Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

20 aprile 2011

μικρές υμνογραφικές, αγιολογικές σκέψεις


  • Ον εκύρηξε αμνόν Ησαίας έρχεται επί σφαγήν εκούσιον...το δεν πρόσωπον αυτού ουκ απεστράφη από αισχύνης εμπτυσμάτων

  • Γρηγορείτε και προσεύχεσθε ίνα μη εισέλθειτε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον η δε σάρξ ασθενής, δια τούτο γρηγορείτε

  • Σήμερον Καιάφας άκων προφητεύει: συμφέρει λέγω ίνα υπέρ του λαού έναν απολέσθαι

  • Σημερον ο Ιούδας το της φιλοπτωχίας κρύπτει προσωπίον και της πλεονεξίας ανακαλύπτει την μορφήν

  • Μη ουν σκανδαλίζεσθε εν εμοί, ου γαρ ήλθον διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν μου λύτρον υπέρ του κόσμου...ΕΜΕ ΜΙΜΕΙΣΘΕ

  • Συντρέχει λοιπόν το συνέδριο των Ιουδαίων, ίνα τον Δημιουργόν και Κτίστην των απάντων Πιλάτω παραδόσει. Ω ! των ανόμων ! Ω ! των απίστων ! ΟΤΙ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΚΡΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ. Εις κρίσιν ευτρεπίζουσι. Τον ιώμενον τα πάθη προς πάθος ετοιμάζεται Κύριε μακρόθυμε μέγα σου το έλεος δόξα Σοι.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !