Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

21 aprile 2011

η φύση δεν άντεξε να το δει... - la natura non ha potuto guardarlo...


Πάσα η κτίσις ηλλοιούτο φόβω. Θεωρούσα σε εν Σταυρώ κρεμάμενον Χριστέ. Ο Ήλιος εσκοτίζετο και γης τα θεμέλια συνεταράτετω. Τα πάντα συνέπασχον τω τα πάντα κτίσαντι. Ο εκουσίως δι' ημάς υπομείνας Κύριε Δόξα Σοι. 
(ιδιόμελον αποστίχων όρθρου Μεγ.Παρασκεύης)
Trasmutava per il timore tutto il creato, vedendote, O Cristo appeso alla croce. Il sole si oscurava e si scuotevano la fondamenta della terra, l'universo soffriva insieme a colui che l'universo aveva creato. O Tu che volontariamente per noi hai sofferto, O Signore Gloria a Te.
(idiomelon del mattutino di Venerdì Santo)

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !