Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

16 novembre 2013

Ψυχή μου ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου/ Anima mia ; riposati, mangia, bevi e godi".

Αύριο Κυριακή (17-11-2013) ο Όρθρος ξεκινάει στις 9.00 και η Θ.Λειτουργία στις 10.20.

Domani Domenica (17-11-2013) il Mattutino inizia alle ore 9.00 e la Divina Liturgia alle 10.20.


Ευαγγέλιον της Κυριακής κατά Λουκάν Ιβ' 16-21
Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· 17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; 18 καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, 19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 20 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; 21 οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.Il vangelo di Domenica secondo Luca 12,16-21 
Ed egli disse loro una parabola: «La tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto; ed egli ragionava fra sé dicendo: "Che farò, perché non ho posto dove riporre i miei raccolti?". E disse: "Questo farò, demolirò i miei granai e ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni, poi dirò all'anima mia: Anima, tu hai molti beni riposti per molti anni; riposati, mangia, bevi e godi". Ma Dio gli disse: "Stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata e di chi saranno le cose che tu hai preparato?" Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio».


Υποκειμενικό Σχόλιο:
Χωρίς να θέλω να υποπέσω στον συγκρητισμό, αυτή η παραβολή μου θυμίζει την Ζωή του Βασιλέως των Ασσυρίων Σαρδανάπαλου (669-627 π.Χ.) που η ζωή του ήταν συνυφασμένη στον αρχαίο Ελληνορωμαικό κόσμο με την ασωτεία, την ακολασία και την συσσώρευση αμύθητων θυσαυρών.
'Οταν έπεσε η Νινευή μετά από επανάσταση του Βασιλέως των Μύδων Αρσάκη, ο Σαρδανάπαλος ζήτησε να καεί μαζι με όλα τα υλικά πράγματα που αγάπησε, δηλαδή τις γυναίκες του, τους θησαυρούς του, τα έργα τέχνης που είχε στην καρδιά του κτλ.
Η επιτύμβια στήλη που στήθηκε στην Νινευή μετά τον θάνατο του βασιλέως των Ασσυρίων έγραφε πάνω-κάτω αυτά που μας λέγει ο Κύριος στην παραβολή. Φάε, πίε ευφραίνου.......
Άραγε τελικά αξίζει ο άνθρωπος μόνο να ζει για να συγκεντρώνει υλικά αγαθά;
Μήπως ο Κύριος μας Ι. Χριστός έχει για ακόμα μια φορά δίκαιο λέγοντας "τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;"

Ο θάνατος του Σαρδανάπαλου, DELACROIX EUGENE

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !