Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

24 marzo 2014

Festa dell' Annunciazione (da Archimandrita Dionisio Papavasileiou)
PATRIARCATO ECUMENICO
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA
PARROCCHIA GRECO-ORTODOSSA DI SAN DEMETRIO MEGALOMARTIRE
Via dé Griffoni, 3 40123 – Bologna. http: sandemetriobo.blogospot.com
No Prot.: -/2014 Bologna li,
24.03.2014

Carissimi Parrocchiani ed amici,
Martedì 25 maezo la Chiesa festeggia la grande festa dell’annunciazione della Santissima
Madre di Dio. La scena dell'Annunciazione si trova nel Vangelo di Luca (1,26-38). L'arcangelo
Gabriele apparve alla Vergine Maria e le portò la buona notizia. "Allora Maria disse all'angelo:
Come è possibile? Non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo spirito santo scenderà su di te, su te
stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato
Figlio di Dio". Nel corso dei secoli si è sviluppata anche l'iconografia dell'Annunciazione.
L'iconografia non prevede una narrazione dettagliata.
L'immagine trasmette soltanto l'essenza dell'avvenimento chiamato con una sola parola:
Annunciazione.
Una delle immagini più antiche dell'Annunciazione è l'icona conosciuta come
"l'Annunciazione di Ustiug" dipinta nella prima metà del XII secolo a Novgorod.
«L'Annunciazione di Ustiug» è una delle più concise varianti di quest'immagine. In essa non
ci sono dettagli secondari. L'arcangelo Gabriele si rivolge alla Vergine Maria. Il suo atteggiamento è
statico ed equilibrato. Verso la fine del manto, gettato sulle spalle, è appesa una piccola pietra, e le
ben definite pieghe verticali rafforzano l'espressione di pace. Maria, vestita di un omophorion
(tunica) di colore rosso vino e di un manto (chiton) di colore azzurro scuro, ascolta l'arcangelo. La
sua espressione esprime il consenso. L'annunciazione ha colto la Vergine Maria durante il lavoro:
nella sua mano sinistra regge un gomitolo di lana, il cui filo pende dalla mano destra. Con la mano
copre premurosamente la trasparente piccola figura del Bambino, che appare sullo sfondo scuro: noi
vediamo la stessa Incarnazione di Dio! Sopra l'arcangelo e la Vergine, in un semicerchio azzurro è
presentato in un trono rosso l'"Antico di giorni", l'immagine in cui Dio appare al profeta Daniele in
una delle sue visioni (Dan 7,9). Dalla sua mano benedicente si stende verso la Vergine Maria un
sottile raggio azzurro. Nella Rus' antica un'altra iconografia dell'Annunciazione, piena di dinamica e
di movimento, godeva di una popolarità ancora più grande. L'Arcangelo si rivolge alla Vergine in
uno slancio impetuoso. Le dita della sua mano destra, dirette verso Maria, sono raffigurate nel gesto
di benedire. Quasi sentiamo la voce dell'arcangelo: "Piena di grazia! Il Signore è con Te!". Per la
sorpresa Maria sobbalza bruscamente, perdendo il fuso. La sua espressione manifesta nello stesso
tempo paura, sorpresa, attenzione ed, infine, accettazione della buona notizia. Dal cielo come un
raggio scende sulla Vergine lo Spirito Santo in forma di colomba.
L'atteggiamento della Vergine Maria, il colore delle sue vesti e quello degli edifici, i modelli
dell'architettura spezzati esprimono chiaramente il dramma dell'avvenimento miracoloso. L'edificio
raffigurato sullo sfondo mostra che l'azione avviene in casa, nella stanza. E la Vergine stessa è
divenuta l'abitazione che porta Dio: è iniziata l'incarnazione di Dio nella forma umana.
La festa nella nostra Parrocchia sara celebrata secondo il seguente
propgramma:
· Lunedi 24 marzo 2014 alle ore 17:30il Grande Vespro della Festa e
alle ore 19:00 la Piccola Compieta con l’Officio della Preparzione
alla Santa Comunione.
· Martedi 25 marzo 2014 alle ore 8:30 il Matuttino della Festa e alle
9:30 la Divina Liturgia. Alla Fine della Divina Liturgia verrà offerta
ai fedeli la Reliquia della Santa Cintura della Beata Vergine - tesoro
inestimabile del mondo Cristiano - custodita nella Chiesa nostra per
la venerazione e benedizione dei fedeli.


La Dossologia del la festa Nazionale Greca ufficialmente sarà Celebrata
domenica 30 marzo 2014.
Buona festa a tutti
Dio per l’intercessione della Beata e Sempre vergine Maria vi benedica e vi protega.
IL Parroco e Padre nello Spirito

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !