Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

01 settembre 2011

Ἴνδικτον ἡμῖν εὐλόγει νέου Χρόνου, Ὦ καὶ Παλαιέ, καὶ δι᾿ ἀνθρώπους Νέε.

Ψηφιδωτό Μονής Δαφνίου - Παντοκράτωρ

Ἱκετήριος πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν καὶ Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ὑπὲρ τοῦ περιβάλλοντος ἡμᾶς στοιχείου καὶ εὐσταθείας πάσης της κτίσεως.
ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου
Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. 

Ἴδὲ ὁ ἐλεήμων Θεός, ἐπὶ τά ἔργα τῶν χειρῶν σου φιλάνθρωπε, ἐν ὄμματι συμπαθείας, καὶ ὀλεθρίων δεινῶν, καὶ θανατηφόρων διαδόσεων, καὶ πάσης μολύνσεως, ἰοβόλου ἀπάλλαξον, τῆς ἀτμοσφαίρας, τὴν ἀνάχυσιν Κύριε, δι' ὧν κίνδυνος ἀπειλεῖται καὶ θάνατος. Οἴκτειρον οὖν τὸ πλάσμα σου, καὶ δὸς πᾶσι φρόνησιν, μὴ ἐνεργεῖν ἀσυνέτως, δι' ὧν φθορὰ ἐπιγίνεται, δωρούμενος πᾶσιν, ἱλασμὸν καὶ σωτηρίαν, καὶ θεῖον ἔλεος.

Πάντες ἐν ταπεινώσει ψυχῆς, δεόμεθά σου καὶ προσπίπτομεν Κύριε, ἀπάλλαξον πάσης βλάβης, καὶ συντριβῆς χαλεπῆς, τὴν γῆν ἣν οἰκοῦμεν τῇ κελεύσει σου, καὶ θᾶττον ἀπότρεψον, ἐξ αὐτῆς καὶ διάλυσον, τάς λυμεῶνας, διαπνεύσεις τῇ νεύσει σου, καὶ ἀνάχυσον, ζωτικὴν αὔραν ἔνδροσον· ἅπαν τὸ περιβάλλον δέ, χαράκωμα Δέσποτα, περιχαράκωσον Σῶτερ, τῇ κραταιᾷ δυναστείᾳ σου, δωρούμενος πᾶσιν, ἱλασμὸν καὶ σωτηρίαν, καὶ θεῖον ἔλεος.

όλη την ακολουθία του Μοναχού Γερασίμου μπορείτε να την βρείτε εδώ 

πληροφορίες για τον βίο του μεγάλου αυτού υμνογράφου εδώ

1 commento:

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !