Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

16 luglio 2011

Η τέχνη της μαγερικής - L'arte della cucina
Saper cucinare non è solo una capacità, un talento che si perfeziona col tempo e pratica ma un modo di vivere (e mangiare) saggio (non solo sano). Oggi poche persone dedicano tempo alla cucina. Si sa perchè. Vita frenetica. Poco tempo per se stessi. Troppi impegni. Però fermiamoci un'attimo solo per riflettere. Vogliamo bene a noi stessi? Siamo sicuri di voler vivere in modo sano? Non sarebbe il caso di pensare innanzitutto a cosa mangiamo e poi guardare il nostro aspetto fisico, tenerci allenati, andare in palestra ecc, ecc? Abbiamo pubblicato in passato qualche ricetta. Da ora in poi cerchiamo di raccogliere alcune ricette che ci piacciono con la prospettiva di ispirarvi e di farvi conoscere la cucina tipica sia greca che italiana.

1 commento:

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !