Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

24 maggio 2014

Domenica della Guarigione del Cieco nato (da Arch. D. Papavasileiou)

Carissimi,
Domani, domenica 25 maggio 2014, la nostra Chiesa la dedica al miracolo di Cristo verso quell'uomo, nato cieco.
Cristo ricostruiste le cavità oculari donando la luce a lui mentre chi "hanno gli occhi" si dimostrano incapaci di vedere la Vera Luce. Sapette, poi, che non esiste peggior "cieco" da chi non vuol vedere la vera luce, che è Cristo.
Stasera non saranno celebrati i vespri, mentre domani mattina alle 9:00 l'Officio mattutino e alle 10:15 la Divina Liturgia.
Buona Domenica a tutti,
XPICTOC ANECTH!
p. Dionisios     

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !