Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

07 maggio 2011

Σταχυολογήματα της βαθειάς Θεολογίας του Ιωάννη

Καὶ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖνκαὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρόςπλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας (1.14)
   
Για να εντυπωθεί δε περισσότερο στον καθένα το μέσο της υπερφυσικής αυτής γεννήσεως και υιοθεσίας, επαναλαμβάνω ότι ο Λόγος έγινε εν χρόνω άνθρωπος. Και έχων ως σκηνήν και ως ναόν άγιον την ανθρωπίνην φύσιν, παρέμεινε με πολλήν οικειότητα μεταξύ μας σαν ένας από εμάς. Και εχορτάσαμεν με τα μάτια μας την υπέρλαμπρον και θεοπρεπή δόξαν του, που εφανερώνετο με τα θαύματα του και την διδασκαλία του και την άλλην λαμπρότητα της αναμαρτήτου και κατά πάντα αγίας ζωής του. Ήτο δόξα την οποίαν δεν έλαβεν κατά χάριν και δωρεάν, όπως την λαμβάνουν τα λογικά δημιουργήματα, αλλά την είχε φυσικήν από τον Πατέρα, σαν Υιός μονάκριβος που ήτο, γεμάτος χάριν με την οποίαν τότε εθαυματούργει και τώρα μας αναγεννά, και γεμάτος αλήθειαν με την οποίαν μας φωτίζει και μας διδάσκει. (ερμηνεία Π. Τρεμπέλα)
 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς Θεὸς ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. (1.18)

Φυσικόν δε ήτο από τον Χριστόν να λάβομεν την τελεία αποκάλυψιν της αληθείας. Διότι κανείς δεν έχει δει ποτέ τον Θεόν. Ο Υιός που μόνος αυτός εγεννήθη από την ουσία του Πατρός και είναι εις τον κόλπον του αχώριστος πάντοτε από αυτόν, εκείνος μας εξήγησε και μας εγνώρισεν τον Θεόν. (ερμηνεία Π. Τρεμπέλα)

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !