Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

21 aprile 2011

Dov'è la tua bellezza? - Που το κάλος έδυ της μορφής σου;

Vedendoti O Cristo appeso al legno, te Dio e creatore di tutte le cose colei che senza seme ti ha generato amaramente esclamava "FIGLIO MIO DOVE E' TRAMONTATA LA BELLEZZA DELLA TUA FIGURA? Non posso vederti ingiustamente crocifisso! Affrettati dunque, risorgi perchè anch'io veda la tua risurrezione dai morti il terzo giorno.


Επί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον Χριστέ σε των πάντων Κτίστην και Θεόν η σε ασπόρως τεκούσα εβόα πικρώς "ΥΙΕ ΜΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΛΟΣ ΕΔΥ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΟΥ. Ου φέρω καθοράν σε αδίκως σταυρούμενον. ΣΠΕΥΣΟΝ ΟΥΝ ΑΝΑΣΤΗΘΙ όπως ίδω καγω ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΤΡΙΗΜΕΡΟΝ ΕΞΑΝΑΣΤΑΣΙΝ.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !