Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

30 agosto 2011

Χαῖρε, ἀριστεῦ ὁ κτείνας τὸν Ἄρειον.- San Alessandro Archivescovo di Constantinopoli


Το κοντάκιον του Αγίου


Τῷ ἀηττήτῳ ἀριστεῖ τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρωθεῖσα δυσσεβῶν εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ ποίμνη σου Ἱεράρχα,
καὶ γὰρ Ἄρειον κατέκτεινας μαινόμενον,
καὶ φιλόσοφον ἐπέσχες θρασυνόμενον.
Ὅθεν κράζω σοι, Χαίρε πάτερ τρισόλβιε.
 
Ο οίκος του Αγίου 

Ἄγγελος ἐξ ἀνθρώπων ἐπὶ γῆς ἀνεδείχθης, ὡς μέγας ἀληθῶς Ἱεράρχης· πάσαις γὰρ ἀρεταῖς αὐγασθείς, ὥσπερ ἄϋλος ἀπέπτης τῶν γεηρῶν πρὸς τὰ οὐράνια καὶ ὑπὲρ φύσιν ἠγώνισαι. Δι᾿ ὃ καὶ παρ᾿ ἡμῶν ἀκούεις·
Χαῖρε, καλὲ Χριστοῦ ποιμενάρχα·
Χαῖρε, σοφὲ πιστῶν Ἱεράρχα.
Χαῖρε, καθαιρέτης δυσσεβῶν ὁ ἀήττητος·
Χαῖρε, οἰκουμένης ὁ φωστὴρ ὁ πολύφωτος.
Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Ἐκκλησίας ὁ Κόσμος·
Χαῖρε, ὅτι παρέχεις τοῖς πιστοῖς τὴν Εἰρήνην.
Χαῖρε, ἱερεῦ ὁ στήσας τὸ τρόπαιον·
Χαῖρε, ἀριστεῦ ὁ κτείνας τὸν Ἄρειον.
Χαῖρε, δι᾿ οὗ κραταιοῦται ἡ Πίστις·
Χαῖρε, Τριάδος ὁ μέγας Μύστης.
Χαίροις Πάτερ Τρισόλβιε.
 
San Alessandro  è stato il rappresentante del Patriarca di Constantinopoli durante il primo consiglio ecumenico. Dopo la condanna d' Ario, Alessandro è andato in Trace e Grecia per  far conoscere la gente locale i dogmi della teologia ortodossa. Durante la sua periodia (Alessandro aveva a quel tempo circa  70 anni) il patriarca Mitrofanis mori. Cosi Alessandro fu chiamato a tornare alla capitale Bizantina ed è proclamato Archivescovo di Constantinopoli.
Ma i problemi con l'Ario non erano ancora finiti. Ario con falsi detti riuscì a convincere l' imperatore Constantino che era nel giusto e di avere diritto di fare la communione insieme agli ortodossi. Alessandro pregò a Dio per trovare una soluzione. E la soluzione divina è arrivata dal cielo. E Ario mori miracolosamente il mattino esatamente prima al'inizio della messa patriarcale !!! San Alessandro mori in pace il 340.
 

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !