Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

02 gennaio 2014

Πρόγραμμα ακολουθιών -Programma degli uffici

Ἀπεστρέφετο ποτέ, ὁ Ἰορδάνης ποταμός, τῇ μηλωτῇ Ἐλισαιέ, ἀναληφθέντος Ἠλιού, καὶ διῃρεῖτο τὰ ὕδατα ἔνθεν καὶ ἔνθεν· καὶ γέγονεν αὐτῷ ξηρὰ ὁδὸς ἡ ὑγρά, εἰς τύπον ἀληθῶς τοῦ Βαπτίσματος, δι᾽ οὗ ἡμεῖς τὴν ῥέουσαν, τοῦ βίου διαπερῶμεν διάβασιν, Χριστὸς ἐφάνη, ἐν Ἰορδάνῃ, ἁγιάσαι τὰ ὕδατα.


  • Αύριο  Παρασκευη (03-01-14) θα τελεστούν οι Μεγάλες και Βασιλικές ώρες των Φώτων στις 8.30
  • Κυριακή προ των Φώτων (05-01-14 ) ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 9.00 η θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου στις 10.20 και ο Μεγάλος Αγιασμός στις 11.30
  • Δευτέρα (06-01-14) δηλαδή την ημέρα των Θεοφανείων  ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 9.00 η θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου στις 10.20 και ο Μεγάλους Αγιασμός στις 11.30.

  • Ἐρχόμενος μετὰ σαρκός, πρὸς Ἰορδάνην Κύριε, βαπτισθῆναι θέλων, ἐν σχήματι ἀνθρώπου ζωοδότα, ἵνα τοὺς πλανηθέντας ἡμᾶς ὡς εὔσπλαγχνος, πάσης μηχανῆς καὶ παγίδος τοῦ δράκοντος, ῥυσάμενος φωτίσῃς, ἐκ Πατρὸς μεμαρτύρησαι, τὸ δὲ θεῖον Πνεῦμα, περιστερᾶς ἐν εἴδει σοι ἐπέστη. Ἀλλ᾽ οἴκισον ψυχαῖς ἡμετέραις σαυτόν, φιλάνθρωπε
  • Domani  Venerdi (03-01-14) si celebrerano gli uffici delle Grandi ore dellà Epifania alle 8.30
  • Domenica prima dellà Epifania (05-01-14) il mattutino comincia alle 9.00 e la Divina liturgia del Giovanni Bocca d'oro alle 10.20. seguita dalla Benedizione dell' acqua alle 11.30.
  • Lunedi (06-01-14) giorno di Epifania il mattutino comincia alle 9.00 la divina liturgia invece sarà quella di San Basilio alle 10.20 seguita dalla Benedizione dell'acqua alle 11.30


Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !