Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

10 giugno 2011

Ὑπὲρ λίθον σάπφειρον, ὡς γραφὴ λέγει, Τοὺς συντρίβοντας εἶχε Βαρνάβας λίθους.


Ο Απόστολος Βαρνάβας γεννήθηκε στην Κύπρο και υπήρξε ένας εκ των Ο΄ (εβδομήκοντα μαθητές). Ονομαζόταν Ιωσής και ήταν συμμαθητής του Παύλου υπό τον Γαμαλιήλ. Το όνομα του Βαρνάβας σημαίνει υιός παρακλήσεως. Κήρυξε το ευαγγέλιο σε πολλά μέρη και υπήρξε συνοδοιπόρος του Παύλου. Υπέστη μαρτυρικό θάνατο λιθοβοληθείς υπό των Ιουδαίων μετά το 51. Υπήρξε ο ιδρυτής της εκκλησίας της Κύπρου. Το 488 επί της βασιλείας του Ζήνωνος βρέθηκε το ιερό του λείψανο έχοντας επί του στήθους του το ευαγγέλιο του Ματθαίου στα ελληνικά γραμμένο από τα ίδια τα χέρια του Βαρνάβα το οποίο και εδωρήθηκε στον Ζήνωνα. Για τον λόγο αυτό έλαβε προνόμιο ο αρχιεπίσκοπος της Κύπρου να είναι αυτοκέφαλος και να υπογράφεται διά κοκκίνων γραμμάτων.

La biografia dell'Apostolo Barnaba in italiano si trova qui.

Υπάρχει και ένα πανέμορφο μοναστήριο του Αγίου Βαρνάβα στην Αμμόχωστο που είναι δυστυχώς υπό τουρκική κατοχή.

Κοντάκιον του Αγίου 
Του Κυρίου γέγονας παναληθής υπηρέτης, Αποστόλων ώφθης τε, των Εβδομήκοντα πρώτος. Ήυγασας, και συν τω Παύλω το κήρυγμα σου, άπασι, καταμηνύων Χριστόν Σωτήρα. Δια τούτο υμνωδίαις, την θείαν μνήμην Βαρνάβα τελούμεν σου.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !