Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

09 giugno 2011

Τα χαρακτηριστικά του λαού του Θεού - Le caratteristiche del popolo di Dio

από το συνέδριο της ενορίας μας
villa San Leonardo


Στο συνέδριο μεταξύ άλλων συζητήθηκε η κοινωνία των πιστών και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του λαού του Θεού.

Η ενότητα της πίστεως εξασφαλίζει την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.
Αυτή η αίτηση στην θεία λειτουργία περικλείει την ποιμαντική φροντίδα της εκκλησίας.
Ποιά γνωρίσματα συνιστούν τον λαό του Θεού?
1. Η διάκριση του λαού του Θεού από τον κόσμο (όχι λοιπόν σε μια εκοσμικευμένη Εκκλησία).
2. Η βαθεία γνώση του ονόματος του Θεού (Πατήρ, Υιός και Αγ. Πνεύμα). Γνωρίζοντας το όνομα του Τριαδικού Θεού καθορίζεται η διαφορά της Ορθοδόξου Πίστεως με τις άλλες θρησκείες. Οι Ιουδαίοι γνωρίζαν τον Αληθινό Θεό αλλἀ είχαν ατελή γνώση του ονοματος του.Και απο τη στιγμή που δεν αποδεχτήκαν τον Υιο παραμείνανε μέσα στην ατελή γνὠση. Όποιος δεν τιμά τον Υιό δεν γνωρίζει ούτε τον Πατἐρα μας λέγει η Αγία Γραφή.
3.Ο λαός του Θεού τηρεί τον λόγο του Θεού που ταυτίζεται με την διδασκαλία του λόγου του Χριστού. (Εάν τις εντολές μου τηρήσετε...μας λέει ο Χριστός). Άρα λοιπόν ο λαός του Θεού δεν πρέπει να κάνει επιλεκτική τήρηση των εντολών του Θεού.
4. Η ενότητα του λαού του Θεού (έχει ως πρότυπο ενότητος την ενότητα της Αγίας Τριάδας).
Υπάρχουν και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά όπως είναι η χαρά και η ειρήνη που δίνει ο Χριστός στους πιστούς του. 
Άρα λοιπόν ο λαός του Θεού πρέπει να εμφανίζει την λεγόμενη χριστιανική ιδιότητα που δεν είναι τίποτα άλλο από την έκφραση της πίστεως στο δόγμα της τριαδικότητος του Θεού, στο δόγμα της ενανθρωπήσεως και στο μυστήριο της σταυρέσεως (εξάλλου το σημείο του σταυρού δεν είναι παρά η έκφραση των δογμάτων της τριαδικότητος και ενανθρωπήσεως). 
Έχουμε άραγε συνείδηση ότι ανήκουμε στον λαό του Θεού;
Έχουμε τα γνωρίσματα που συνιστούν τον λαό του Θεού;
Θα θέλαμε να ανήκουμε στον λαό του Θεού;
Ας φροντίσουμε λοιπόν να ανήκουμε στον λαό του Θεού γιατί αυτός είναι που θα σωθεί.

villa San Leonardo

Al convegno tra l'altro si è discusso la comunione dei fedeli e le caratteristiche che contradistinguono il popolo di Dio.
L'unità della fede assicura la comunione con il Spirito Santo si dice nella liturgia.
Questa frase nella divina liturgia include tutta la cura pastorale della chiesa.
Quali sono le caratteristiche del popolo di Dio?
1. La distinzione tra il popolo di Dio e la vita mondana (per questo motivo la chiesa non deve diventare mai secolarizzata).
2. La conoscenza profonda del nome di Dio (Padre, Figlio, Spirito Santo). Conoscendo il nome di Dio Trinitario possiamo distinguere la fede ortodossa da tutte le altre riligioni. Gli Giudei conoscevano il nome del vero Dio ma in modo parziale perchè conoscevano il Padre. Ma poichè non hanno accettatato il Figlio come Dio vero, sono rimasti con una conoscenza parziale del nome di Dio (Cristo ha detto che chi non riconosce il Figlio non può mai conoscere il Padre).
3. Il popolo di Dio applica la Parola di Dio che coincide con la didascalia di Cristo (Cristo dice "Se seguite i miei comandamenti..."). Allora per questo motivo il popolo di Dio non deve mai applicare le leggi di Cristo in modo eclettico.
4. L'unione del popolo di Dio (ha come prototipo l'unione di Dio Trinitario)
Esistono anche caratteristiche secondarie che contradistinguono il popolo di Dio come è l'allegria e la pace che Cristo dà ai fedeli.Il popolo di Dio presenta la cosidetta "proprietà" cristiana che non è altro che l' espressione della fede su dogma di Dio trinitario, sul dogma dell'incarnazione e sul mistero della croce (quando facciamo il segno della croce esprimiamo questi due dottrine).
Quindi,
siamo coscenti di far parte nel popolo di Dio?
abbiamo le caratteristiche che ci fanno riconoscere come popolo di Dio?
voremmo apparenere nel popolo di Dio?
impegniamoci allora a diventare parte del popolo di Dio perchè il popolo di Dio si salverà.

2 commenti:

  1. c'ero anch'io! Molto bello... è stata un'occasione di incontro e di preghiera comune, abbiamo potuto riflettere su come siamo e ci sentiamo nella Chiesa, ortodossi al di là di ogni lingua o nazione... un grazie di cuore a padre Dionysios che ha organizzato l'evento e un abbraccio ai curatori del blog. Mario da Ravenna

    RispondiElimina
  2. ciao mario e grazie mille per il bellissimo commento

    RispondiElimina

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !