Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

15 aprile 2014

Programma degli uffici di Mercoledi e Giovedi Santo.- Πρόγραμμα ακολουθιών Μ. Τετάρτης και Πέμπτης.
Διπλοῦς ὁ Δεῖπνος· Πάσχα γὰρ νόμου φέρει,
Καὶ Πάσχα καινόν, Αἷμα. Σῶμα Δεσπότου.
Πρόγραμμα Μ.Τετάρτης, Πέμπτης.

1. Το πρωί της Μ.Τετάρτης(16-4-14) θα τελεστούν οι ώρες στις 8.30
    Το απόγευμα θα τελεστεί ο όρθρος της Μ. Πέμπτης στις 19.00 και θα ακολουθήσει το Ιερό
    Ευχέλαιο .
2. Το πρωί της Μ.Πέμπτης(17-4-14) θα τελεστεί ο εσπερινός και η Θ.Λειτουργία του Μ. Βασιλείου        στις 9.00.  
    Το απόγευμα της Πέμπτης ο όρθρος της Μ.Παρασκευής (τα 12 ευαγγέλια ) θα αρχίσει στις 7.00.

Προσεύχῃ· καὶ φόβητρα, θρόμβοι αἱμάτων,
Χριστέ, προσώπου, παραιτούμενος δῆθεν
Θάνατον, ἐχθρὸν ἐν τούτοις φενακίζων.

 Programma degli uffici di Mercoledi e Giovedi Santo;    

1. La mattina di Mercoledi S.(16-4-14) si terrano le ore canoniche alle 8.30
    La sera ci sarà il Mattutino di Giovedi  seguito dalla Benedizione di Olio e tutto comincia alle 19.00.
2. La mattina di Giovedi S. (17-4-14) si terrà  il vespro e la divina Liturgia di San Basilio e le funzioni iniziano alle ore 9.00.
La sera di Giovedi si terrà il mattutino di Venerdi Santo.(l'ufficio della crocifissione) alle 19.00.


Τί δεῖ μαχαιρῶν, τί ξύλων λαοπλάνοι,
Πρὸς τὸ θανεῖν πρόθυμον εἰς Κόσμου λύτρον.
Cosa si festeggia a questi 2 giorni ?

Ζῶν εἶ Θεὸς σύ, καὶ νεκρωθεὶς ἐν ξύλῳ,
Ὦ νεκρὲ γυμνέ, καὶ Θεοῦ ζῶντος Λόγε.
Κεκλεισμένας ἤνοιξε τῆς Ἐδὲμ πύλας,
Βαλὼν ὁ Λῃστὴς κλεῖδα τό, Μνήσθητί μου.

Giovedi santo vengono ricordati  l'ultima cena, (come il Nostro Signore ci  ha consegnato il Grande Mistero dell'Eucaristia), l'altissimo valore della preghiera (la preghiera di Gesù poco prima della sua consegna agli soldati), e il tradimento di Giuda.
Venerdi S. si ricorda  il sacrificio del Cristo e si percorre tutto il cammino della sua passione nel mattutino.
Il  Mattutino di Venerdi Santo è uno delle funzioni più antiche che esistono in chiesa.
Non segue il "classico percorso" di  un mattutino ordinario, ma è molto ma molto particolare:
Prima cosa  come "testimonianza" si leggono i 12 vangeli. Si prendono tutte le testimonianze di passione di Cristo dai quattro evangelisti.
Dopo il 6o vangelo come si dice in Grecia "esce il crocifisso", cioè si fa una "rappresentazione" (processione) della Via Crucis.
Ma non si ricorda solo la grande passione di Dio. La nostra chiesa ricorda  il ladro. E si.!!! Lui costituisce l'esempio più perfetto di rendenzione, ma e anche il primo uomo che guadagna il Paradiso.
Ancora come ultima nota di rilievo,- ma questo esclusivamente dal punto di vista innologico,- si cantano i 15 "antifona" in tutte le  otto tonalità della musica. Sono dei inni brevi bellissimi da ascoltare ma sono anche di altissimo valore teologico.
I canti delle Laudi sono qualcosa di straordinario. Sono "diamanti" musicali e teologici.
Dice il primo "tutta la natura è sconvolta e inpaurita perchè ti guarda appeso sulla Croce Cristo...".
Un altro racconta il dolore profondo e lancinante  della madre "O figlio mio dove è finita la tua bellezza? Non cè la faccio più,  non ci riesco a guardarti appeso sulla croce...".
Tutto questo percorso della passione di nostro signore si ripercorrerà il Venerdi mattina con la esatta cronologia temporale della crocifissione,durante le funzioni delle Grandi Ore fino al vespro di Venerdi dove il  corpo di Cristo viene consegnato dal Pilato a Giusepe di Arimatea e viene messo nel sepolcro. Ma è la fine?
No,  Dio è diventato uomo, per salvare l'uomo caduto, e cacciato via dal Paradiso. Ma aveva promesso Adamo che lo salverà. E questa promessa adesso è mantenuta. Cristo "scende" nell' Ade e salva l'umanità. La resurrezione è molto ma molto vicina...

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !