Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

27 settembre 2011

Είναι άραγε ο ήλιος φωτεινότερος από την Πρόνοια του Θεού?


'Αραγε θα μπορούσε να υπάρξει ποιό ανόητη σκέψη από αυτήν που υποστηρίζουν μερικοί ότι στην τόση αρμονία και τάξη που υπάρχει στη φύση εμείς στερούμαστε την πρόνοια του Θεού; Γιατί όποιος υποστηρίζει ότι ο ήλιος είναι σκοτεινός και ψυχρός αποδεικνύει με τον ισχυρισμό του αυτό πόσο ανόητος είναι έτσι και αυτός που αμφισβητεί την πρόνοια του θεού φανερώνει ότι είναι πολύ περισσότερο ανόητος.Δεν είναι ο ήλιος τόσο φωτεινός, όσο σαφής είναι η Πρόνοια του Θεού. Και όμως τολμούν μερικοί να υποστηρίξουν ότι οι δαίμονες διοικούν τις υποθέσεις μας. Τι να σε κάνω που έχεις φιλάνθρωπο Κύριο ο οποίος προτιμάει να βλασφημείται από σένα με τα λόγια αυτά, παρά να αναθέσει στους δαίμονες τις υποθέσεις σου και να σε πέισει έτσι πάνω στα πράγματα πως διοικούν οι δαίμονες. Τότε θα μάθαινες καλά την κακία τους, θα είχες προσωπική εμπερία γι΄αυτο.

Άρα γενοιτἀν τι μανικώτερον και αναισθητότερον των εν ευταξία τοσαύτη λεγόντων αποστερείσθαι της του Θεού προνοίας ημάς ? ΄Ωσπερ γάρ ει τις φιλονεικοίη τόν ήλιον είναι ζοφερόν και ψυχρόν, εσχάτης παραφροσύνης εκφέρει δείγμα τή ψήφω. ούτως εί τις αμφιβάλλοι περί της του Θεού προνοίας, πολλώ μάλλον μανίας εγκλήμασιν έστιν υπευθυνος.Ουχ ούτως ο ήλιος φανός, ως η του Θεού προνοία σαφής. Αλλ΄όμως τολμώσι τίνες λέγειν, ότι οι δαίμονες τα καθ ἠμας διοικούσι.
Τι πάθω? Φιλάνθρωπον έχεις Δεσποτην.Αιρείται μάλλον βλασφημείσθαι υπό σού διά των ρημάτων τούτων, ή τοις δαίμοσιν επιτρέψας τά σά πείσαι σε δια τνω πραγμάτων πως δαίμονες διοικούσι. Τότε γάρ άν έγνως καλώς την εκείνων πονηρίαν διά της πείρας αυτής.
(Προς τους λέγοντας ότι οι δαίμονες διοικούσι, ΕΠΕ 31,56)

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !