Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

31 dicembre 2013

Ἡ κατὰ σάρκα Περιτομὴ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου / Circoncisione di Gesù e memoria di Santo padre Basilio il Grande

Αύριο Τετάρτη (01-01-2014) ο Όρθρος ξεκινάει στις 9.00 και η Θ.Λειτουργία στις 10.20.***
Domani Mercoledi (01-01-2014) il Mattutino inizia alle ore 9.00 e la Divina Liturgia alle 10.20.***
 
Ζῇ Βασίλειος, καὶ θανὼν ἐν Κυρίῳ.
Ζῇ καὶ παρ᾽ ἡμῖν, ὡς λαλῶν ἐκ τῶν βίβλων,
Ἰανουαρίοιο θάνες, Βασίλειε, πρώτῃ.

*** θα τελεστεί η θεία λειτοργία του Μ.Βασιλέιου εις τιμήν και μνήμην του εορτάζοντος Αγίου.
***Si celebrerà la liturgia di San Basilio in onore della memoria del Santo 

Γιά να μαθαίνουνε οι μικρότεροι και να μην ξεχναμε εμείς οι μεγαλύτεροι οι λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου κατά την διάρκεια του έτους είναι οι εξής:

1η Ιανουαρίου
παραμονή Φώτων
Α,Β,Γ,Δ,Ε, Κυριακές των Νηστειών
Μεγάλη Πέμπτη πρωί 
Μεγάλο Σάββατο πρωί
Παραμονή Χριστουγέννων
Le divine liturgie di San Basilio durante un anno solare sono le seguenti:
1o Gennaio in onore dell' onomastico del Santo
Vigilia di Epifania
1a,2a,3a,4a,5a Domenica della Grande Quaresima
Giovedi Santo (vespro con liturgia)
Sabato Santo (vespro con liturgia)
Vigilia di Natale
 
Χριστοῦ περιτμηθέντος, ἐτμήθη Νόμος.
Καὶ τοῦ Νόμου τμηθέντος, εἰσήχθη Χάρις. 

Απολυτίκιον της Εορτής 
Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες, Θεὸς ὢν κατ' οὐσίαν, πολυεύσπλαγχνε Κύριε· καὶ Νόμον ἐκπληρῶν, περιτομήν, θελήσει καταδέχῃ σαρκικήν, ὅπως παύσῃς τὰ σκιώδη, καὶ περιέλῃς τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἡμῶν. Δόξα τῇ ἀγαθότητι τῇ σῇ, δόξᾳ τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου.
Απολυτίκιον Μεγάλου Βασιλείου 
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου, δι' οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας, Βασίλειον Ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !