Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

04 giugno 2011

Κυριακή των 318 Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικ.Συνόδου - Memoria dei 318 Santi Padri del 1o Consiglio Ecumenico

Ο γνωστός αιρεσιάρχης Άρειος ήταν πρωτοπρεσβύτερος στην εκκλησία της Αλεξάνδριας. Το 315 ξεκίνησε να βλασφημεί λέγοντας ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι Θεός αληθινός, ομοούσιος με τον Πατέρα αλλά κτίσμα και ποίημα, και ξένος της ουσίας και της δόξης του πατρός. Η αίρεση συντάραξε τους πιστούς της Αλεξάνδριας και αφού ο αρχιεπίσκοπος της Αλέξανδρος μάταια δοκίμασε  να τον νουθετήσει και να τον διορθώσει, τον αφόρησε (με τοπική σύνοδο) και τον καθήρεσε το 321. Δυστυχώς όμως τα ζιζάνια της βλασφήμου αυτής αιρέσεως διαδοθήκανε σε ολόκληρη την Ανατολή και ο Αρειανισμός συντάραξε συνθέμελα την Εκκλησία του Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Μ.Κωνσταντίνος συνεκάλεσε την περίφημη Α' Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βιθυνίας. Εκεί συγκεντρώθηκαν το 325 όλοι οι ποιμένες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας του Χριστού και με ένα στόμα και μία φωνή ανακυρήξαν ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ομοούσιος τω Πατρί και είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Στην Α' Οικ. Σύνοδο συντάχτηκε το σύμβολο της πίστεως (το τελευταίο κομμάτι "και εις το πνεύμα το Άγιο" συντάχτηκε στην Β' Οικ. Σύνοδο). Τον δυσσεβή και κακόδοξο Άρειο και τους ομόφρωνες του, οι συνοδικοί Πατέρες τους αναθεματίσαν και ως "μέλη σεσσηπότα" τους αποκόψαν από το σώμα των πιστών.

Αυτή λοιπόν την ετήσια μνήμη των Αγίων και Θεοφόρων 318 Πατέρων εορτάζουμε αύριο Κυριακή. 

Il noto eresiarca Ario fu stato un protopresbitero della Chiesa di Alessandria. Il 315 ha cominciato a bestemiare dicendo che il Figlio di Dio non è un Dio vero ma un semplice uomo ed estraneo della sostanza e della Gloria del Padre. La sua eresia ha scatenato un teremoto tra i fedeli di Alessandria ed Alessandro, l'Arcivescovo della città, è stato obbligato ad allontanarlo dalla chiesa il 321 (dopo decisione di un Sinodo locale). Purtroppo però le zizania della sua eresia sono diffusi in tutto l'Oriente e fu stata una vera e propria battaglia fra i fedeli della chiesa di Cristo. Per questo motivo il 325 Constantino il Grande ha messo in atto la il Sinodo Ecumenico a Nicea dove i 318 Santi Padri hanno confermato che Cristo è figlio di Dio e proviene dalla stessa sostanza del Padre.

Domani Domenica celebriamo la memoria dei 318 Santi Padri del 1o Consiglio Ecumenico.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !