Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

29 marzo 2014

Κυριακή Δ΄των Νηστειών - Domenica 4a della Quaresima (San Giovvani di Cimaco o Sinaite)Ὁ σάρκα καὶ ζῶν νεκρὸς ὢν Ἰωάννης,
Αἰωνίως ζῇ, καὶ νεκρὸς φανεὶς ἄπνους.
Σύγγραμμα λιπὼν Κλίμακα τῇ ἀνόδῳ,
Δείκνυσιν αὐτοῦ πορείαν τῆς ἀνόδου.
 
Αύριο ( 30-03-2014) Κυριακή  Δ΄ των νηστειών ( Ιωάννου της Κλίμακος) ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 9.00 η θεία Λειτουργία του Μ.Βασιλείου στις 10.15.
Αμέσως μετά το τέλος της Θ.λειτουργίας θα τελεστεί η "επίσημη " Δοξολογία για την επέτειο της Εθνικής μας Εορτής.
Domani 30-03-2014 il mattutino comincierà alle 9.00 mentre la divina liturgia di San Basilio inizierà alle ore 10.15.
Dopo la fine della messa si terrà la Doxologia per la commemorazione della Festa Nazionale Ellenica.

Ευαγγέλιο Κυριακής: Μάρκ. θ’ 17-31
17 καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπε· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 18 καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ρήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 19 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. 20 καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. 21 καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν. 22 καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡμᾶς. 23 ὁ δὲ  Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. 24 καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. 25 ἰδὼν δὲ ὁ  Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 26 καὶ κράξας καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. 27 ὁ δὲ  Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. 28 Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. 29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.
30 Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ· 31 ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρα ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.

Ὡς τῆς ἐγκρατείας τὸν γλυκασμόν, θηλάσας ἀπώσω, τὴν πικρίαν τῶν ἡδονῶν· ὅθεν ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον, ἡδύνεις Πάτερ τὰς αἰσθήσεις ἡμῶν.
         
                                        Il Vangelo di Domenica secondo Marco 9.17-31
[17]Gli rispose uno della folla: «Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da uno spirito muto. [18]Quando lo afferra, lo getta al suolo ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». [19]Egli allora in risposta, disse loro: «O generazione incredula! Fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». [20]E glielo portarono. Alla vista di Gesù lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava spumando. [21]Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?». Ed egli rispose: «Dall'infanzia; [22]anzi, spesso lo ha buttato persino nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». [23]Gesù gli disse: «Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede». [24]Il padre del fanciullo rispose ad alta voce: «Credo, aiutami nella mia incredulità». [25]Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito immondo dicendo: «Spirito muto e sordo, io te l'ordino, esci da lui e non vi rientrare più». [26]E gridando e scuotendolo fortemente, se ne uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «E' morto». [27]Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi.
[28]Entrò poi in una casa e i discepoli gli chiesero in privato: «Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo?». [29]Ed egli disse loro: «Questa specie di demòni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera».
[30]Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. [31]Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo sta per esser consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà». 
 
 Breve nota Biografica di San Giovvani di Climaco 

San Giovanni Climaco, noto anche come Giovanni della Scala, Giovanni Scolastico e Giovanni Siniate (in greco Ἰωάννης τῆς Κλίμακος; 575 circa – Monte Sinai, 650 circa), fu un monaco cristiano del monastero del monte Sinai vissuto nel VII secolo; è venerato come santo sia dalla Chiesa cattolica che da quelle ortodosse.
 Nato in Siria, si trasferì nel monastero del Sinai all'età di sedici anni, diventando novizio sotto l'egida di un monaco chiamato Martyrius. Quando quest'ultimo morì, Giovanni, desiderando praticare a sé stesso le più grandi mortificazioni corporali, si trasferì in una caverna ai piedi del monte, dove iniziò a vivere come eremita. Rimase in quel luogo all'incirca per venti anni, studiando la dottrina cristiana e le vite dei santi e ponendo le basi per diventare uno dei più conosciuti Dottori della Chiesa. Nel 600, quando fu intorno ai settantacinque anni, i monaci lo persuasero a lasciare il monastero di Raithu sul Mar Rosso, dove si era nel frattempo rifugiato, e a diventare il loro abate. I suoi agiografi raccontano che dimostrò tale saggezza in materia di fede, che la sua reputazione crebbe ben presto fino addirittura ad arrivare a Roma, dove Papa Gregorio Magno pare si sia raccomandato alle sue preghiere ed abbia elargito delle somme di denaro per la costruzione di un luogo di ricovero per i pellegrini che giungevano nel Sinai. Dopo quattro anni rassegnò le proprie dimissioni da abate e tornò al suo eremitismo per prepararsi alla morte.

Scrisse un gran numero di libri dottrinali, tra i quali spicca il "Klimax tou Paradeisou" (Scala del Paradiso), composto in lingua greca su richiesta di Giovanni, abate di Raithu; e il "Liber ad Pastorem", regola per il clero superiore forse ispirata alla "Regula pastoralis" di Papa Gregorio.
Il Klimax descrive il metodo con cui riuscire a innalzare la propria anima a Dio, utilizzando la metafora della Scala. Il libro enuclea le principali virtù e i principali difetti della vita monacale, individuando nell'assenza di passioni (apatheia) e nella pratica della Preghiera del Cuore (Esichia in greco ἡσυχία: hesychia), l'essenza della beatitudine mistica cristiana. Vi sono trenta gradini da superare, che corrispondono all'età di Gesù dalla sua nascita al battesimo nel Giordano e l'inizio del suo ministero. Vi sono numerose icone che riprendono allegoricamente tale percorso, raffigurando persone che salgono tale scala: alla fine di questa c'è Gesù che accoglie chi riesce a giungere all'ultimo gradino, mentre nel mezzo vi sono figure di angeli e diavoli che cercano rispettivamente di aiutare i cristiani nel loro cammino o di farli scivolare giù, indipendentemente da quale gradino abbiano raggiunto. Questo libro, che già nell'antichità ebbe un grande successo e fu tradotto in latino, siriaco, armeno, arabo, slavo, è uno dei più letti tra i Cristiani ortodossi, soprattutto durante il periodo di Quaresima che precede la Pasqua.

Il giorno della sua ricorrenza cade il 30 marzo per tutte le Chiese da cui è venerato. La chiesa ortodossa lo commemora anche la quarta domenica di Quaresima. Molte chiese sono a lui dedicate in Russia, inclusa una, munita di torre campanaria, nel Cremlino a Mosca. Anche se Giovanni Climaco è conosciuto anche con il nome di Scolastico, non va tuttavia confuso con San Giovanni Scolastico, Patriarca di Costantinopoli.
La traduzione del Klimax in francese, effettuata da Arnauld d'Andilly (Parigi, 1688) è preceduta da un'introduzione riguardante la vita del Santo composta da Le Maistre de Sacy. È anche presente un'antica Vita di San Giovanni redatta da un monaco chiamato Daniele.


Fonte : http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Climaco

28 marzo 2014

Δ΄ Χαιρετισμοί - 4a stazione dell'inno Akathistos


Ὧ πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων Ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον, δεξαμένη τὴν νὺν προσφοράν, ἀπὸ πάσης ῥύσαι συμφορὰς ἅπαντας, καὶ τῆς μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τοὺς σοὶ βοῶντας, Ἀλληλούϊα.


Σήμερα Παρασκευή 28-03-2014 στις 19.30 θα ξεκινήσει η τέταρτη  στάση των Χαιρετισμών της Παναγίας.
Οggi Venerdi 28-03-2014 si terrà la quarta  Stazione dell'inno Akathistos e si comincia alle 19.30


25 marzo 2014

Επανάσταση του 1821: Μύθοι και αλήθειεςΕπειδή τα τελευταία χρόνια ακούγονται πολλά, και γράφονται ακόμη περισσότερα ,για τον αν ήταν η ελληνική επανάσταση κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική, αν "περνούσανε καλά" οι υπόδουλοι Έλληνες κάτω από τον οθωμανικό ζυγό, αν ο χορός του Ζαλόγγου είναι νεοελληνικός μύθος αν η επανάσταση έγινε με κριτήρια Mαρξιστικής ή Γαλλικής ιδεολογίας ,αν το μοναστήρια ήταν ή όχι βάσεις των επαναστατών, αν υπήρχε ή όχι κρυφό σχολειό κτλ μετά από ένα γρήγορο σερφάρισμα στο διαδύκτιο βρήκαμε 2 πολύ ωραία sites όπου έγκυροι ερευνητές και μελετητές μας λένε μερικές  πραγματικές αλήθειες (συγχωρέστε μας  τον πλεονασμό) για το έπος του 1821.

Από το site antibaro.gr :

Ένας φάκελος για την επανάσταση του 1821
Πατήστε το παρακάτω link  για να διαβάσετε και να δείτε τα σχετικά videos
http://www.antibaro.gr/article/1465από το youtube :

του  π. Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ - Κ. ΧΟΛΕΒΑ : "Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 1821"
(το videaki το βρήκαμε απο το blog http://athanasiosmytilinaios.blogspot.gr/2014/03/1821.html )

Οι Έλληνες είναι τρελλοί, αλλά έχουν Θεόν φρόνιμον.


Και για να μήν ξεχνιόμαστε και μερικά αποφθέγματα του Κολοκοτρώνη.(βλέποντας ένα βίντεάκι μου έκανε εντύπωση ότι η μέθοδος του ανταρτοπόλεμου πού ο Στρατηγός των Ελλήνων χρησιμοποίουσε, διδασκόταν στις στρατιωτικές σχολές των USA μέχρι και τόν πόλεμο του Vietnam έτσι ώστε οι αμερικανοί στρατίωτες να αποφεύγουν "τις κακοτοπιές" των δύσβατων τροπικών περιοχών της Ν.Α. Ασιας).

  •  Οι Έλληνες είναι τρελλοί, αλλά έχουν Θεόν φρόνιμον.
  • Μια φορά εβαπτίστημεν με το λάδι, βαπτιζόμεθα και μία με το αίμα δια την ελευθερίαν της πατρίδος μας.
  •  Το Γένος μας και άλλες φορές σταυρώθηκε, αλλά ιδού ζώμεν.
Γιά περισσότερα γνωμικά μπορείτε να επισκεπτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα :
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1280Περιεχόμενα του αφιερώματος στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 – 25 Μαρτίου 1821 Βίντεο αντίκρουσης με πληθώρα στοιχείων και παραπομπών σε ιστορικές πηγές Άρθρα στο Αντίβαρο κάτω από το θέμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 Άρθρα από το «παλιό Αντίβαρο» Άρθρα – απαντήσεις στη σειρά εκπομπών του ΣΚΑΙ «1821» Πλούσιος κατάλογος με ντοκουμέντα, φωτογραφίες, πίνακες, σημαίες, μνημεία, αρχειακό υλικό από τη βιβλιοθήκη του Αντίβαρο

Περισσότερα: http://www.antibaro.gr/article/1465, Ἀντίβαρο
Βίντεο αντίκρουσης με πληθώρα στοιχείων και παραπομπών σε ιστορικές πηγές Άρθρα στο Αντίβαρο κάτω από το θέμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 Άρθρα από το «παλιό Αντίβαρο» Άρθρα – απαντήσεις στη σειρά εκπομπών του ΣΚΑΙ «1821» Πλούσιος κατάλογος με ντοκουμέντα, φωτογραφίες, πίνακες, σημαίες, μνημεία, αρχειακό υλικό από τη βιβλιοθήκη του Αντίβαρο

Περισσότερα: http://www.antibaro.gr/article/1465, Ἀντίβαρο
Βίντεο αντίκρουσης με πληθώρα στοιχείων και παραπομπών σε ιστορικές πηγές Άρθρα στο Αντίβαρο κάτω από το θέμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 Άρθρα από το «παλιό Αντίβαρο» Άρθρα – απαντήσεις στη σειρά εκπομπών του ΣΚΑΙ «1821» Πλούσιος κατάλογος με ντοκουμέντα, φωτογραφίες, πίνακες, σημαίες, μνημεία, αρχειακό υλικό από τη βιβλιοθήκη του Αντίβαρο

Περισσότερα: http://www.antibaro.gr/article/1465, Ἀντίβαρο

24 marzo 2014

Festa dell' Annunciazione (da Archimandrita Dionisio Papavasileiou)
PATRIARCATO ECUMENICO
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA
PARROCCHIA GRECO-ORTODOSSA DI SAN DEMETRIO MEGALOMARTIRE
Via dé Griffoni, 3 40123 – Bologna. http: sandemetriobo.blogospot.com
No Prot.: -/2014 Bologna li,
24.03.2014

Carissimi Parrocchiani ed amici,
Martedì 25 maezo la Chiesa festeggia la grande festa dell’annunciazione della Santissima
Madre di Dio. La scena dell'Annunciazione si trova nel Vangelo di Luca (1,26-38). L'arcangelo
Gabriele apparve alla Vergine Maria e le portò la buona notizia. "Allora Maria disse all'angelo:
Come è possibile? Non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo spirito santo scenderà su di te, su te
stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato
Figlio di Dio". Nel corso dei secoli si è sviluppata anche l'iconografia dell'Annunciazione.
L'iconografia non prevede una narrazione dettagliata.
L'immagine trasmette soltanto l'essenza dell'avvenimento chiamato con una sola parola:
Annunciazione.
Una delle immagini più antiche dell'Annunciazione è l'icona conosciuta come
"l'Annunciazione di Ustiug" dipinta nella prima metà del XII secolo a Novgorod.
«L'Annunciazione di Ustiug» è una delle più concise varianti di quest'immagine. In essa non
ci sono dettagli secondari. L'arcangelo Gabriele si rivolge alla Vergine Maria. Il suo atteggiamento è
statico ed equilibrato. Verso la fine del manto, gettato sulle spalle, è appesa una piccola pietra, e le
ben definite pieghe verticali rafforzano l'espressione di pace. Maria, vestita di un omophorion
(tunica) di colore rosso vino e di un manto (chiton) di colore azzurro scuro, ascolta l'arcangelo. La
sua espressione esprime il consenso. L'annunciazione ha colto la Vergine Maria durante il lavoro:
nella sua mano sinistra regge un gomitolo di lana, il cui filo pende dalla mano destra. Con la mano
copre premurosamente la trasparente piccola figura del Bambino, che appare sullo sfondo scuro: noi
vediamo la stessa Incarnazione di Dio! Sopra l'arcangelo e la Vergine, in un semicerchio azzurro è
presentato in un trono rosso l'"Antico di giorni", l'immagine in cui Dio appare al profeta Daniele in
una delle sue visioni (Dan 7,9). Dalla sua mano benedicente si stende verso la Vergine Maria un
sottile raggio azzurro. Nella Rus' antica un'altra iconografia dell'Annunciazione, piena di dinamica e
di movimento, godeva di una popolarità ancora più grande. L'Arcangelo si rivolge alla Vergine in
uno slancio impetuoso. Le dita della sua mano destra, dirette verso Maria, sono raffigurate nel gesto
di benedire. Quasi sentiamo la voce dell'arcangelo: "Piena di grazia! Il Signore è con Te!". Per la
sorpresa Maria sobbalza bruscamente, perdendo il fuso. La sua espressione manifesta nello stesso
tempo paura, sorpresa, attenzione ed, infine, accettazione della buona notizia. Dal cielo come un
raggio scende sulla Vergine lo Spirito Santo in forma di colomba.
L'atteggiamento della Vergine Maria, il colore delle sue vesti e quello degli edifici, i modelli
dell'architettura spezzati esprimono chiaramente il dramma dell'avvenimento miracoloso. L'edificio
raffigurato sullo sfondo mostra che l'azione avviene in casa, nella stanza. E la Vergine stessa è
divenuta l'abitazione che porta Dio: è iniziata l'incarnazione di Dio nella forma umana.
La festa nella nostra Parrocchia sara celebrata secondo il seguente
propgramma:
· Lunedi 24 marzo 2014 alle ore 17:30il Grande Vespro della Festa e
alle ore 19:00 la Piccola Compieta con l’Officio della Preparzione
alla Santa Comunione.
· Martedi 25 marzo 2014 alle ore 8:30 il Matuttino della Festa e alle
9:30 la Divina Liturgia. Alla Fine della Divina Liturgia verrà offerta
ai fedeli la Reliquia della Santa Cintura della Beata Vergine - tesoro
inestimabile del mondo Cristiano - custodita nella Chiesa nostra per
la venerazione e benedizione dei fedeli.


La Dossologia del la festa Nazionale Greca ufficialmente sarà Celebrata
domenica 30 marzo 2014.
Buona festa a tutti
Dio per l’intercessione della Beata e Sempre vergine Maria vi benedica e vi protega.
IL Parroco e Padre nello Spirito

Χαῖρε Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, χαῖρε ἁγνὴ Παρθένε, χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε, χαῖρε Μήτηρ τῆς ζωῆς. (Festa dell'annunciazione del Signore)

πεστλη ξ ορανο Γαβριλ ὁ Ἀρχγγελος, εαγγελσασθαι τΠαρθντν σλληψιν· καὶ ἐλθν ες Ναζαρτ, λογζετο ν αυτῷ, τθαμα κπληττμενος· τι, Πς ὁ ἐν ψστοις κατληπτος ν, ἐκ παρθνου τκτεται! ὁ ἔχων θρνον ορανν, καὶ ὑποπδιον τν γν, ἐν μτρχωρεται γυναικς! ᾧ τὰ Ἑξαπτρυγα καΠολυμματα τενσαι οδνανται, λγμνῳ ἐκ τατης σαρκωθναι ηδκησε, Θεοῦ ἐστι Λγος παρν. Τον σταμαι, καολγω τΚρῃ; Χαρε Κεχαριτωμνη Κριος μετσοῦ, χαρε γνΠαρθνε, χαρε Νμφη νμφευτε, χαρε Μτηρ τς ζως, ελογημνος καρπς τς κοιλας σου.
 
Αύριο  Τρίτη 25-03-2014 εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία λειτουργία. Οι ακολουθίες θα ξεκινήσουν στις 8.30.
Αμέσως μετά το πέρας της θ.λειτουργίας θα τελεστεί η Δοξολογία της Εθνικής μας εορτής.
Domani Martedi 25-03-2014 è la festa dell'Annunciazione si terrà il mattutino e la divina liturgia.Gli uffici cominciano alle ore 8.30.
Subito dopo la fine della divina liturgia si terrà la Grande doxologia per la festa Nazionale Greca.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ (α΄24–38)

 
Τῷ καιρῷ εκείνῳ, συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ Ζαχαρίου, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα ὅτι οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.
᾿Εν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρέτ, πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυίδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.
Καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν. Ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.
Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. Καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. Οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.
Εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ. Καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ ἡ συγγενής σου καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα.
Εἶπε δὲ Μαριάμ· ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.
 
Annunciazione di Leonardo
Ιl vangelo dell'annunciazione secondo Luca (1.24-38) 

Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e dicev«Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini».Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te».A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo».Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio.Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile:nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei.
 

22 marzo 2014

Κυριακή Γ΄των Νηστειών (της Σταυροπροσκυνήσεως) - Domenica 3a della Quaresima (Venerazione della Santa Croce)Κλείει τὴν Ἐδὲμ διὰ ξύλου πάλαι ὄφις, ξύλον δὲ Σταυροῦ ὑπανοίγει ταύτην πᾶσι τοῖς θέλουσι νηστείᾳ καθαρθῆναι καὶ δάκρυσι. Δεῦτε οὖν προκείμενον ὁρῶντες αὐτῷ προσπέσωμεν ἐν φόβῳ, πιστοὶ κράζοντες· Ἄνοιξον πύλας οὐρανῶν Σταυρὲ τοῖς ποθοῦσί σε.


Αύριο Κυριακή (23-03-2014) της Σταυροπροσκυνήσεως η ακολουθία του ΄Ορθρου θα ξεκινήσει στις 8.45 πρωινή, η θεία λειτουργία του Μ.Βασιλείου θα αρχίσει στις 10.15 ,ενώ η ακολουθία της Σταυροπροσκυνήσεως θα ξεκινήσει περίπου στις 11.30
Domani Domenica della Venerazione della Santa Croce (23-03-2014) l'ufficio del mattutino si comincia alle 8.45, la Divina liturgia di San Basilio inizierà alle ore 10.15 mentre l'ufficio della venerazione della Santa Croce  si terrà alle ore 11.30 circa.

Ευαγγέλιον της Κυριακής κατά Μάρκον Η΄34-Θ΄1
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.
Ὅς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;
Ὅς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

Vangelo di Domenica secondo Marco 8'34...9'.1 
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi».
E diceva loro: «In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza». 

21 marzo 2014

Γ' Χαιρετισμοί - 3a stazione dell'inno Akathistos


 
 
Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα;
χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα.
Χαῖρε, ὅτι ἐμωράνθησαν οἱ δεινοῖ συζητηταὶ;
χαῖρε, ὅτι ἐμαράνθησαν οἱ των μύθων ποιηταί.
Σήμερα Παρασκευή 21-03-2014 στις 19.30 θα ξεκινήσει η τρίτη στάση των Χαιρετισμών της Παναγίας.
Οggi Venerdi 21-03-2014 si terrà la terza Stazione dell'inno Akathistos e si comincia alle 19.30


19 marzo 2014

Προηγιασμένη θεία λειτουργία - Liturgia dei doni presantificati

Σήμερα Τετάρτη 19-03-2014 θα τελεστεί η θεία λειτουργία των προηγιασμένων και θα ξεκινήσει στις 18.30  
Oggi Mercoledi 19-03-2014 si terrà la liturgia dei doni presantificati e si comincia alle 18.30

16 marzo 2014

Percorsi culturali (Domenica 16-03-14)Oggi è ricominciata la ripresa dell'iniziativa parrocchiale  "Percorsi culturali", dove è stato visitato il Museo della Storia di Bologna (Palazzo Pepoli Vecchio).
Rigustiamoci qualche momento della visita odierna:


Chi vuole informarsi su museo della Storia di Bologna può visitare il seguente sito:
http://www.genusbononiae.it/index.php?pag=25

Buona Settimana a tutti!

Κυριακή Β΄Νηστειών (Γρηγορίου του Παλαμά) - 2α Domenica della Quaresima


 
 
Τὴν ῥομφαίαν καὶ τὰ τόξα κακοδόξων τε, ὅλως συνέτριψας καὶ τὴν ὀφρὺν Βαρλαάμ, καὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν αἱρετικῶν ὡς ἱστόν, διεσκόρπισας, οἷά περ λίθος μέγιστος τῆς ἀράχνης Ἱεράρχα.


Αύριο Κυριακή (16-03-2014) ο Όρθρος ξεκινάει στις 9.00 και η Θ.Λειτουργία του Μ.Βασιλείου στις 10.20.   
Domani Domenica (16-03-2014) il Mattutino inizia alle ore 9.00 e la Divina Liturgia di San Basilio alle 10.20
Ευαγγέλιον της Κυριακής,  Μάρκος Β.'1-12

Καὶ εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι’ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. Καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοὶ, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. Καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. Καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον ἐφ’ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; Καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς εἶπεν αὐτοῖς· Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας - λέγει τῷ παραλυτικῷ· Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. Καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι Οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.

Guarigione di un paralitico

Vangelo di Domenica secondo Marco 2.1-12

Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola.Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov'egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati».Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?».Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate così nei vostri cuori?Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino - disse al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e và a casa tua». Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!».
14 marzo 2014

Β΄Χαιρετισμοί - 2a stazione dell'inno Akathistos


Σήμερα Παρασκευή 14-03-2014 στις 19.30 θα ξεκινήσει η δεύτερη στάση των Χαιρετισμών της Παναγίας.
Οggi Venerdi 14-03-2014 si terrà la seconda Stazione dell'inno Akathistos e si comincia alle 19.30

12 marzo 2014

Comunicazione per i percorsi culturali (Visita nel Museo della Storia di Bologna-Palazzo Pepoli Vecchio)Carissimi Parrocchiani e amici,
Domenica 16 marzo riprendiamo i nostri "Percorsi Culturali" dopo una lunga pausa.
Questa volta visiteremo il "Museo della Storia di Bologna - Palazzo Pepoli Vecchio". Visitando
uno dei Musei all'avanguardia nel suo genere, avremo l'opportunità di un’immersione
culturale nella storia della nostra città: "visiteremo" la Bologna del XV, XVI, XVIII
secolo, vedremo i vecchi mestieri, spiritualmente avremo l'occasione di intraprendere
la Storia della Madonna di San Luca, per concludere, faremo anche una visita nei
"sotterranei di Bologna" scoprendo il sistema idrico della nostra città.
Vorrei ricordarvi, che queste visite sono organizzate dalla Parrocchia per i suoi
Parrocchiani ed i suoi amici, ma la Parrocchia non è un'Associazione Culturale. Perciò la
nostra "visita" comincia la mattina con la celebrazione della Divina Liturgia, poi con il
comune pranzo: questa agape fraterna, che ci dà la possibilità di pregare, in primis,
insieme e poi di mangiare alla stessa tavola, come prolungamento della Mensa spirituale.
Di seguito, tutti insieme andremo a visitare il Museo.
Il programma della giornata di Domenica 16 marzo 2014 sarà il seguente:
· Officio del Mattutino ore 9:00.
· Divina Liturgia ore 10:30.
· Pranzo comunitario alle ore 13, al ristorante "Il Saraceno" - Indirizzo: Via
Calcavinazzi, 2, 40125 Bologna. Il pranzo servito sarà consone alle usanze
quaresimali della Chiesa Ortodossa.
· Visita al Museo ore 15:30.

Prezzi:
· Pranzo 15.00 Euro a persona.
· Biglietto e guida per il Museo: 10.00 Euro a persona. Il programma prevede una
guida ogni 25 persone, per questo motivo il massimo dei partecipanti non
potrà superare il numero di 50 (abbiamo prenotato 2 guide). Tale iniziativa è
aperta a tutti i Parrocchiani ed amici della Parrocchia, che vorrebbero condividere
questa giornata con noi.
Inoltre, vorrei sottolineare, che la Parrocchia si basa sugli insegnamenti di Cristo e dei
Santi Padri ed è una grande famiglia spirituale. Se qualsiasi membro di questa famiglia, si
trovasse in una certa difficoltà economica, ma volesse partecipare a questi incontri, gli
altri fratelli sono disposti ad aiutare in Cristo. Quindi, chi ha questa difficoltà, può
avvisarmi ed io personalmente provvederò in totale anonimato. Per i cristiani aiutare è
obbligo e ricevere onore.
Per le iscrizioni:
· Domenica prossima in Parrocchia,
· via sms al numero: 3495793915,
· via email al: sandemetriobo@gmail.com
Vi aspettiamo.
Iddio vi benedica.
Archimandrita
Dionisios Papavasileiou
Per informazioni visitate il blog della Parrocchia: www.sandemetriobo.blogspot.com

Προηγιασμένη θεία λειτουργία - Liturgia dei doni presantificati

Σήμερα Τετάρτη 12-03-2014 θα τελεστεί η θεία λειτουργία των προηγιασμένων και θα ξεκινήσει στις 18.30 Oggi Mercoledi 12-03-2014 si terrà la liturgia dei doni presantificati e si comincia alle 18.30

08 marzo 2014

Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγος εις την Α' Κυριακή των Νηστειών

«Ουκ αρνησομεθα σε φιλη Ορθοδοξια, ου ψευδομεθα σε πατροπαραδοτον σεβας. Εν σοι εγεννεθημεν, εν σοι ζωμεν, εν σοι κοιμησομεθα. Ει δε και καλεσει καιρος και μυριακις υπερ σου τεθνηξομεθα». (Ιωσηφ Βρυεννιος)Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας
Λόγος εις την Α' Κυριακή των Νηστειών 
Την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής η Αγία μας Εκκλησία πανηγυρίζει το θρίαμβο της Ορθοδοξίας, της ορθής πίστεως, η οποία καταπάτησε όλες της αιρέσεις και στερεώθηκε για πάντα. Γι' αυτό η Κυριακή αυτή καλείται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Οι αιρέσεις φάνηκαν ήδη απαρχής του χριστιανισμού. Οι ίδιοι οι  Απόστολοι του Χριστού προειδοποιούσαν τους συγχρόνους τους, και μαζί τους και εμάς, για τον κίνδυνο από τους ψευδοδιδασκάλους.
Ο  Άγιος Απόστολος Πέτρος στη Β' Καθολική επιστολή γράφει το εξής: «Εγένοντο δε και ψευδοπροφήται εν τω λαώ, ως και εν υμίν έσονται  ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας, και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι, επάγοντες εαυτοίς ταχινήν απώλειαν, και πολλοί εξακολουθήσουσιν αυτών ταις ασελγείαις, δι' ους η οδός της αληθείας βλασφημηθήσεται» (Β' Πετ. 2, 1-2).
Ο Άγιος Παύλος, επιστρέφοντας στην Παλαιστίνη από την Ελλάδα, έκανε στάση στην Έφεσο. Εκεί στους χριστιανούς κατοίκους της πόλεως έλεγε: «Εγώ γαρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφιξίν μου λύκοι βαροίς εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου, και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών» (Πραξ. 20, 29-30).
Πολλοί τέτοιοι ψευδοδιδάσκαλοι και σχισματικοί υπήρχαν στους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Μερικές αιρέσεις τάραζαν την Εκκλησία ολόκληρους αιώνες, όπως για παράδειγμα οι αιρέσεις του Αρείου, του Μακεδονίου, του Ευτηχούς, του Διοσκόρου, του Νεστορίου και επίσης η αίρεση της εικονομαχίας. Οι αιρέσεις αυτές προκάλεσαν πολλές διαταραχές στην Εκκλησία και την βασάνισαν πολύ. Υπήρχαν πολλοί ομολογητές και μάρτυρες που έχυσαν το αίμα τους υπερασπιζόμενοι την αληθινή πίστη στον αγώνα κατά των ψευδοδιδασκάλων και των αιρετικών.
Υπήρχαν επίσης και πολλοί και μεγάλοι ιεράρχες οι οποίοι και αυτοί υπέφεραν πολλούς διωγμούς και πολλές φορές εξορίστηκαν. Ο Άγιος Φλαβιανός, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, για παράδειγμα,  σε μία σύνοδο υπό την προεδρία του Διοσκόρου, η οποία καλείται «λειστρική», χτυπήθηκε τόσο άγρια που μετά από τρεις ημέρες πέθανε.
Η τελευταία στη σειρά των αιρέσεων, η αίρεση της εικονομαχίας, ήταν αυτή που επέφερε τα περισσότερα βάσανα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Η αίρεση αυτή εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα χρόνια του αυτοκράτορα Λέοντος του Ισαύρου, ο οποίος ανέβηκε στο θρόνο το 717. Ανέβηκε στο θρόνο με τη βοήθεια του στρατού όπου υπήρχαν πολλοί αντίπαλοι της προσκυνήσεως των αγίων εικόνων. Επειδή ήθελε να ευαρεστήσει το στρατό άρχισε σκληρό διωγμό κατά των εικονοφίλων.
Ο διωγμός αυτός συνεχίστηκε και στα χρόνια του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Κοπρωνύμου, ο οποίος διαδέχτηκε στο θρόνο τον Λέοντα. Η κόπρος σημαίνει τα κόπρανα. Ονομάστηκε Κοπρώνυμος διότι κατά την βάπτισή του μόλυνε την κολυμβήθρα. Οι δύο αυτοί αυτοκράτορες για πολλά χρόνια είχαν την εξουσία στα χέρια τους και προκάλεσαν πολλά δεινά στην Εκκλησία. Μετά από αυτούς υπήρχαν και άλλοι αυτοκράτορες εικονομάχοι, οι οποίοι συνέχισαν το έργο των προκατόχων τους και βασάνισαν την Εκκλησία επί ολόκληρα χρόνια.
Δεν μπορούμε να περιγράψουμε τα βάσανα που υπέφερε η Εκκλησία στα χρόνια της εικονομαχίας και ιδιαίτερα οι μοναχοί οι οποίοι βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα των ιερών εικόνων. Οι αυτοκράτορες εικονομάχοι έκλεισαν πολλά μοναστήρια, πολλές εκκλησίες όπου υπήρχαν εικόνες τις έκαναν αποθήκες. Τους μοναχούς τους βασάνιζαν άγρια: τους έβγαζαν μάτια, τους έκοβαν μύτες, έσπαζαν εικόνες πάνω στο κεφάλι τους. Τους αγιογράφους με τα πυρακτωμένα σίδερα τους έκαιγαν τα δάκτυλα.
Μόνο, τότε, όταν στο θρόνο του Βυζαντίου ανέβηκε η αυτοκράτειρα Ειρήνη, σταμάτησε ο διωγμός αλλά όχι οριστικά. Το 787 η Ειρήνη συγκάλεσε την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο, η οποία διατύπωσε την ορθόδοξη διδασκαλία περί της τιμητικής προσκύνησης των ιερών εικόνων. Αλλά και μετά τη σύνοδο υπήρχαν αυτοκράτορες εικονομάχοι, όπως, για παράδειγμα, ο Μιχαήλ και άλλοι. Η αίρεση αυτή συντρίφτηκε οριστικά μόνο επί της θεοσεβέστατης Αυγούστας Θεοδώρας, όταν το 842 συγκλήθηκε η τοπική σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη η οποία επικύρωσε την ορθόδοξη διδασκαλία. Η σύνοδος αυτή αναθεμάτισε όλους αυτούς που τολμούν να λένε ότι η προσκύνηση των ιερών εικόνων είναι ειδωλολατρία και οι ορθόδοξοι χριστιανοί είναι ειδωλολάτρες.
Και εδώ οι αιρετικοί μας λένε ακριβώς αυτό το πράγμα. Τολμούν να αποκαλούν τις εικόνες μας είδωλα και εμάς ειδωλολάτρες. Και μέχρι που φτάνει το θράσος τους; Θα σας πω ένα περιστατικό που έγινε πρόσφατα σε μία πόλη της Σιβηρίας. Την ώρα  της λειτουργίας δύο βαπτιστές μπήκαν μέσα στην εκκλησία και άρχισαν εκεί να φωνάζουν ότι οι ορθόδοξοι είναι ειδωλολάτρες και οι εικόνες τους είδωλα. Τι ανοησία!
Πως τολμούν αυτοί να ανοίγουν το ακάθαρτο στόμα τους και να λένε αυτά τα λόγια που στάζουν δηλητήριο, αποκαλώντας μας ειδωλολάτρες και τις εικόνες μας είδωλα; Αυτό δείχνει πως δεν έχουν κατανοήσει σωστά την δεύτερη εντολή του Μωσαϊκού νόμου: «ου ποιήσεις σ' εαυτώ είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γή κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γής. Ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς» (Εξ. 20,4).
Τι σημαίνει αυτή η εντολή; Νομίζω ότι το νόημά της είναι ξεκάθαρο. Η εντολή αυτή απαγορεύει αντί να προσκυνάμε τον Ένα, Μοναδικό και Αληθινό Θεό να κατασκευάζουμε είδωλα και να τα προσκυνάμε. Όπως το έκαναν οι αρχαίοι λαοί: οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Αιγύπτιοι, οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι και άλλοι...
Αυτή είναι η ειδωλολατρία. Η δική μας όμως η προσκύνηση των ιερών εικόνων μοιάζει σε τίποτα  με την ειδωλολατρία; Ασφαλώς όχι. Τα είδωλα απεικόνιζαν κάτι που  δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, που είναι καρπός φαντασίας. Οι δικές μας εικόνες εικονίζουν την πραγματικότητα. Πραγματικά, δεν ζούσε μεταξύ μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός, τον Οποίον δοξάζουμε και τις εικόνες του Οποίου προσκυνάμε; Δεν ζούσε μεταξύ μας η Παναγία, την οποία ζωγράφισε ο Άγιος απόστολος και ευαγγελιστής Λουκάς; Την εικόνα του αυτή την ευλόγισε η ίδια η Θεοτόκος, λέγοντας ότι η χάρη της θα είναι πάντα μ' αυτή την εικόνα. Ξέρετε πόσα θαύματα γίνονται από τις εικόνες της Παναγίας.
Και οι άλλες εικόνες, δεν εικονίζονται σ' αυτές  πραγματικά πρόσωπα των αγίων του Θεού που ζούσαν εδώ πάνω στη γή; Οι εικόνες τους αυτές είναι τα πορτραίτα τους και με κανένα τρόπο δεν είναι είδωλα. Μόνο ασεβές και ακάθαρτο στόμα τολμά να λέει ότι οι εικόνες μας είναι είδωλα και εμείς είμαστε ειδωλολάτρες. Να σιωπήσουν οι ασεβείς διότι η Οικουμενική Σύνοδος απήγγειλε το ανάθεμα εναντίον τους.
Να το ξέρετε, να το θυμάστε και να μην συναναστρέφεστε με τους αιρετικούς. Να μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία, μη σχίζετε το χιτώνα του Χριστού. Να θυμάστε ότι ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή παρακαλούσε τον Πατέρα Του, λέγοντας: «ίνα πάντες έν ώσι, καθώς συ, πάτερ, εν εμοί καγώ εν σοι, ίνα και αυτοί εν ημίν έν ώσιν, ίνα ο κόσμος πιστεύσει ότι συ με απέστειλας» (Ιω. 17, 21). Ο Κύριος θέλει ενότητα της Εκκλησίας. Οι σχισματικοί, οι οποίοι βρίσκουν σφάλματα στη διδασκαλία της Εκκλησίας, απομακρύνονται απ' αυτήν και πιστεύουν ότι θα βρούν τη σωτηρία στις αιρετικές τους οργανώσεις.
Ξέρετε όμως τι έλεγαν οι μεγάλοι άγιοι για τους ανθρώπους που σχίζουν το χίτώνα του Χριστού; Ο Άγιος Κυπριανός, επίσκοπος Καρθαγένης, είπε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι απομακρύνονται από την Εκκλησία και δεν έχουν κοινωνία μαζί της και μάρτυρες να είναι, ακόμα και με το αίμα τους, δεν καθαρίζουν την αμαρτία τους διότι η βαριά αυτή αμαρτία της διαίρεσης της Εκκλησίας δεν καθαρίζεται ούτε με το αίμα. Και ο άγιος ιερομάρτυρας Ιγνάτιος ο Θεοφόρος είπε ότι αυτός που προκαλεί σχίσμα στην Εκκλησία δε θα κληρονομήσει την βασιλεία του Θεού.
Όλοι οι αιρετικοί, όμως, είναι κήρυκες του σχίσματος. Ενώ ο απόστολος λέει: «Παρακαλώ δε υμάς, αδελφοί, σκοπείν τους τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα παρά την διδαχήν ήν υμείς εμάθετε ποιούντας, και εκκλίνατε απ' αυτών» (Ρωμ. 16, 17). Και στην άλλη επιστολή του λέει το εξής: «εί τις υμάς ευαγγελίζεται παρ' ό παρελάβετε, ανάθεμα έστω» (Γαλ. 1, 9). Και όλοι οι αιρετικοί ευαγγελίζουν όχι αυτό που ευαγγελίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία η οποία μας γέννησε πνευματικά.
Θυμηθείτε και τον λόγο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Οποίος είπε στους αποστόλους και μέσω αυτών σε μας τους διαδόχους τους: «Ο ακούων υμών εμού ακούει, και ο αθετών υμάς εμέ αθετεί· ο δε εμέ αθετών αθετεί τον αποστείλαντά με» (Λκ. 10, 16).Τρομερά είναι αυτά τα λόγια του Κυρίου. Να τα θυμάστε πάντοτε. Να μην ξεχνάτε και αυτήν την ημέρα, την ημέρα του θριάμβου της ορθοδόξου πίστεως. Η πίστη αυτή διατυπώθηκε οριστικά στην Ζ' Οικουμενική Σύνοδο η οποία στερέωσε την Ορθοδοξία και καταπάτησε όλες τις αιρέσεις και τα σχίσματα.
Πάνω από χίλια χρόνια πέρασαν από τότε που έγινε η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος και δεν έχουν ξαναγίνει Οικουμενικές Σύνοδοι.* Γιατί; Οι λόγοι είναι πολιτικοί. Δεν υπήρχε δυνατότητα να συγκληθούν. Αλλά να μην λυπόμαστε που δεν έγιναν άλλες και δεν γίνονται σήμερα οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Αυτές οι επτά που έχουμε, τακτοποίησαν όλα τα ζητήματα και έλυσαν όλα τα προβλήματα που είχε η Εκκλησία με τις αιρέσεις και στερέωσαν την ορθόδοξη πίστη.
Θα πείτε πως σήμερα έχουμε πολλές καινούριες αιρέσεις και σχίσματα. Ναι, έχετε δίκαιο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε πως οι καινούριες αυτές αιρέσεις δεν λένε τίποτε καινούριο αλλά επαναλαμβάνουν αυτά που ήδη έχουν πει οι παλαιοί αιρετικοί. Και όλες αυτές οι αιρέσεις αναθεματίστηκαν από την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο. Γι' αυτό μας αρκούν οι αποφάσεις των επτά Οικουμενικών Συνόδων και ιδιαίτερα της Εβδόμης. Γι' αυτό και χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε σήμερα το θρίαμβο της Ορθοδοξίας τη οποία εξέφρασε και στερέωσε η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος.
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ορίστηκε αυτή την ημέρα να ψάλλεται δοξολογία ως ευχαριστία στο Θεό για την στερέωση της Ορθοδοξίας. Και αυτή την δοξολογία θα ψάλλουμε τώρα.

* Έχει επικρατήσει- ίσως και μέσω προπαγάνδας- στην Ορθοδοξία να ομιλούμε γιά 7 Οικουμενικές Συνόδους. Ασφαλώς ο Άγιος δεν αγνοεί ή μειώνει τις άλλες δύο Οικουμενικές Συνόδους απλώς ακολουθεί το συνήθειο και τονίζει την μεγάλη σπουδαιότητα τις Εβδόμης.
Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας - Λόγοι και Ομιλίες τόμος Α'


Α΄Κυριακή των νηστειών (της Ορθοδοξίας) - 1α Domenica della Quaresima (dell' Ortodossia)


 Αύριο 09-03-2014 Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α΄ Κυριακή των νηστειών) ο Όρθρος θα ξεκινήσει στις 8.45 η θεία λειτουργία του Μ.Βασιλείου στις 10.15. Στο τέλος της θείας λειτουργίας θα γίνει η περιφορά των ιερών εικόνων (περίπου στις 11.30)
Domani 09-03-2014 Domenica dell'ortodossia (1a Domenica della Quaresima) il mattutino comincierà alle 8.45 la Divina Liturgia di San Basilio avrà inizio alle 10.15. Alla fine della divina liturgia si terrà la processione di Sacre Icone (alle 11.30 circa)
 Ευαγγέλιον της Κυριακής της Ορθοδοξίας κατά Ιωάννην Α΄.44-52
Τῷ καιρῷ εκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωυσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε.
Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. Ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. Καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ἀπαράλλακτος Εἰκὼν τοῦ Πατρός, πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου Ὁμολογητῶν, ἐλέησον ἡμᾶς, Ἀμήν.


Il vangelo di Domenica dell' Ortodossia secondo Giovanni 1.44-52
Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; incontrò Filippo e gli disse: «Seguimi Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret». Natanaèle esclamò: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità».Natanaèle gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico». Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele!».Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste!». Poi gli disse: «In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo».

Comunicazione per i percorsi culturali (Visita nel Museo della Storia di Bologna-Palazzo Pepoli Vecchio)

PATRIARCATO ECUMENICO
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA
PARROCCHIA GRECO-ORTODOSSA DI SAN DEMETRIO
MEGALOMARTIRE
Via dé Griffoni, 3 40123 – Bologna. http: sandemetriobo.blogospot.com
No Prot.: -/2014 Bologna li, 05.03.2014

Carissimi Parrocchiani e amici,
Domenica 16 marzo riprendiamo i nostri "Percorsi Culturali" dopo una lunga pausa.
Questa volta visiteremo il "Museo della Storia di Bologna - Palazzo Pepoli Vecchio". Visitando
uno dei Musei all'avanguardia nel suo genere, avremo l'opportunità di un’immersione
culturale nella storia della nostra città: "visiteremo" la Bologna del XV, XVI, XVIII
secolo, vedremo i vecchi mestieri, spiritualmente avremo l'occasione di intraprendere
la Storia della Madonna di San Luca, per concludere, faremo anche una visita nei
"sotterranei di Bologna" scoprendo il sistema idrico della nostra città.
Vorrei ricordarvi, che queste visite sono organizzate dalla Parrocchia per i suoi
Parrocchiani ed i suoi amici, ma la Parrocchia non è un'Associazione Culturale. Perciò la
nostra "visita" comincia la mattina con la celebrazione della Divina Liturgia, poi con il
comune pranzo: questa agape fraterna, che ci dà la possibilità di pregare, in primis,
insieme e poi di mangiare alla stessa tavola, come prolungamento della Mensa spirituale.
Di seguito, tutti insieme andremo a visitare il Museo.
Il programma della giornata di Domenica 16 marzo 2014 sarà il seguente:
· Officio del Mattutino ore 9:00.
· Divina Liturgia ore 10:30.
· Pranzo comunitario alle ore 13, al ristorante "Il Saraceno" - Indirizzo: Via
Calcavinazzi, 2, 40125 Bologna. Il pranzo servito sarà consone alle usanze
quaresimali della Chiesa Ortodossa.
· Visita al Museo ore 15:30.
Prezzi:
· Pranzo 15.00 Euro a persona.
· Biglietto e guida per il Museo: 10.00 Euro a persona. Il programma prevede una
guida ogni 25 persone, per questo motivo il massimo dei partecipanti non
potrà superare il numero di 50 (abbiamo prenotato 2 guide). Tale iniziativa è
aperta a tutti i Parrocchiani ed amici della Parrocchia, che vorrebbero condividere
questa giornata con noi.
Inoltre, vorrei sottolineare, che la Parrocchia si basa sugli insegnamenti di Cristo e dei
Santi Padri ed è una grande famiglia spirituale. Se qualsiasi membro di questa famiglia, si
trovasse in una certa difficoltà economica, ma volesse partecipare a questi incontri, gli
altri fratelli sono disposti ad aiutare in Cristo. Quindi, chi ha questa difficoltà, può
avvisarmi ed io personalmente provvederò in totale anonimato. Per i cristiani aiutare è
obbligo e ricevere onore.
Per le iscrizioni:
· Domenica prossima in Parrocchia,
· via sms al numero: 3495793915,
· via email al: sandemetriobo@gmail.com
Vi aspettiamo.
Iddio vi benedica.
Archimandrita
Dionisios Papavasileiou
Per informazioni visitate il blog della Parrocchia: www.sandemetriobo.blogspot.com

Domenica dell'Ortodossia (da Archimandrita Dionisios Papavasileiou)

PATRIARCATO ECUMENICO
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA
PARROCCHIA GRECO-ORTODOSSA DI SAN DEMETRIO
MEGALOMARTIRE
Via dé Griffoni, 3 40123 – Bologna http: sandemetriobo.blogospot.com
No Prot.: -/2014 Bologna li, 05.03.2014


Carissimi Parrocchiani ed amici,
Ogni domenica di Quaresima ha due temi, due significati. Da una parte, ciascuna
domenica appartiene ad una serie, nella quale si manifestano il ritmo e le “dialettiche”
spirituali della Quaresima. Dall’altra, nel corso dello sviluppo storico della Chiesa, quasi
ogni singola domenica di Quaresima ha acquisito un secondo tema. Così, nella prima
domenica, la Chiesa celebra il “Trionfo dell’Ortodossia”, che ricorda la vittoria
sull’iconoclastia e il ripristinare della venerazione delle icone al concilio di Costantinopoli
nell’843. Il legame di questa celebrazione con la Quaresima è puramente storico: il primo
trionfo dell’Ortodossia ebbe luogo in questa particolare domenica. Quanto al tema
primo ed essenziale delle domeniche di Quaresima, in primo luogo si hanno le letture
della Scrittura, che lo rivelano. Per comprendere la loro successione, dobbiamo ancora
una volta ricordare il legame che esisteva originariamente fra la Quaresima e il battesimo,
e cioè il significato della Quaresima come preparazione al battesimo. Queste letture,
quindi, sono parte integrante della catechesi cristiana primitiva: esse spiegano e
riassumono la preparazione del catecumeno al mistero pasquale del battesimo. Il
battesimo è l’ingresso nella vita nuova inaugurata da Cristo. Al catecumeno, questa nuova
vita per ora è solo annunciata e promessa, ed egli l’accetta per fede. Egli è come gli
uomini dell’Antico Testamento, che vivevano per la loro fede in una promessa di cui essi
non vedevano il compimento. Questo è il tema della prima domenica. Dopo aver fatto
menzione dei giusti dell’Antico Testamento, l’epistola (Ebrei 11, 24-26.32-40; 12, 1-2)
conclude: “Eppure, tutti costoro, pur avendo ricevuto per la loro fede una buona testimonianza, non
conseguirono la promessa, avendo Dio predisposto qualcosa di meglio per noi...”. Di che si tratta? La
risposta ci viene data dalla lettura dell’evangelo (Giovanni 1, 43-51) della prima
domenica: “Vedrai cose maggiori di queste!... In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli
angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell’uomo”. Il che vuol dire: voi, catecumeni, voi che
credete in Cristo, voi che chiedete di essere battezzati, che vi state preparando alla
Pasqua, voi vedrete l’inaugurazione dei tempi nuovi, il compimento di tutte le promesse,
la manifestazione del Regno. Ma vedrete questo solo se credete e vi pentite, se cambiate
la vostra mentalità (metanoia), se ne avete il desiderio e ne accettate lo sforzo.
(da A. Schemann, Great Lent, St. Vladimir’s Seminary Press 1974)
Anche noi, in Parrocchia, festeggeremo la grande Domenica del Trionfo della
Chiesa Ortodossa, con la benedizione e la processione delle Sacre Icone. Per questo
motivo tutti dobbiamo portare alla Chiesa l'Icona che custodiamo in casa. Queste
verranno tutte benedette durante la celebrazione della Divina Liturgia e la Processione.
Così anche noi attivamente partecipiamo al trionfo della nostra fede come i nostri Padri
ci hanno insegnato.
Poi le Icone “ritornano” alle nostre case e diventano il rifugio durante la preghiera,
balsamo contro le nostre tentazioni e afflizioni della vita, conferma che la vita della
Chiesa non è un’utopia, ma verità vissuta, proteggendo noi e i nostri familiari insieme
con la nostra casa, da tutte le insidie del demonio e degli uomini malvagi.
Il programma delle celebrazioni di Domenica 09 marzo 2014 segue quello consueto delle
domeniche. Alle 11:30 la processione con le sacre Icone.
Buona domenica a tutti.
Il Parroco e Padre nello Spirito
Archimandrita
Dionisios Papavasileiou

07 marzo 2014

Α' Χαιρετισμοί- 1a Stazione dell' inno AkathistosΜωσῆς κατενόησεν ἐν βάτῳ, τὸ μέγα μυστήριον τοῦ τόκου σου. Παῖδες προεικόνισαν, τοῦτο ἐμφανέστατα μέσον πυρὸς ἱστάμενοι, καὶ μὴ φλεγόμενοι, ἀκήρατε ἁγία Παρθένε· ὅθεν σε ὑμνοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Σήμερα Παρασκευή 07-03-2014 στις 19.30 θα ξεκινήσει η πρώτη στάση των Χαιρετισμών της Παναγίας.
Οggi Venerdi 07-03-2014 si terrà la Prima Stazione dell'inno Akathistos e si comincia alle 19.30

ΤΟ ΠΟΡΝΟ ΚΑΙ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-IL HARDCORE E GLI EFFETTI NEGATIVI DI CERVELLO - Girate SCIENTIFICI

Οι επαγγελματίες στον τομέα της ψυχικής υγείας λένε ότι το πορνό όχι μόνο επηρεάζει την συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλά επίσης αλλάζει την χημεία του εγκεφάλου.


Στις 18 Νοεμβρίου 2004 σε μια υποεπιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ, υπο τον Γερουσιαστή Sam Brownback και η η οποία είναι υπεύθυνη για την Επιστήμη,την Τεχνολογία και το Διάστημα, δόθηκε μια ακρόαση με θέμα "Ο εθισμός στην πορνογραφία και οι επιπτώσεις του".  Ακούστηκαν οι απόψεις 4 ειδικών στον τομέα της ψυχικής υγείας. Στην συνέχεια κατέθεσαν τις εργασίες τους

Ο Γερουσιαστής Sam Brownback

Η Judith Reisman, Ph.D.,Πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Εκπαίδευση μέσω των ΜΜΕ, Επιστημονικός Σύμβουλος στο Σύλλογο Προστασίας Γονέων και Κηδεμόνων και της Υποεπιτροπής στην Επιστήμη Junk.. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε όλη την έκθεσή της.


Η Judith Reisman

Ο Jeffrey Satinover, M.S., M.D., Ψυχίατρος και Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Princeton. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε όλη την έκθεσή του.
Ο Jeffrey Satinover

Η Mary Anne Layden, Ph.D., Διευθύντρια, στο..
Πρόγραμμα Σεξουαλικό Τραύμα και Ψυχοπαθολογία, Κέντρο για Γνωστική Θεραπεία, Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.Η έκθεσή της εδώ.


Η Mary Anne Layden

Ο δρ. James B. Weaver III, Καθηγητής, στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτου και Κρατικό Πανεπιστήμιο της Virginia, Υπουργείο Επικοινωνιών, Shanks Hall, Blacksburg, Virginia. Η Έκθεσή του εδώ.


Στην ομιλία της η δρ Reisman τόνισε πως η πορνογραφία όχι μόνο επηρεάζει την συμπεριφορά μας αλλά αλλάζει και την χημεία του εγκεφάλου, ειδικά στα νεαρά άτομα τα κάνει πιο ευάλωτα και εθίζονται στην πορνογραφία. Κατα κάποιο τρόπο οι σεξουαλικές εικόνες γίνονται κυριολεκτικά τοξικές για τον ανθρώπινο νου. Με άλλα λόγια ο ανθρώπινος εγκέφαλος συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο όπως ακριβώς και στα ναρκωτικά ή το οινόπνευμα ή το τσιγάρο.

Πηγή; http://athanasiosmytilinaios.blogspot.gr/
Διαβάστε όλο το άρθρο στο 
http://athanasiosmytilinaios.blogspot.gr/ 


Professionisti nel campo della salute mentale dicono che il porno non riguarda solo il comportamento umano, ma anche cambia la chimica del cervello.

Il 18 novembre 2004, un sottocomitato del Senato degli Stati Uniti, sotto il senatore Sam Brownback, che è responsabile per la Scienza, Tecnologia e Spazio, è stato dato un'audizione sul tema "La dipendenza da pornografia e dei suoi effetti." Vista sono stati ascoltati quattro esperti nel campo della salute mentale. Poi presentato il loro lavoro

Il senatore Sam Brownback

Il Judith Reisman, Ph.D., Presidente dell'Istituto per l'Educazione attraverso i media, consulente scientifico dell'Associazione dei Genitori per la Protezione e la sottocommissione per la scienza spazzatura .. Qui si può leggere l'intera relazione.


Il Judith Reisman

Il Jeffrey Satinover, MS, MD, Psichiatra e Professore presso l'Università di Princeton. Qui potete leggere l'intera relazione.
Il Jeffrey Satinover

La Mary Anne Layden, Ph.D., Direttore, a ..
Programmare Trauma sessuale e Psicopatologia, Centro per la Terapia Cognitiva, Università degli Studi di rapporto Pensylvania.I qui .


La Mary Anne Layden

Dr.. James B. Weaver III, professore, Polytechnic Institute e State University, Virginia, Ministero delle Comunicazioni, Shanks Hall, Blacksburg, Virginia. La sua relazione qui .


Nel suo discorso, il Dr. Reisman ha detto che la pornografia non riguarda solo il nostro comportamento, ma anche cambia la chimica del cervello, soprattutto nei giovani li rende più vulnerabili e dipendenti da pornografia. In qualche modo le immagini sessuali sono letteralmente tossici per la mente umana. In altre parole, il cervello umano si comporta allo stesso modo come droghe o alcool o sigarette.
 Fonte; http://athanasiosmytilinaios.blogspot.gr/