Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

18 gennaio 2014

Μόνος αυτός, έργοις τε και λόγοις, στύλος ανεδείχθη Ορθοδοξίας, εναντίον βασιλέων και τυράννων». (Μανουήλ ο Ρήτωρ)Αύριο Κυριακή (19-01-2014) ο Όρθρος ξεκινάει στις 9.00 και η Θ.Λειτουργία στις 10.20.   
Domani Domenica (19-01-2014) il Mattutino inizia alle ore 9.00 e la Divina Liturgia alle 10.20.


Μάρκε του λέοντος Μάρκου, πλουτήσας όνομα,όθεν ως λέων βρυχήσας, τους δυσμενείς παπολάτρας διεσκόρπησας.
 Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός ο Εφέσιος υπό ομολογητού Φωτίου Κόντογλου* (Β΄Μέρος)
Εις ποίον απὀ τους Λατινόφρονοας δύναται να ευρεθεί τοιούτον ύψος ζώσης πίστεως και πνευματικότητος η οποία ενθυμίζει τον ουρανοπετή Παύλον? Μόνον εις τοιαύτην ψυχήν, εις την οποία έζη ο Χριστός,θα ήτο δυνατόν να ενοική τόση δύναμις ώστε να ίσταται ατρέμας,ως καθηλωμένος επί την πέτραν της πίστεως,εις ουδέν λογιζόμενος τα δηλητηριώδη βέλη των λατίνων και τα προδοτικά ρόπαλα των ψευδαδέλφων, και να αποκρίνεται προς τους προτείνοντας τον επαίσχηντον συμβιβασμόν, λέγων: «Μεταξύ φωτός και σκότους δύναται τις να είπη ότι υπάρχει μία μεσότης, το καλούμενν λυκαυγές ή λυκόφως, αλλά μεσότητα μεταξύ αληθείας και ψεύδους  δεν δύναται κανείς να επινοήση,όσον και αν κοπιάση».
Όταν όλοι υπέγραψαν τόν αμαρτωλόν «Όρον» της υποταγής εις τον Αντίχριστον Πάπαν και εις το ψεύδος, μόνος ο Μακάριος Μάρκος,ως ενσαρκωμένον την Ορθόδοξον πίστιν, έστη απτόητος, περιλαμπόμενος από αίδιον φώς και είπε: «Δεν θα κάμω ποτέ τούτο (δεν θα θέσω την υπογραφήν μου εις την καταδίκην της Ορθοδοξίας) ότι και αν συμβεί» ήτοι, «και αν με θανατώσουν»,ώς είχεν είπει προς τον Αυτοκράτορα Ιωάννην. Διά τούτο ο Μανουήλ ο Ρήτωρ, αποκαλεί τον Άγιον Μάρκον «θεοειδή την ψυχήν και την προαίρεσιν», και λέγει ότι «Μόνος αυτός, έργοις τε και λόγοις, στύλος ανεδείχθη Ορθοδοξίας, εναντίον βασιλέων  και τυράννων».
Ο ευσεβής λαός της Κωνσταντινουπόλεως υπεδέχθη τόν ΄Αγιον Μάρκον ως νικητήν εις την πνευματικήν μάχην και ώς Άγιον «και προσεκύνουν αυτόν οι όχλοι, καθάπερ Μωυσεί και Ααρών».
Εν τούτοις η δοκιμασία και τον μαρτύριον του δικαίου δέν έλαβε τέλος, καθ΄όσον οι λατινόφρονες, παρά την απέχθειαν του λαού προς αυτούς, εθορύβουν και εταλαιπώρουν τον Μάρκον. Ο αυτοκράτωρ, δια να εξιλεωθή ενώπιον του λαού, επρότεινεν εις τον Μάρκον την πατριαρχίαν, πλή εκείνος δεν την εδέχθη, και έπειτά από πολλάς συζητήσεις, ανεβίβασεν εις τον πατριαρχικόν θρόνον τόν Κυζίκου Μητροφάνην, τον λατινόφρονα.
Ο δέ Αγιος Μάρκος έφυγε κρυφίως εις Προύσαν και εκείθεν απήλθεν εις ΄Εφεσον, ΄οπου αναπαυθείς επ΄ολίγον, επεβιβάσθη εις πλοίον όπως απέλθη εις τον Αγιον Όρος. Αλλά, διερχόμενος από την Λήμνον εκρατήθη εκεί κατά διαταγήν του Βασιλέως, όπου έμεινε έγκλειστος επί δύο έτη. Επανελθών δέ εις Κωνσταντινόπολιν, ανέλαβε πάλιν τόν υπέρ της Ορθόδοξίας αγώνα, ενθαρρυνων τους ευσεβείς, καί φέρων εις μετάνοιαν τους παρασυρθέντας υπό τον λατινοφρόνων.
Καταπεπονημένος εκ των σκληρών αγώνων, ησθένησε βαρέως, και μετά δεκατέσσαρας ημέρας παρέδωκε την γενναίαν και αγίαν ψυχήν του εις τον αγωνοθέτην Χριστόν, την 23 Ιουνίου, εν Γαλατά της Κωνσταντινουπόλεως εις την πατρικήν του οικίαν, εις ηλικίαν 52 ετών, και αφήκε την κοιλάδα ταύτην του κλαυθμώνος, διά να μεταβεί εις τας αιωνίους μονάς, ένθα έλαβε την αμοιβή των καμάτων του.
Πρό της κοιμήσεως του ενουθέτησε τους παρόντας να φυλάξουν την καλήν ομολογίαν μέχρι και του μαρτυρίου. Το τίμιον σώμα του ετάφη εις την μονήν του αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων, όπου είχε περιβληθή το μοναχικό σχήμα.
Ιδού βίος Άγιος , βίος πλήρης θυσιών και εκουσίων δοκιμασιών, βίος αληθώς Ορθοδόξου πατρός, προτιμήσαντος τάς υπέρ τής αληθείας κακουχίας, από την επαίσχηντον και εν ματαιότητι ζωήν του προδότου Βησσαρίωνος, «μάλλον ελόμενος συγκακουχείσθαι τω λαώ, του Θεού, ή πρόσκαιρον έχειν αμαρτίας απόλαυσιν». (Εβρ.ια΄,25)
Επί του τάφου του αγίου τούτου μονομάχου της Ορθόδοξου πίστεως, θά έπρεπε να γραφή επαξίως το εξαίσιον επίγραμμα του αποστόλου Παύλου: «Τόν αγώνα τον καλόν ηγωνήσομαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρακα. Λοιπόν αποόκειται μοι ο τ ης δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδώσει μοι Κύριος, εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής» (Β΄Τιμοθ. Δ΄,7-8)

 *Το ἀρθρο αυτό του Αειμνήστου Φώτη Κόντογλου δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στον Ορθόδοξο Τύπο το 1964)

                                            O αναγνώστης  θα διαβάσει στο Συναξάρι του Αγίου:
                                             " Κρατεί μέν ΄Ατλας μυθικός ώμοις πόλον,
                                                  Κρατεί δ΄αληθώς Μάρκος Ορθοδοξίαν"
Δηλαδή ο ΄Ατλαντας κατά την ελληνικήν μυθολογία  βαστάει στους ώμους του τον Κόσμο.
Ὀμως ο Άγιος Μάρκος  ο Ευγενικός , πραγματικά βασταει στους ώμους του την Ορθοδοξίαν!!! 

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !