Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

21 aprile 2011

Mi hanno spogliato

πηγή

Εξέδυσαν με τα ιμάτια μου και ενέδυσαν με χλαμύδαν κοκκίνην. Έθηκαν επί την κεφαλήν μου στέφανον εξ ακανθών και επί την δεξιάν μου χείραν έδωκαν κάλαμον ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως.

πηγή

Mi hanno spogliato delle mie vesti, mi hanno rivestito di una clamide scarlatta. Hanno posto sul mio capo una corona di spine, e mi hanno messo nella destra una canna. Perchè io li spezzi come i vasi del vasaio
(doxastikon delle laudi di Venerdì Santo)


Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !