Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

13 aprile 2014

Programma degli uffici(e un piccolo pot- pourri innologico) - Πρόγραμμα ακολουθιών (και ένα μικρό ανθολόγιο ύμνων)Πρόγραμμα Ακολουθιών Κυριακής, Μ.Δευτέρας, Μ.Τρίτης:


  • Κυριακή 13-4-14 ακολουθία του Νυμφίου(όρθρος Μ.Δευτέρας)  στις 19.00
  • Μ. Δευτέρα 14-4-14 ακολουθία του Νυμφίου (όρθρος Μ.Τρίτης) στις 19.00
  • Μ. Τρίτη 15-4-14 ακολουθία του Νυμφίου (όρθρος Μ.Τετάρτης) στις 19.00

Programma degli uffici di Domenica sera, Lunedi Santo, Martedi Santo:
  • Domenica 13-4-14 ufficio dello Sposo (Mattutino di Lunedi Santo) alle 19.00
  • Lunedi Santo  14-4-14 ufficio dello Sposo (Mattutino di Martedi S.) alle 19.00
  • Martedi Santo 15-4-14 ufficio dello Sposo (Mattutino di Mercoledi S.) alle 19.00

 Seguono 3 "tesori innologici" dai mattutini dei primi 3 giorni della Settimana Santa.Aκολουθούν 3 υμνολογικοί θησαυροί από τους όρθρους των πρώτων ημερών της Μ.Εβδομάδος εκφρασμένοι από τα στόματα 2 μεγάλων δασκάλων του Θ.Στανίτσα και του Α. Καραμάνη.

 Κάθισμα από τον όρθρο της Μ.Δευτέρας, Inno (kathisma) dal mattutino di Lunedi Santo.
Τὰ Πάθη τὰ σεπτά, ἡ παροῦσα ἡμέρα, ὡς φῶτα σωστικά, ἀνατέλλει τῷ Κόσμῳ· Χριστὸς γὰρ ἐπείγεται, τοῦ παθεῖν ἀγαθότητι, ὁ τὰ σύμπαντα, ἐν τῇ δρακὶ περιέχων, καταδέχεται, ἀναρτηθῆναι ἐν ξύλῳ, τοῦ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον.
Ακούστε εδώ/ascolate qui: 

 Από τους αίνους του όρθρου της Μ. Τρίτης, Dalle laudi dι mattutino di Martedi Santo
Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου, πῶς εἰσελεύσομαι ὁ ἀνάξιος; ἐὰν γὰρ τολμήσω συνεισελθεῖν εἰς τὸν νυμφῶνα, ὁ χιτών με ἐλέγχει, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ γάμου, καὶ δέσμιος ἐκβαλοῦμαι ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων, καθάρισον Κύριε, τὸν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου, καὶ σῶσόν με ὡς φιλάνθρωπος.
Ακούστε εδώ/ascolate qui: 


Δοξαστικόν αίνων της Μ.Τετάρτης , Doxastikon delle laudi di Mercoledi Santo
Ἡ ἁμαρτωλὸς ἔδραμε πρὸς τὸ μύρον πριάσασθαι, πολύτιμον μύρον, τοῦ μυρίσαι τὸν εὐεργέτην, καὶ τῷ μυρεψῷ ἐβόα· Δός μοι τὸ μύρον, ἵνα ἀλείψω κᾀγὼ τὸν ἐξαλείψαντά μου πάσας τὰς ἁμαρτίας.
 Ακούστε εδώ/ascolate qui: 

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !