Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

18 aprile 2011

Τη Αγία και Μεγάλη Τρίτη - Martedì Santo

Όλοι μας έχουμε ακούσει ή διαβάσει για την παραβολή των δέκα παρθένων. Γνωρίζουμε όμως το πόσο σημαντική είναι και γιατί οι Ιεροί Πατέρες της Εκκλησίας μας την έχουνε τοποθετήσει προς ανάγνωση σε αυτή την συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή μέσα στην Εβδομάδα του Πάθους; Γιατί είναι λοιπόν σημαντική; Η παραβολή αυτή μας διδάσκει ότι ναι μεν η παρθενία είναι μία μεγίστη αρετή αλλά αν αμελήσουμε τις λοιπές αρετές όπως είναι η ελεημοσύνη υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χάσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Εξάλλου αγνοούμε το τέλος της ζωής μας. Άρα πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι για αυτό. Έτσι λοιπόν αν έρθει αιφνιδίως ο θάνατος εμείς να είμαστε έτοιμοι για να μην μείνουμε έξω του Ουρανίου Νυμφώνος και να μην ακούσουμε ποτέ εκείνη την φρικτή απόφαση "Aμήν λέγω υμείν, ουκ οίδα υμάς" (Ματθ.κε, 1-13).
Όλα αυτά μας τα λέει πανέμορφα το κοντάκιο της ημέρας.
"Την ώραν ψηχύ, του τέλους εννοήσασα, και την εκκοπήν, της συκής δειλιάσασα, το δοθέν σοι τάλαντον, φιλοπόνως έργασαι ταλαίπωρε, γρηγορούσα και κράζουσα'΄Μη μείνωμεν έξω, του νυμφώνος Χριστού".


Tutti noi abbiamo sentito o letto sulla parabole dei dieci vergini. Ci rendiamo conto però su quanto questa parabole è importante, e perchè i Padri Santi della nostra Chiesa l'hanno inserita in questo periodo della Passione come lettura? Perchè è cosi importante? Questa parabole ci insegna che la verginità si che è una virtù grandissima però non dobbiamo ignorare le altre virtù come per esempio la eleimosina, in quanto se le dimentichiamo perderemo l'entrata nel Regno nei Cieli. Inoltre non conosciamo la fine della nostra vita su questa terra. Allora dobbiamo essere sempre pronti. Se dovesse arrivare all'improvviso la morte, noi dovremmo essere sempre preparati per non rimanere fuori dal Regno Celeste e per non sentire mai quella orribile decisione "Amen dico a voi, io non vi conosco" (Matteo,25,1-13)

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !