Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

30 aprile 2011

Κυριακή του Αντιπάσχα - Domenica dopo Pasqua

San Tommaso - Mosaico
Μερικές φορές δεν χρειάζεται να σκηνοβατούμε θεολογώντας. Φτάνει ένας ύμνος για να μας εξηγήσει όλη την θεολογία της Ορθόδοξης πίστης μας. Έτσι λοιπόν ας δούμε αυτό το μικρό στιχηρό ιδιόμελο του εσπερινού της Κυριακής του Θωμά.

Ω του παραδόξου θαύματος! απιστία πίστιν βεβαίαν εγέννησεν' ειπών γαρ ο Θωμάς. Εάν μη ίδω, ου μη πιστεύσω' ψηλαφήσας δε την πλευράν, εθεολόγει τον σαρκωθέντα, τον αυτόν Υιόν του Θεού. Εγνώρισεν ως πεπονθότα σαρκί' εκήρυξε τον αναστάντα Θεόν. και εβόησε λαμπρά τή φωνή. Ο Κύριος μου και Θεός μου δόξα σοι.

Άρα λοιπόν εθεολόγησε τον Υιό του Θεού που ενσαρκώθηκε, αναγνώρισε Αυτόν που έπαθε κατά σάρκα και εκύρηξε τον Θεό που αναστήθηκε.

***
San Tommaso, Icona
Qualche volta non è necessario camminare su filo di rasoio con raffinatezze teologiche. Un inno è sufficiente per svelarci la teologia della nostra fede Ortodossa. Dunque lasciamomi trasportare da questo piccolo inno di vespro della Domenica di Tommaso.

Ma che miracolo paradosso! l'infedeltà generò una fede certa' disse Tommaso. Se non ci guardo, non ci riesco a credere' palpando la costola, teologizzò colui che ha preso corpo umano ed è il Figlio di Dio. L'ha riconosciuto come lui che soffrì come uomo ed annunciò che lui è veramente il Dio risuscitato ed esclamò con voce stentorea' Gloria a te mio Signore e mio Dio.

Il nocciolo della storia è che Tommaso palpando le ferite di Cristo ha visto che aveva davanti a se un Uomo perfetto. Allo stesso tempo ha riconosciuto che Cristo è un Vero Dio perchè è l'unico che  ha vinto la morte..

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !