Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

29 novembre 2011

Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος / Sant'Andrea (30 Νοεμβρίου / Novembre)Στις 30 Νοεμβρίου η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του αγίου αποστόλου Ανδρέα του πρωτοκλήτου. Ο άγιος Ανδρέας ήταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, μια μικρή πόλη στις όχθες της λίμνης Γεννησαρέτ. Ήταν γιός του Ιωνά και αδελφός του Σίμωνα, που από τον Ιησού Χριστό μετονομάσθηκε Πέτρος. Υπήρξε πρώτα μαθητής του βαπτιστή Ιωάννη και ονομάζεται πρωτόκλητος, επειδή είναι ο πρώτος, που ο Ιησούς Χριστός κάλεσε στο αποστολικό αξίωμα. Ήταν βέβαια ψαράς μαζί με τον πατέρα του και τον αδελφό του. Άκουσε το βαπτιστή Ιωάννη, που είπε κι έδειχνε τον Ιησού Χριστό· «Ίδε ο αμνός του Θεού». Ο Ανδρέας κι ένας άλλος μαθητής πήραν από κοντά τον Ιησού Χριστό. Εκείνος στράφηκε και τους ρώτησε· «Τί ζητείτε;». Και τότε ο Ανδρέας του είπε· «Διδάσκαλε, πού μένεις;». 
Φαίνεται πως ο άλλος μαθητής του βαπτιστή μαζί με τον Ανδρέα ήταν ο ύστερα απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης, που το συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις να μη λέγει το όνομα του. Στην ερώτηση λοιπόν του Ανδρέα ο Ιησούς Χριστός απάντησε· «Έρχεσθε και ίδετε», ελάτε να δήτε. Και συνεχίζει τη διήγηση ο ευαγγελιστής Ιωάννης με τα εξής αξιομνημόνευτα λόγια· «Ήλθον ουν και είδον που μένει, και παρ’ αύτω έμειναν την ημέραν εκείνην ώρα ην ως δεκάτη», ήλθαν λοιπόν και είδαν που μένει και έμειναν κοντά του εκείνη την ημέρα, ως τις τέσσερις το απόγευμα. Μπορούμε να φαντασθούμε τί θα ήκουσαν από τον θείο Διδάσκαλο οι δυό μαθητές του Ιωάννη μια ήμερα ολόκληρη, που έμειναν μαζί του, και ποιες θα ήσαν οι εντυπώσεις των.

Αλλά την εντύπωση που έκαμε και την επίδραση που είχε η ολοήμερη αναστροφή και ο λόγος του Ιησού Χριστού στους ψαράδες της Γεννησαρέτ, την βλέπομε στη συνέχεια της ευαγγελικής διήγησης. Ο Ανδρέας, λέγει το Ευαγγέλιο, «ευρίσκει πρώτος τον αδελφόν τον ίδιον Σίμωνα και λέγει αυτώ· ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». Πρώτος ο Ανδρέας βρίσκει τον αδελφό του το Σίμωνα και του λέγει· «Βρήκαμε το Χριστό!». Η εβραϊκή λέξη Μεσσίας στα ελληνικά θα πει Χριστός, ο απεσταλμένος δηλαδή του Θεού, τον οποίο περίμενε ο λαός. Όλα ήσαν έτοιμα· ο βάπτισης Ιωάννης έδειχνε τον Ιησού και έλεγε· «ίδε ο αμνός του Θεού!». Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μίλησε τώρα στους δύο ψαράδες και τους έπεισε πως αυτός ήταν εκείνος που περίμεναν. Δεν έμενε λοιπόν αμφιβολία, κι ο Ανδρέας γεμάτος χαρά και ιερό ενθουσιασμό έφερε την αγγελία στον αδελφό του.
Κι όχι μόνο αυτό, αλλά το ιερό κείμενο συπληρώνει ότι ο Ανδρέας πήρε τον αδελφό του και τον παρουσίασε στον Ιησού Χριστό· «ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν». Τότε ο Ιησούς Χριστός κοίταξε το Σίμωνα στα μάτια και του είπε· «Συ ει Σίμων ο υιός Ιωνά, συ κληθήση Κηφάς»· εσύ είσαι ο Σίμωνας ο γιός του Ιωνά, εσύ θα ονομασθείς Κηφάς. Και εξηγεί ο Ευαγγελιστής ότι το Κηφάς στα ελληνικά θα πει Πέτρος. Γιατί ο Ιησούς Χριστός άλλαξε το όνομα του Σίμωνα και τον είπε Κυφό, δηλαδή Πέτρο, μας το λέγει ο ευαγγελιστής Ματθαίος. Ύστερ’ από τη μεγάλη ομολογία του Πέτρου, ο Ιησούς Χριστός μαζί με τα άλλα του είπε· «Συ ει Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν…». Η ομολογία του Πέτρου ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του αληθινού Θεού, είναι η πέτρα της πίστεως και το θεμέλιο της Εκκλησίας.

Η πρώτη συνάντηση του Ανδρέα με τον Ιησού Χριστό δεν είναι και η οριστική κλήση του στο έργο του Αποστόλου. Όταν παραδόθηκε ο Ιωάννης ο βαπτιστής, τότε ο Ιησούς Χριστός κάλεσε οριστικά τους μαθητές, που θα γίνονταν Απόστολοι και τότε πρώτον πάλι κάλεσε τον Ανδρέα με τον αδελφό του τον Πέτρο, που τους βρήκε «βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσαν». Άλλες δυό φορές ύστερα βλέπομε τον απόστολο Ανδρέα στα ιερά Ευαγγέλια. Μια φορά, όταν μαζί με τον Φίλιππο έφεραν στον Ιησού Χριστό κάποιους Έλληνες, που ζήτησαν να τον δουν. Και δεύτερη, όταν ο Ιησούς Χριστός μιλούσε για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ· τότε, μαζί με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ο Ανδρέας ρώτησε· «Ειπέ ταύτα πότε έσται;» πες μας πότε θα γίνουν αυτά;

Μετά την Πεντηκοστή δεν ξέρομε πολλά για τη ζωή και το έργο του αποστόλου Ανδρέα. Είναι όμως βέβαιο ότι η ιεραποστολική του δράση συνδέεται με τη δική μας Βυζαντινή και Ελλαδική Εκκλησία. Είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας στο αρχαίο Βυζάντιο, γι’ αυτό και ο πατριαρχικός ναός σήμερα στην Πόλη τιμάται στο όνομα του. Στην Ελλάδα είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας των Πατρών, όπου και μαρτύρησε, σταυρωμένος ανάποδα. Ο ναός του αγίου Ανδρέου στην Πάτρα είναι από τους μεγαλοπρεπέστερους σήμερα ναούς στην Ελλάδα. Την αγία του κάρα το 1460 ο Θωμάς Παλαιολόγος, φεύγοντας την κατάκτηση των Τούρκων, την πήρε μαζί του από την Πάτρα στη Ρώμη, και πριν από λίγα χρόνια ο Μητροπολίτης Πατρών την ξαναπήρε στην Πάτρα. Μένει πάντα στ’ αυτιά μας ο λόγος του αποστόλου Ανδρέα, από τους πιό αξιομνημόνευτους του Ευαγγελίου· «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». Αμήν.


Sant’Andrea (30 Novembre)

Andrea, l’apostolo chiamato per primo, secondo la tradizione avrebbe annunciato il Vangelo in Scozia, Ponto Eusino, Cappadocia, Galazia, Bitinia e Acacia: sarebbe stato infine ucciso a Patrasso, inchiodato a croce decussata (X), detta appunto Croce di Sant’Andrea. Nel 356/7 le sue reliquie furono deposte a Nuova Roma; nel 13° secolo- a causa delle Crociate- finirono ad Amalfi. Nel 1462 la testa fu portata a Roma Antica; da qui nel 1964 ridata a Patrasso.
La croce di sant’Andrea è detta decussata da decussis, antica moneta dal valore di dieci assi: in latino 10 si rende con la lettera X. La tradizione relativa è però dubbia: le fonti più antiche dicono genericamente che l’apostolo fu legato (o inchiodato) a un albero.
In alcuni Typikà dell’Italia Meridionale la festa del 30 novembre è molto importante: è indicato che non si lavora, si preparano coliva in onore del santo, non si fanno metanie e si mangia due volte (i nostri pranzo e cena).

Mattutino S.Andrea

Il 30 novembre si celebrera´ il mattutino per S.Andrea dalle 8.20 alle 10.

25 novembre 2011

Άγιος Γεώργιος Νεομάρτυς ο Χιοπολίτης / S. Giorgio di Chios (26 Νοεμβρίου / Novembre)


Εγεννήθη στή Χίο. Ὁ πατέρας του λεγόταν Παρασκευᾶς καί καταγόταν ἀπό τό Πιτυός. Ἡ μητέρα τοῦ λεγόταν Ἀγγεροῦ καί πέθανε πολύ σύντομα, ἀφήνοντας τόν Γεώργιο μόλις 18 μηνῶν. Ὁ πατέρας ξαναπαντρεύτηκε καί ἔτσι τό παιδί τό ἀνέθρεψε ἡ μητριά του. Μικρόν ἀκόμη τόν παρέδωσαν σ' ἕνα λεπτουργόν (ξυλογλύπτην) γιά νά μάθη τήν τέχνη. Ὁ τεχνίτης τόν πῆρε μαζί του σάν βοηθό στά Ψαρά, γιά νά φτιάξουν τό τέμπλο τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἀπό κεῖ ἔφυγε κρυφά γιά τήν Καβάλα καί ἐκεῖ τόν συνέλαβαν σ' ἕνα κῆπο νά κλέβη. Γιά νά γλυτώση ἀναγκάστηκε νά ἐξωμόση καί πῆρε τό ὄνομα Ἀχμέτ. Στά 18 του χρόνια, ὅμως, γύρισε στή Χίο μετανοημένος καί κλαίγοντας ὡμολόγησε τόν Χριστό. Ὁ πατέρας του, γιά νά τόν προφυλάξη, τόν πῆγε στίς Κυδωνίες (Ἀϊβαλί) σέ μιά ἡλικιωμένη γυναῖκα. Σέ ἡλικία 22 χρόνων ἀρραβωνιάστηκε, ἀλλά ἐπειδή φιλονίκησε μέ τόν ἀδελφό τῆς κόρης, προδόθηκε σάν ἐξωμότης τοῦ Ἰσλαμισμοῦ καί κλείστηκε στή φυλακή ὅπου βασανιζόταν γιά 18 ἡμέρες. Στίς 25 Νοεμβρίου 1807 τό βράδυ καί ἐνῶ εἶχεν ἀποφασισθῆ ἡ ἐκτέλεσή του, οἱ ἱερεῖς καί ὁ λαός ἐτέλεσαν ἀγρυπνίαν "ὑπέρ ἐνισχύσεως καί ἐνδυναμώσεως τοῦ μάρτυρος".

Ἐν τῷ μεταξύ ὁ Γεώργιος εἶχεν ὁδηγηθεῖ στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου. Ἐκεῖ γιά τελευταία φορά τοῦ πρότειναν νά τουρκέψη καί ἐκεῖνος ἀρνήθηκε. Τότε τόν πυροβόλησαν στήν πλάτη καί κατόπιν τόν ἀποκεφάλισαν. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 26 Νοεμβρίου.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ'Ὁ Μάρτυς Γεώργιος ξίφει τήν κάραν τμηθείς, θεόθεν δεδόξασται, ἐν οὐρανῷ καί ἐν γῇ, τῆς Χίου τό σέμνωμα· ἄνω γάρ ἀφθαρσίας στέφει θείῳ ἐστέφθη, κάτω δέ θείοις ὕμνοις, παρ' ἀνθρώπων ὑμνεῖται· αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν.

Μεγαλυνάρια
Ἦχος γ'Ἔνδοξος ἐν μάρτυσιν ὁ κλεινός, Γεώργιος ὤφθη τοῖς ἀρχαίοις, σύ δ' ἐν τοῖς νῦν, Γεώργιε νέε, ὁμώνυμε ἐκείνῳ καί σύσκηνε, δι'ὅ σε τιμῶμεν ἅπαντες.
Τούς μετ' εὐλαβείας τά ἱερά λείψανά σου Μάρτυς, προσκυνοῦντας ταῖς πρός Θεόν, ἱεραῖς πρεσβείαις φρουρῶν μή διαλίπῃς, Νεομαρτύρων κλέος, θεῖε Γεώργιε.
San Giorgio

Giovane falegname di Chios, apostata col nome di Ahmet, tornò alla fede cristiana e perciò fu decapitato nel 1807. Le reliquie deposte a Nisopula, nel golfo di Cidonia, furono disperse; dopo la Catastrofe del ’22, la teca che conteneva il capo è stata messa in salvo nel Museo Benakis di Atene.

πηγή κειμένου http://www.imchiou.gr
εικόνα από vatopaidi.wordpress

Άγιος Αλύπιος ο κιονίτης / Sant'Alipio (26 Νοεμβρίου / Novembre)Ο Όσιος Αλύπιος ήταν από την Αδριανούπολη της Παφλαγονίας και έζησε τον 6ο αιώνα μ.Χ. Η παράδοση αναφέρει ότι, όταν θα γεννιόταν ο Αλύπιος, η μητέρα του είδε σε όνειρο να κρατάει ένα λευκό αρνί που στα κέρατά του ήταν τρεις αναμμένες λαμπάδες, που σήμαινε τις αρετές που θα είχε το παιδί που θα γεννιόταν.
Οι γονείς του έδωσαν στον Αλύπιο χριστιανική ανατροφή, που στο πρόσωπο του επέφερε καρπούς εκατονταπλασίονας. Είχε μεγάλη περιουσία, την οποία δαπάνησε στους φτωχούς και πάσχοντες της περιοχής του. Διότι ευχαρίστηση του ήταν να εκπληρώνει το νόμο του Θεού, που προτρέπει τους χριστιανούς να είναι «συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαχνοι, φιλόφρονες» (Α' επιστολή Πέτρου, γ' 8). Δηλαδή να συμπαθούν και να συμμετέχουν στις λύπες των αδελφών τους, να αγαπούν σαν αδελφούς τους συνανθρώπους τους, να έχουν πονετική και τρυφερή καρδιά και να είναι περιποιητικοί και ευγενείς.
Ο Αλύπιος, αφού έμεινε πάμφτωχος, αποσύρθηκε στην έρημο, όπου έκανε ασκητική ζωή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έμεινε πάνω σ' ένα στύλο 50 (κατ’ άλλους 53 ή 66) χρόνια για λόγους άσκησης και κάτω από διάφορες καιρικές συνθήκες.
Η φήμη της αρετής του έφερε κοντά στον Αλύπιο και άλλες ψυχές, που ζητούσαν ειρηνικό καταφύγιο. Στους ανθρώπους αυτούς υπήρξε φιλόστοργος πνευματικός πατέρας, και τους καθοδηγούσε με τις συμβουλές του και τους στήριζε με το παράδειγμα του.
Πέθανε ειρηνικά το έτος 608 μ.Χ., αφού έζησε 100 χρόνια, κατ' άλλους 120. Τελείται δε η Σύναξις αυτού «ἐν τῇ μονῇ αὐτοῦ τῇ οὔσῃ πλησίον τοῦ Ἱπποδρομίου», κατά τον Παρισινό Κώδικα 1594.

 
το κείμενο το βρήκαμε στο ιστολόγιο ΑΗΔΟΝΙ  

Sant’Alipio

Del Sant’Alipio oggi ricordato, si sa che nacque in Paflagonia, ad Adrianopoli (oggi Viranscehir), e che, come rigida ascesi, per ben cinquantatre anni visse appollaiato su una colonna;morì molto anziano, durante il regno di Eraclio (610/641). L’appellativo di stilitis (della colonna), deformato in stilianos, ha dato origine ad un personaggio di fantasia: san Stiliano di Paflagonia.
In questo stesso giorno si fa memoria di sa Nikon detto Convertitevi: nato nel Ponto Polemoniaco, ai confini del Thema d’Artemia, fu monaco itinerante a Creta e nel Peloponneso; si addormentò a Creta nel 998.

annunci di lavoro a Bologna nelle ultime 24 ore

Responsabile ufficio tecnico
Pubblicato 3 ore fa
Località: Emilia Romagna | Contratto: indeterminato/full time | Retribuzione: € 45.000 - € 55.000/Anno
Azienda specializzata nella progettazione realizzazione ed installazione di impianti per movimentazione e trasporto materialiIl candidato riportando...Qa/qc manager
Pubblicato 3 ore fa
Località: Estero | Contratto: indeterminato/full time | Retribuzione: € 70.000 - € 80.000/Anno
Il nostro cliente è una realtà operante in Italia e all'estero nel settore Power.Il candidato inserito, con comprovata esperienza di Quality Control e...Linux system administrator estero
Pubblicato 3 ore fa
Località: Estero | Contratto: indeterminato/full time | Retribuzione: N/D
Il nostro cliente multinazionale del settore dei servizi a valore aggiunto per le telecomunicazioni ricerca:Il candidato avrà le seguenti mansioni:•...Junior back-office commerciale
Pubblicato 4 ore fa
Località: Bologna | Contratto: indeterminato/full time | Retribuzione: N/D
La risorsa inserita all'interno dell'ufficio commerciale si occuperà di supportare gli impiegati commerciali nella gestione degli ordini...


Sistemista
Pubblicato 4 ore fa
Località: Bologna | Contratto: indeterminato/full time | Retribuzione: N/D
La risorsa gestirà in autonomia e con piena responsabilità le infrastrutture server aziendali, dando supporto clients e seguendo le attivitià di...Distribuzione - Responsabile Reparto Sport
Pubblicato 4 ore fa
Località: Bologna | Contratto: determinato/full time | Retribuzione: N/D
Appassionato/a di sport, dinamico/a e vitale, con senso del team e del servizio al cliente, propositivo/a e concreto/a...Power Electronics HW Engineer
Pubblicato 4 ore fa
Località: Bologna e provincia | Contratto: indeterminato/full time | Retribuzione: N/D
Descrizione annuncioIl nostro cliente è un importante Gruppo operante nel settore dell'elettronica di potenza. Per potenziamento dell'area dedicata...


INFERMIERI PROFESIONALI PART TIME
Pubblicato 18 ore fa
Località: Bologna-40100 | Contratto: determinato/part time | Retribuzione: N/D
Gruppo Lavorint spa cerca per società cliente , settore servizi alla persona, degli INFERMIERI PROFSSIONALI Part Time . Le figure verranno inserite...


Sales Manager Italia (Rif.: OD/1125/IT)
Pubblicato 19 ore fa
Località: Bologna | Contratto: indeterminato/full time | Retribuzione: N/D
Per importante realtà del settore zootecnico, siamo stati incaricati di ricercare un/unaSales Manager Italia (Rif.: OD/1125/BO)Il profilo ricercato...


SVILUPPATORE MICROSOFT
Pubblicato 20 ore fa
Località: Bologna-40124 | Contratto: determinato/full time | Retribuzione: N/D
Obiettivo Lavoro Spa Filiale di San Lazzaro di Savena Per società operante in ambito internet e web solutions cerchiamo SVILUPPATORE MICROSOFT La...


http://www.careerbuilder.it/

24 novembre 2011

Ιερά Μονή Σινά

Η Αγία Αικατερίνα, 16ος αιώνας. Μονή Σινά
H IΣΤΟΡΙΑ ΤHΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝHΣ ΣΙΝΑ
 

Η θέση της Ιεράς Μονής Σινά, παραδοσιακά συνδέεται με τη βιβλική γη της Μαδιάμ του Νοτίου Σινά, στους πρόποδες του Θεοβαδίστου όρους Σινά (σήμερα Gebel Musa, δηλαδή Όρος του Μωυσέως), όπου ο Μωυσής βοσκούσε τα πρόβατα του πεθερού του Ιοθώρ, ιερέα του Υψίστου Θεού (Ελιόν) και είδε το όραμα της Αγίας Βάτου. Εκεί δε αργότερα οδήγησε το Λαό του Ισραήλ, για να παραλάβει τέλος στην Αγία Κορυφή του ίδιου όρους από τον Θεό το Νόμο των Δέκα Εντολών. Κατά τους ελληνορωμαϊκούς χρόνους, η ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Σινά διοικητικά συνδέεται με το χώρο της Πετραίας Αραβίας.

Ασχέτως εάν η στρατηγική θέση της χερσονήσου οδηγούσε τους μεγάλους λαούς της ιστορίας να διέρχονται το Βόρειο τμήμα της, το Νότιο τμήμα ήδη από τους χρόνους των διωγμών του 3ου αιώνα άρχισε σταδιακά να συγκεντρώνει αναχωρητές στο χώρο της Αγίας Βάτου στους πρόποδες του όρους της Νομοδοσίας, μακριά από τη ματαιότητα, τα αδιέξοδα, την υποκρισία και τη σύγχυση των κοσμοπολιτικών χρόνων της ύστερης αρχαιότητας και την αποτρόπαιη σκληρότητα και ισοπεδωτική για τον απλό άνθρωπο κυριαρχία της Ρωμαϊκής εξουσίας.

Η Βιβλική Νομοδοσία, η Ελληνορωμαϊκή παράδοση και η συνεχής επί δεκαεπτά αιώνες Ασκητική διαβίωση Σιναϊτών αναχωρητών στο χώρο του Νοτίου Σινά και κυρίως περί την Αγία Βάτο, (χώρο όπου φυλάσσονται επίσης τα λείψανα της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Αικατερίνης και μοναδικά εκκλησιαστικά κειμήλια και χειρόγραφα αφιερώματα απλών ανθρώπων ή μεγάλων θρησκευτικών και πολιτικών ηγετών-προσκυνητών), αποτελούν τον άξονα της Ιστορίας της Ιεράς Μονής Σινά. Η παράδοση δε αυτή αριθμεί δεκατέσσερις αιώνες ειρηνικής συμβίωσης με τους Βεδουίνους της περιοχής, γενόμενη σεβαστή εκτός από το Χριστιανικό Κόσμο, τον Ιουδαϊκό και τον Μουσουλμανικό προστατεύεται δε και από την UNESCO. Στην ενότητα των Σιναϊτικών Κειμένων και Καταλόγων περιέχεται κατάλογος των Ονομάτων όλων των Ηγουμένων και Αρχιεπισκόπων του Σινά, όπως επίσης και κατάλογος με όλες τις σημαντικές Σιναϊτικές χρονολογίες. 

Cenni storici sul monastero di Santa Caterina al Sinai


Borsa proveniente dal Monastero del Sinai.


La costante tradizione identifica con il djebel Musa (=montagna di Mosè), a 35 km da Pharan (oggi Feiran)- nella penisola tra il Mar Rosso e il Golfo di Aqaba, che faceva parte della provincia romana di Arabia- il monte dove il Logos parlò a Mosè. Sin dalla più alta antichità il luogo pullulava di eremiti (vedi il Viaggio di Eteria, del 383), e –per proteggerli dai predoni del deserto- l’imperatore Giustiniano attorno al 550 costruì un monastero fortificato, assegnando al suo servizio non poche famiglie originarie del Ponto (i discendenti, tuttora al servizio del Monastero, dicono con orgoglio di essere Romani). Nel VII secolo, a causa degli Arabi, le reliquie della martire Ecaterina (inizi IV secolo), furono traslate da Alessandria nel monastero che , d’allora, prese il nome di Santa Caterina al Sinai. Il Monastero del Sinai aveva un grande Metochio in Messina (con annesso albergo-ospedale) e sterminate proprietà sia nella Sicilia trinacride che nella Sicilia continentale, purtroppo disperse per le note vicende storiche: le numerose località chiamate Santa Caterina- sull’una e l’altra sponda dello Stretto- in origine niente altro erano che “fondi” del Metochio sinaitico. Al Sinai  furono monaci sant’Andrea da Messina (IV secolo), sa gregorio d’Agrigento (VII secolo), Sant’Elia di Enna (+ 903), san Simeone di Siracusa (+ 1035) e persino il celebre Gioacchino da Fiore , di spirito profetico dotato, nato a Celico di Cosenza 1130 e morto a Palermo nel 1202.