Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

16 aprile 2011

προς σε ποιώ το Πάσχα - presso a casa tua mangierò a Pasqua


Προ έξ ημερών του Πάσχα ήλθεν Ιησούς εις Βηθανίαν και προσήλθον αυτώ οι μαθηταί αυτού λέγοντες αυτώ: "Κύριε που θέλεις ετοιμάσωμεν σοι φαγείν το Πάσχα;" Ο δε απέστειλεν αυτούς απέλθετε εις την απένταντι κώμην και ευρήσεται άνθρωπον κεράμιον ύδατος βαστάζοντα. Ακολουθήσατε αυτώ και τω οικοδεσπότη είπατε. Ο Διδάσκαλος λέγει "προς σε ποιώ το Πάσχα μετά των μαθητών μου" (Δοξαστικό Αίνων Κυριακής των Βαίων).

Sei giorni prima di Pasqua Gesù si recò a Bitania. I suoi discepoli lo chiesero: Signore, dove vorresti mangiare il giorno di Pasqua? E il Signore rispose: Andate verso il paese qui accanto, e li troverete un'uomo che porta un recipiente pieno di acqua. Lo seguite ed annunciatevi al padrone di casa dicendo: Il maestro dice "presso a casa tua mangierò a Pasqua insieme ai miei discepoli".

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !