Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

11 gennaio 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - COMUNICAZIONE

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/01/2012 ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
QUESTA DOMENICA 13/0/2012 NON CI SARA IL MATTUTINO E LA SANTA LITURGIA.