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata e di chi saranno le cose che tu hai preparato?" Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio».


Υποκειμενικό Σχόλιο:
Χωρίς να θέλω να υποπέσω στον συγκρητισμό, αυτή η παραβολή μου θυμίζει την Ζωή του Βασιλέως των Ασσυρίων Σαρδανάπαλου (669-627 π.Χ.) που η ζωή του ήταν συνυφασμένη στον αρχαίο Ελληνορωμαικό κόσμο με την ασωτεία, την ακολασία και την συσσώρευση αμύθητων θυσαυρών.
'Οταν έπεσε η Νινευή μετά από επανάσταση του Βασιλέως των Μύδων Αρσάκη, ο Σαρδανάπαλος ζήτησε να καεί μαζι με όλα τα υλικά πράγματα που αγάπησε, δηλαδή τις γυναίκες του, τους θησαυρούς του, τα έργα τέχνης που είχε στην καρδιά του κτλ.
Η επιτύμβια στήλη που στήθηκε στην Νινευή μετά τον θάνατο του βασιλέως των Ασσυρίων έγραφε πάνω-κάτω αυτά που μας λέγει ο Κύριος στην παραβολή. Φάε, πίε ευφραίνου.......
Άραγε τελικά αξίζει ο άνθρωπος μόνο να ζει για να συγκεντρώνει υλικά αγαθά;
Μήπως ο Κύριος μας Ι. Χριστός έχει για ακόμα μια φορά δίκαιο λέγοντας "τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;"

Ο θάνατος του Σαρδανάπαλου, DELACROIX EUGENE

10 novembre 2013

Κήρυξ ὡς ἀληθῶς, τῆς θείας βασιλείας, ἐγένου Χρυσολόγε, βοῶν· Μετανοεῖτε, βυθίζων τὴν ἀπόγνωσιν.
Επί τη ευκαιρία της εορτής του Ιερού Χρυσοστόμου θα τελεστει την Τρίτη 12-11-2013 στις 18.30 Εσπερινός μετά θείας Λειτουργίας.
Τήν Τετάρτη 13-11-2013 θα τελεστεί στις 8.30 ο όρθρος του Αγίου.

Martedi 12-11-2013 alle ore 18.30 si terrà Il Grande Vespro e la Divina Litourgia per la festa di San Giovanni Chrisostomo (Bocca d'oro).
Mercoledi 13-11-2013 alle ore 8.30 si terrà il Mattutino del Santo.ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ:
ΑΠΑΡΧΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΟΤΕ ΤΗΣ ΕΞΩ ΕΥΡΕΘΕΙΣ ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ ΑΠΕΣΠΑΣΘΗ (πρὸς Εὐτρόπιον β)


Ἡδὺς μὲν λειμὼν καὶ παρὰδεισος, πολὺ δὲ ἡδύτερον τῶν θείων Γραφῶν ἡ ἀνάγνωσις. Ἐκεῖ μὲν γάρ ἐστιν ἄνθη μαραινόμενα, ἐνταῦθα δὲ νοήματα ἀκμάζοντα· ἐκεῖ ζέφυρος πνέων, ἐνταῦθα δὲ Πνεύματος αὔρα· ἐκεῖ ἄκανθαι αἱ τειχίζουσαι, ἐνταῦθα δὲ πρόνοια Θεοῦ ἡ ἀσφαλιζομένη· ἐκεῖ τέττιγες ᾄδοντες, ἐνταῦθα δὲ προφῆται κελαδοῦντες· ἐκεῖ τέρψις ἀπὸ τῆς ὄψεως, ἐνταῦθα δὲ ὠφέλεια ἀπὸ τῆς ἀναγνώσεως. Ὁ παράδεισος ἐν ἑνὶ χωρίῳ, αἱ δὲ Γραφαὶ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης· ὁ παράδεισος δουλεύει καιρῶν ἀνάγκαις, αἱ δὲ Γραφαὶ καὶ ἐν χειμῶνι καὶ ἐν θέρει κομῶσι τοῖς φύλλοις, βρίθουσι τοῖς καρποῖς. Προσέχωμεν τοίνυν τῇ τῶν Γραφῶν ἀναγνώσει· ἐὰν γὰρ τῇ Γραφῇ προσέχῃς, ἐκβάλλει σου τὴν ἀθυμίαν, φυτεύει σου τὴν ἡδονὴν, ἀναιρεῖ τὴν κακίαν, ριζοῖ τὴν ἀρετήν, οὐκ ἀφίησιν ἐν θορύβῳ πραγμάτων τὰ τῶν κλυδωνιζομένων πάσχειν. Ἡ θάλασσα μαίνεται, σὺ δὲ μετὰ γαλήνης πλέεις· ἔχεις γὰρ κυβερνήτην τῶν Γραφῶν τὴν ἀνάγνωσιν τοῦτο γὰρ τὸ σχοινίον οὐ διαρρήγνυσι τῶν πραγμάτων ὁ πειρασμός.
Μεταγραφή:
Ευχάριστο είναι το λιβάδι και ο κήπος, αλλά πολύ πιο ευχάριστη είναι η ανάγνωση των θείων Γραφών. Γιατί εκεί υπάρχουν άνθη που μαραίνονται, ενώ εδώ νοήματα που πάντοτε είναι ακμαία. Εκεί ζέφυρος που φυσάει, ενώ εδώ η αύρα του (Αγίου) Πνεύματος. Εκεί τα αγκάθια που περιτειχίζουν, ενώ εδώ η πρόνοια του Θεού που ασφαλίζει. Εκεί τζιτζίκια που τραγουδούν, ενώ εδώ οι προφήτες που κελαηδούν. Εκεί τέρψη από την εμφάνιση, ενώ εδώ ωφέλεια από την ανάγνωση. Ο κήπος (βρίσκεται) σε ένα τόπο, ενώ οι Γραφές σε όλα τα μέρη της οικουμένης. Ο κήπος υποτάσσεται στις ανάγκες των καιρών, ενώ οι Γραφές και μέσα στο χειμώνα και μέσα στο καλοκαίρι έχουν πολλά φύλλα και είναι γεμάτες καρπούς. Ας προσέχουμε λοιπόν στην ανάγνωση των Γραφών, γιατί εάν προσέχεις στην Γραφή σου εκβάλλει την λύπη, σου φυτεύει την ευχαρίστηση, αναιρεί την κακία, ριζώνει την αρετή, δεν αφήνει μέσα στην αναταραχή των πραγμάτων να παθαίνεις όπως οι ναυτικοί στην τρικυμία. Η θάλασσα μαίνεται, αλλά εσύ πλέεις με γαλήνη, γιατί έχεις κυβερνήτη την ανάγνωση των Γραφών, επειδή αυτό το σκοινί δεν το σπάζει η δοκιμασία των περιστάσεων. (Πηγή http://users.otenet.gr/~gmcr/bible/Anagnosi.htm)

'Ενα απόσπασμα απο ομιλία του Αγίου για το πως πρέπει να μελετουμε τις Γραφές. Ακόμα και από αυτό το μικρό απόσπασμα φαίνεται ο φοβερός του λόγος που δεν είναι απλά ρητορική αλλά πνοή.
Αν έχει καποιος μελετήσει λίγο τον Μέγα Χρυσόστομο θα καταλάβει ότι ο λαμπρός αυτός ρήτορας και δικηγόρος φαίνεται ενήμερος όλων των λεπτομερειών της ζωής. Δεν είναι μόνο πνευματικός ποιμένας της Εκκλησίας αλλά και άνθρωπος της κοινωνίας είτε αυτή λέγεται αστική ,αγροτική ή ακόμα και ναυτική. Τον θαυμάζουμε όταν τον βλέπουμε να κατέχει τα μυστικά της φρασεολογίας των θαλασσόλυκων - ναι!!! - του γυναικείου κομμωτηρίου και του γυναικείου καλλωπισμού, των γεωργών των εμπόρων. Ξέρει πως οδηγούν οι πιλότοι τα πλοία, πως οργώνουν οι γεωργοί πώς χρησιμοποιούν οι γυναίκες το make up και πως κανουν peeling, πως κυνηγούν το κέρδος οι έμποροι  και πως μεταβάλονται οι τιμές στην αγορά. Ως δικηγόρος γνωρίζει καλά την "piazza". Παρά ταύτα είναι άδολος, αγνός, αδιάφθορος και ευγενικός. Για αυτό ξέρει να μιλήσει και στον μεγαλύτερο ρήτορα αλλά και στον ποιόν απλό ακροατή.
Τά πάντα για τον Ιωάννη είναι ερμηνεία των τεμαχίων της Αγίας Γραφής. Είναι όμως δικηγόρος. Δεν είναι στοχαστής και δεν τον ενδιαφέρουν και τα πεφιλοσοφημένα θεολόγηματα. Γιά τον Χρυσόστομο η Αγία Γραφή είναι σαν μια δικογραφία και το μόνο που κάνει είναι είναι να αποδεικνύει αυτά που πρέπει να αποδείξει έτσι ώστε να λάμψει η αλήθεια. Έτσι δικαίως γράφει ο υμνωδός:
Μύσας ὁ χρυσοῦς Ἰωάννης τὸ στόμα,
Ἀφῆκεν ἡμῖν ἄλλο τὰς βίβλους στόμα.
Ἀμφὶ τρίτην δεκάτην σίγησεν χρύσεα χείλη. 
Ταῖς τοῦ Χρυσορρήμονος πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

09 novembre 2013

Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;-Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?

Αύριο Κυριακή (10-11-2013) ο Όρθρος ξεκινάει στις 9.00 και η Θ.Λειτουργία στις 10.20.

Domani Domenica (10-11-2013) il Mattutino inizia alle ore 9.00 e la Divina Liturgia alle 10.20.


Ευαγγέλιον της Κυριακής κατά Λουκά Ι΄25-37

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 26 ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 27 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· 28 εἶπε δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. 29 ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν  Ἰησοῦν· καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; 30 ὑπολαβὼν δὲ ὁ  Ἰησοῦς εἶπεν· ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ  Ἱερουσαλὴμ εἰς  Ἱεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. 31 κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. 32 ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε. 33 Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ᾿ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη, 34 καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ· 35 καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ,τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. 36 τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; 37 ὁ δὲ εἶπεν· ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾿ αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ  Ἰησοῦς· πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.Il vangelo di Domenica secondo Luca 10,25-37 

Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene; fà questo e vivrai».Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte.Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione.Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui.Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno.Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Và e anche tu fà lo stesso».

04 novembre 2013

Ανακοινώσεις / Comunicazioni


Πρόγραμμα ακολουθιών Εβδομάδος

 Γιά την εορτή της Συνάξεως των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ:

Τήν Πέμπτη  το απόγευμα ( 07-11-2013 ) θα τελεστεί στις 18.30 ο Μέγας Εσπερινός και θεία Λειτουργία προς τιμήν των Αρχαγγέλων και λοιπών Ασωμάτων Δυνάμεων.
Τήν Παρασκευή το πρωί (08-11-2013) στις 8.30 θα τελεστεί ο όρθρος των Αρχαγγέλων.

Γιά την εορτή του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Αιγίνης:

Τό απόγευμα της Παρασκευής (08-11-2013) στις 18.30 θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και η θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου.
Το Σάββατο (09-11-2013) στις 8.30 πρωινή θα τελεστεί όρθρος του Αγίου.
Programma uffici settimanale

Per la festa degli Archangeli Michele e Gabriele:

Giovedi pomeriggio (07-11-2013) alle 18.30 si terrà il Grande Vespro e la Divina Messa in onore degli Archangeli.
Venerdi mattina (08-11-2013) alle 8.30 si terrà il Mattutino degli Archangeli

Per la festa di San Nettario:

Venerdi pomeriggio (08-11-2013) alle 18.30 si terrà il Grande Vespro e la Divina Liturgia in onore di San Nettario.
Sabbato mattina (09-11-2013)  alle 8.30 si terrà il Mattutino del Santo

02 novembre 2013

Oὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται.-Neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi».

Αύριο Κυριακή (03-11-2013) ο Όρθρος ξεκινάει στις 9.00 και η Θ.Λειτουργία στις 10.20.

Domani Domenica (03-11-2013) il Mattutino inizia alle ore 9.00 e la Divina Liturgia alle 10.20.


Ευαγγέλιον της Κυριακής.Λουκάς ΙΣΤ΄19-31
νθρωπος δέ τις ν πλούσιος, κα νεδιδύσκετο πορφύραν κα βύσσον εφραινόμενος καθ᾿ μέραν λαμπρς. Πτωχς δέ τις ν νόματι Λάζαρος, ς βέβλητο πρς τν πυλνα ατο λκωμένος, κα πιθυμν χορτασθναι π τν ψιχίων τν πιπτόντων π τς τραπέζης το πλουσίου· λλ κα ο κύνες ρχόμενοι πέλειχον τ λκη ατογένετο δ ποθανεν τν πτωχν κα πενεχθναι ατν π τν γγέλων ες τν κόλπον βραάμ· πέθανε δ κα πλούσιος κα τάφη. Κα ν τ δ πάρας τος φθαλμος ατο, πάρχων ν βασάνοις, ρ τν βραμ π μακρόθεν κα Λάζαρον ν τος κόλποις ατο. Κα ατς φωνήσας επε· Πάτερ βραάμ, λέησόν με κα πέμψον Λάζαρον να βάψ τ κρον το δακτύλου ατο δατος κα καταψύξ τν γλσσάν μου, τι δυνμαι ν τ φλογ ταύτ.
Επε δ βραάμ· τέκνον, μνήσθητι τι πέλαβες σ τ γαθά σου ν τ ζω σου, κα Λάζαρος μοίως τ κακά· νν δ δε παρακαλεται, σ δ δυνσαι· Κα π πσι τούτοις μεταξ μν κα μν χάσμα μέγα στήρικται, πως ο θέλοντες διαβναι νθεν πρς μς μ δύνωνται, μηδ ο κεθεν πρς μς διαπερσιν. Επε δέ· ρωτ ον σε, πάτερ, να πέμψς ατν ες τν οκον το πατρός μου· χω γρ πέντε δελφούς· πως διαμαρτύρηται ατος, να μ κα ατο λθωσιν ες τν τόπον τοτον τς βασάνου. Λέγει ατ βραάμ· χουσι Μωυσέα κα τος προφήτας· κουσάτωσαν ατν.  δ επεν· οχί, πάτερ βραάμ, λλ᾿ ἐάν τις π νεκρν πορευθ πρς ατούς, μετανοήσουσιν.Επε δ ατ· ε Μωυσέως κα τν προφητν οκ κούουσιν, οδ ἐάν τις κ νεκρν ναστ πεισθήσονται.
 
Vangelo di Domenica secondo Luca 16,19'31 
C'era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto.Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui.Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura.Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti.Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a noi E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre,perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento.Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro. E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno.Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi».