Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

17 aprile 2011

Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν - Fratelli possiamo amare lo Sposo


Δεύτε ουν και ημείς κεκαθαρμέναις διανοίαις συμπορευθώμεν αυτώ συσταυρωθώμεν και νεκρωθώμεν δι'αυτόν ταις του βίου ηδονές...

...αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα υμών και Θεόν μου και Θεόν υμών. Και συνανυψώ υμάς εις την άνω Ιερουσαλήμ εν τη βασιλεία των Ουρανών (Ιδιόμελον αίνων όρθρου Μεγάλης Δευτέρας).


Ora anche noi con il cuore purificato possiamo camminare e crocifiggersi insieme a Lui (lo Sposo) e cancellare le passioni e la voluttà della vita....

...però ora Io salgo verso mio Padre e Padre di voi che è Dio mio e Dio vostro. E Io vi solleverò verso Gerusalemme celeste nel regno dei Cieli (Inno del mattutino di Lunedì Santo).

* traduzione libera - ελεύθερη μετάφραση στα ιταλικά

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !