Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

28 agosto 2011

Άγιος Μωυσής ο Αιθίοψ - San Mosè l'EtiopeἈπολυτίκιον
Apolylitikion

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον
Tonalità Plagale di Primo

Τῶν παθῶν καταλείψας Πάτερ τὴν Αἴγυπτον, τῶν ἀρετῶν ἐν τῷ ὄρει ἀνῆλθες πίστει θερμή, τὸν Σταυρὸν τὸν τοῦ Χριστοῦ ἄρας ἐπ' ὤμων σου, καὶ δοξασθεῖς περιφανῶς τύπος ὤφθης Μοναστῶν, Μωσῆ Πατέρων ἀκρότης, μεθ' ὧν ἀπαύστως δυσώπει ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.San Mosè ha vissuto in Egitto e all'inizio fu stato un ladrone. Ma la luce della sapienza e della redenzione Jesù Cristo non ha ritardato ad illuminare la sua strada. Dopo aver incontrato un cristiano che San Mosè ha cercato di rubarlo, la grande clemenza che gli ha fatto vedere quel cristiano ha cambiato profondamente l'anima di questo grande ladro. Ha creduto in Cristo, è stato battezzato e poi è diventato monaco. Dopo grandi battaglie spirituali nel calderone del deserto, è diventato un simbolo di virtù. Morì all'età di 75 anni dopo che ladri pagani sono entrati nella sua caverna e l'hanno ucciso a coltellate. Però secondo la biografia del Santo che ci da San Nicodimo, Mosè fu riposato in pace. Tra l'altro San Mosè diceva: "Ιo sono il peggiore dei peccatori. Dobbiamo avere davanti ai nostri occhi tutti i nostri peccati precedenti e avere tristezza per essi. Questo costituisce il miglior metodo - sempre con l'aiuto di Dio - per non ripetere questi peccati."

Ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίοψ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Αββάδες της Αιγυπτιακής ερήμου.
Αποτελεί σύμβολο μετανοίας καθώς ένας μεγάλος ληστής και δολοφόνος έγινε ένας απο τους μεγαλύτερους ασκητές που ανέδειξε ο Αιγυπτιακός στίβος της ερήμου.

Ας αφήσουμε τον Θεοφάνη να μας πει για τον Άγιο με το όμορφο ποίημα του.

Τῷ ἄνθρακι πυρούμενος, μάκαρ τῆς ἀπαθείας, ὕλην εὐκατάπρηστον, τὴν τῶν παθῶν ἀπετέφρωσας.
Ἀστὴρ τῆς ἐγκρατείας, ὑψώμασι διαπρέπων, ὤφθης τὰς ψυχὰς ἡμῶν, καταφωτίζων ἀοίδιμε.
Τεθρίππῳ ἀρετῶν ἐπιβέβηκας, καὶ πρὸς νύσσαν, ἔφθασας οὐράνιον, Πάτερ Μωσῆ ἀξιάγαστε
Νυκτὶ με ἁμαρτιῶν, καὶ ἡδονῶν ἀμαυρότητι, κυκλούμενον ταῖς ἐν σοί, τοῦ Πνεύματος λάμψεσιν, ὅλον φωταγώγησον, ὅλον πρὸς λιμένα, σωτηρίας Πάτερ ἴθυνον.
Ὡς μέλισσα φιλεργός, τῷ σίμβλῳ τῆς διανοίας σου, τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, ἀθροίσας ἀνέβλυσας, γλυκασμὸν ἀθάνατον, τὴν πικρίαν Πάτερ, τῶν δαιμόνων ἀπελαύνοντα.
Ἐρήμοις ἐγκαρτερῶν, τὴν ἄνω πόλιν κεκλήρωσαι, τὴν σάρκα δουλαγωγῶν, νηστείαις θαυμάσιε, τρυφὴν πρὸς ἀδάπανον, καὶ πρὸς Παραδείσου, τὰς σκηνώσεις ἐξεδήμησας.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !