Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

02 febbraio 2012

AVVISO IMPORTANTE / Festa della Vassilopita 2012‏ posticipata il 25 febbraio

Gent.mi
Con la presente per informarVi che la Nostra Festa Annuale, “Festa della Vassilopita" per motivi di maltempo, eccezionalmente avverso, è stata posticipata il giorno Sabato 25 Febbraio 2012.

ore 20,00 presso La sala Congressi del Savoia Hotel Regency,
via del Pilastro, 2 – Uscita tangenziale n°9.
Così potete venire come sempre numerosi.
Nella stessa data saranno effettuate anche le elezioni per il Consiglio della nostra Comunità, prorogate per motivi di eccezionale maltempo,
programmate in un primo momento per il 04 febbraio 2012.
il Presidente
Leonidas Chatzis
Cordiali saluti
Comunità Ellenica E-R


www.ellines.it / Resp. Segreteria & Servizi Web

Makis Evangelatos

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !