Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

12 luglio 2011

Synaxis dell'Arcangelo Gabriele 13 Luglio (e un piccolo testo di Fotis Kontoglou)

Fotis Kontoglou - Hagiografia dell'Arcangelo Gabriele


Apolytikion - Tonalità Quarta
Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὡς θεῖος Ἀρχάγγελος, τῶν νοερῶν στρατιῶν, Τριάδος τὴν ἔλλαμψιν, καθυποδέχῃ λαμπρῶς, Γαβριὴλ Ἀρχιστράτηγε· ὅθεν ἐκ πάσης βλάβης, καὶ παντοίας ἀνάγκης, σῶζε ἀπαρατρώτους, τοὺς πιστῶς σε τιμῶντας, καὶ πόθῳ ἀνευφημοῦντας, τὰ σὰ θαυμάσια.
Hagia Sofia - Mosaico con l'Arcangelo Gabriele

Ἡ Ὀρθοδοξία, ἔγραφε ο Φώτης Κόντογλου «εἶναι ἡ κιβωτός, ποὺ κλείνει μέσα της τὴν ἀληθινὴ ἀποκάλυψη τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας. Καὶ ἡ παράδοσή της εἶναι τὸ μέσον ποὺ διατηρήθηκε αὐτὴ ἡ ἀλήθεια, ὄχι σὰν ἀφηρημένη ἔννοια, ἀλλὰ σὰν ζωντανὴ πραγματικότητα»

L'Ortodossia, scriveva Fotis Kontoglou "è l'arca che racchiude la rivelazione vera della verità cristiana. E la sua tradizione è il mezzo attraverso il quale questa verità si è conservata, non come un concetto astratto, ma come una realtà vivente
".
Hagiografia Georgiana con l'Arc.Gabriele (trovata qui)


Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ τιμάται από την Ορθόδοξη εκκλησία στις 26 Μαρτίου, στις 13 Ιουλίου, καθώς επίσης και στις 8 Νοεμβρίου, μαζί με τον Μιχαήλ (η Σύναξη αυτών).

L'Arcangelo Gabriele è celebrato dalla Chiesa Ortodossa il 26 Marzo, il 13 Luglio ed insieme all'Arcangelo Michele l'8 Novembre.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !