Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

06 maggio 2011

Ο πολύαθλος Ιώβ - Giobbe il Saggio

Giobbe, 13 sec.Monte Athos, Megisti Lavra

Ο δίκαιος Ιώβ υπήρξε γιός του Ζαρέ και της Βοσόρρας και ήταν 5ος απόγονος του Αβραάμ. Ήταν άνθρωπος αληθινός, θεοσεβής, δίκαιος και άμεμπτος. Δεν μεταχειριζότανε ποτέ την πονηρία, ήταν πάντα ευλογημένος από τον Θεό και πάρα πολύ πλούσιος. Υπήρξε μεταξύ των πλουσιοτέρων κατοίκων της Αυσίτιδος (περιοχή μεταξύ Ιδουμαίας και Αραβίας).
Κατά παραχώρηση του Θεού δοκιμάστηκε από τον διάβολο, έχασε όλη την περιουσία του, τα παιδιά του και απέκτησε αφόρητες σωματικές ασθένειες. Και ενώ όλοι οι γύρω του ξεκινήσαν να βλασφημούν τον Θεό, αυτός για 7 ολόκληρα χρόνια υπέμεινε τις συμφορές με απαράμιλλη υπομονή (για αυτό και βγήκε η έκφραση ιώβειος υπομονή), συνεχίζοντας να προσεύχεται και να ευχαριστεί τον Θεό.
Ο θεός τον ευλόγησε για την υπομονή του αυτή, τον εβράβευσε με ευδαιμονία λαμπρότερη της προηγούμενης και μετά την πληγή έζησε περίπου 170 χρόνια (συνολικά 270) και ετελεύτησε πλήρης ημερών γύρω στο 1350 πΧ.

Il Saggio Giobbe era figlio di Zare e di Vossora.  Era davvero un’uomo trasparente, che rispettava Dio, giusto e al di sopra di ogni rimprovero. Non usava mai furbizia e ingiustizia e per questo motivo fu stato benedetto da Dio e fu richissimo. Infatti era uno degli abitanti piu ricchi di Ausitide (regione fra Idumea e Arabia).
Il diavolo testò Giobbe, sempre con il permesso di Dio (il diavolo non può fare niente a nessuno), ha perso la sua proprietà, i suoi figli e si ammallò gravemente e suo corpo soffriva da ferite insopportabili. Mentre tutte le persone intorno a lui, hanno smesso di credere in Dio, lui per 7 anni consecutivi sopportava il dolore con pazienza imparagonabile (da qui la frase pazienza di Giobbe) e ha continuato a pregare e ringraziare Dio.

Dio lo ha benedetto per questa sua pazienza, premiandolo con una richezza piu brillante di prima e dopo questo periodo di sofferenza ha vissuto altri 170 anni (in totale ha vissuto 270 anni) e morì attorno il 1350 prima di Cristo.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !