Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

18 ottobre 2011

Εἰς Ἐμμαοὺς βλέπειν σε κἂν πρὶν εἰργόμην, (Λουκᾶς λέγει), τρανῶς σε νῦν Χριστὲ βλέπω» (St. Luke the Apostle)


Η πατρίδα του Λουκά ήταν η Αντιόχεια, ήταν γιατρός το επάγγλεμα, μαθητής και συνοδοιπόρος του Παύλου. Μετά από παροτρύνσεις του Παύλου συνέγραψε το ευαγγέλιον του στην Ελληνική γλώσσα περιπου το 60μ.Χ. Είναι και ο συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων. Απέθανε περίπου σε ηλικία 80 ετών στην περιοχή της Αχαίας.. Το έμβλημα της εικόνος του είναι το τρίτο των συμβολικών ζώων ο Βους (Ιεζεκ α΄10) γιατί ξεκινά το ευαγγέλιον του με την λατρεία του παλαιού νόμου (τα θυσιαζόμενα ζώα ηταν τα βοοείδη).

Luke was from Antioch. He was a doctor and also a pupil and Paul's fellow worker. Following Paul's encouragement, Luke wrote hisGospel in Greek round about 60AC. He is the author of The Acts of the Apostles. He died when he was around 80 years old in the region of Achaea. The emblem of his icon represents the third animal symbol "Ox" (Ezekiel a.10) as he begins its Gospel with the worship of the old testament (the animals sacrificed were oxen).

Μεσώδιον Κάθισμα του Αγ.Αποστόλου Λουκά 
St. Luke's Mesodion Kathisma
 
Ὡς συνέκδημος Παύλου ἀναδειχθείς, τοὺς ποικίλους κινδύνους καρτερικῶς, ὑπέμεινας πανεύφημε, τοῦ Κυρίου Ἀπόστολε, καὶ τὸν δρόμον ἀθλήσει, τελέσας τῆς πίστεως, σὺν αὐτῷ ἐν ὑψίστοις, εὐφραίνει Μακάριε· ὅθεν καὶ τῷ κόσμω, τὸ Χριστοῦ Εὐαγγέλιον, κηρύξας ἐφώτισας, τὴν ὑφήλιον ἅπασαν. Λουκᾶ πανσεβάσμιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !