Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

03 marzo 2012

Πρόγραμμα Μαρτίου 2012 - Programma Marzo 2012

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-03 Α`  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 3-03  Εσπερινός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 4-03   Α`  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)
                             Μεσονυκτικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 9:00
                                        Όρθρος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .    . .9:15
                                   Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου . . .. . . . . . . .  . . . . . . 10:30

                                   Λιτανεία των Ιερών Εικόνων . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .11:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-03 Β`  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 10-03  Εσπερινός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 11-03, Β`ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ)
                         Μεσονυκτικό . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00
                                        Όρθρος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                   Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου . . . . .. . . . . . . . . . . . 10:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-03 Γ`  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 17-03  Εσπερινός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  18-03 Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)  
                         Μεσονυκτικό . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 9:00
                                        Όρθρος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                   Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου . . . .. . . . . . . . . . . . . 10:30
                                   Λιτανεία του Τιμίου Σταυρού. . . .  . . . . . . . . . . . . . .11:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-03 Δ`  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 24-03  Εσπερινός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  25-03, Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)  
                         Μεσονυκτικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00
                                        Όρθρος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                   Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου . .. . . . . . . . . . . . . . . 10:30
                                  Δοξολογία για την Εθνική Εορτή. . . . . . . . . . . . . . . . 11:45

ΣΑΒΒΑΤΟ 30-03 ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

                                    Όρθρος Ακαθίστου Ύμνου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:30

                                    Θεία Λειτουργία Ακαθίστου Ύμνου . . . . . . . . . . . . 20:30
VENERDÌ 2-03 I° UFFICIO DELL’NNO AKATHISTOS. . . . . . . . . . . .19:30
SABATO      3-03 Vespro Domenicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30
DOMENICA 4-03 I DI QUARESIMA (dell’Ortodossia)
                                 Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .9:00
                                 Ufficio del Mattutino. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                 Divina Liturgia di San Basilio Grande. . . . .. . . . . . . . .10:30
                                 Litania delle Ss. Icone. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 11:30
VENERDÌ 9-03 ΙΙ° UFFICIO DELL’NNO AKATHISTOS . . . . . . . . . . .19:30
SABATO      10-03 Vespro Domenicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30
DOMENICA 10-03 II DI QUARESIMA (GREGORIO PALAMAS)
                                 Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                 Ufficio del Mattutino. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .9:15
                                 Divina Liturgia di San Basilio Grande. . . . . . . . . . . . . .10:30
VENERDÌ 16-03 ΙΙI° UFFICIO DELL’NNO AKATHISTOS . . . . . . . . .19:30
SABATO      17-03 Vespro Domenicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30
DOMENICA 18-03 III DI QUARESIMA (della Santa Croce)
                                 Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                 Ufficio del Mattutino. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .9:15
                                 Divina Liturgia di San Basilio Grande. . . . .. . . . . . . . .10:30                                              Litania della Santa Croce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:30
VENERDÌ 23-03 ΙV° UFFICIO DELL’NNO AKATHISTOS . . . .    . .. . .19:30
SABATO      24-03 Vespro Domenicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .17:30
DOMENICA 25-03 IV DI QUARESIMA (Giovanni di Climaco – Annunziazione della beata vergine)
  Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                 Ufficio del Mattutino. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                 Divina Liturgia di San Basilio Grande. . . . . . . . . . . . . . .10:30
                               Dossologia per la festa Nazionale Greca. . . . . . . . . . . . . .11:45
VENERDÌ    30-03 TUTTO L’ INNO AKATHISTOS
                               Ufficio del Mattutino dell΄Inno Akathistos . . . . . . . . . . . 18:30                             
                                 Divina Liturgia dell’Inno Akathisto . . . . . . . . . . . . . . . . 20:30

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !